UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-70                                                  

 

Rijeka, 28. prosinca 2022.

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13 i 40/20) te članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 16. sjednici koja je održana dana 28. prosinca 2022. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge opskrbe hranilišta za bjeloglave supove za 2023. godinu“ i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-       Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge opskrbe hranilišta za bjeloglave supove za 2023. godinu“,

-       sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja 35/22-JDN.

 

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s gospodarskim subjektom Agroproteinka d.d., Strojarska cesta 11, 10360 Sesvete, OIB: 80695452345 do iznosa od 10.800,00 EUR bez PDV-a, što iznosi ukupno 13.500,00 EUR s PDV-om. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koja obuhvaća sve tražene poslove određene predmetom nabave.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.