KLASA: 023-01/22-01/1                                                                     

URBROJ: 2170-52-01/1-22-64

 

U Rijeci, 16. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 15. sjednici koja je održana dana 16. prosinca 2022. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O TREĆOJ KOREKCIJI REZULTATA ZA  2021. GODINU

 

Članak 1.

 

            Za doznačena sredstva po izvještaju za  projekt Očuvanja strogo zaštićene plemenite periske, a za rashode predfinancirane u 2021. godini iz izvora opći prihodi i primici (111), korigira se rezultat poslovanja za 2021. godinu kako slijedi:

 

Projekt očuvanja strogo zaštićene vrste plemenite periske

1.    Za izvor 111 (opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 8.800,00  kn.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 8.800,00 kn.

2.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 8.800,00. kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda (63612) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2021.) na izvoru 521.

                                       Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije u iznosu od 8.800,00 kn.

         Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

                                           

Nina Bojanić, v.r.