KLASA: 023-01/22-01/1                                                                     

URBROJ: 2170-52-01/1-22-54

 

U Rijeci, 23. studenog 2022.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 14. sjednici koja je održana dana 23. studenog 2022. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O DRUGOJ KOREKCIJI REZULTATA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

Članak 1.

 

            Za doznačena sredstva po izvještaju za EU projekt Strukturnog fonda – „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ (KK.06.5.2.04.0003) te za EU projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ (KK.06.1.2.02.0007), a za rashode predfinancirane u 2020. i 2021. godini iz izvora opći prihodi i primici (111) i izvora prenesenih vlastitih sredstava (383), korigira se rezultat poslovanja za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

 

Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

1.    Za izvor 111 (Opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 64.419,70  kn i višak prihoda od nefinancijske imovine (92212) na izvoru 111 u iznosu od 36.906,34 kn.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 101.326,04 kn.

2.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 64.419,70 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) na izvoru 521 u iznosu od 36.906,34 kn. 

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda za sufinanciranje vlastitog udjela čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2020. i 2021.) na izvoru 521.

3.    Za izvor 383 (prenesena sredstva – vlastiti prihodi)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 383 u iznosu od 3.097,97 kn, te višak prihoda od nefinancijske imovine (92212) na izvoru 383 u iznosu od 19.207,50 kn.

Doznačenom refundacijom za sufinanciranje vlastitog udjela u projektu, predlaže se zamjena izvora financiranja 383/521 u iznosu od 22.305,47 kn, odnosno, uvećava se rezultat po izvoru vlastitih prihoda i omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

4.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 3.097,97 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) na izvoru 521 u iznosu od 19.207,50 kn.

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“

  1. Za izvor 383 (prenesena sredstva – vlastiti prihodi)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 383 u iznosu od 4.404,55 kn.

Doznačenom refundacijom za sufinanciranje vlastitig udjela u projektu predlaže se zamjena izvora financiranja 3-vlastiti prihodi/pomoći/5-pomoći u iznosu od 4.404,55 kn, odnosno, uvećava se rezultat po izvoru vlastitih prihoda i omogućava stvaranje novih rashoda iz vlastitih prihoda u tekućoj godini.

  1. Za izvor financiranja 521 (pomoći od izvanproračunskih korisnika)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 4.404,55 kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda od pomoći čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2020. i 2021.) na izvoru 521. 

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije u iznosu od 101.326,04 kn, te izvrši zamjenu izvora financiranja (izvor3/izvor5) za iznos 26.710,02 kn, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Nina Bojanić, v.r.