UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-69                                                             

Rijeka, 28. prosinca 2022.    

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) te članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (KLASA: 021-04/21-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-15 od 16. prosinca 2021., Službene novine broj 32/21), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 16. sjednici koja je održana dana 28. prosinca 2022. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava knjigovodstveno-računovodstvenih usluga za 2023. godinu" i

sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava knjigovodstveno-računovodstvenih usluga za 2023. godinu“

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 33/22-JDN.

 

Članak 2.

 

Suglasnost iz članka 1. stavka 2. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem: Vojak d.o.o., Šetalište Vladimira Nazora 1, 51000 Rijeka, OIB: 88696682439 s ponuđenim ukupnim iznosom od 119.986,91 kuna (stodevetnaesttisućadevetstoosamdesetšestkunaidevedesetjednalipa) sa PDV-om što iznosi 15.925,00 eura (petnaesttisućadevetstodvadesetpeteura) sa PDV-om. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.