UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                                         

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-49

 

Rijeka, 19. listopada 2022.                                                               

             Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 13. sjednici koja je održana dana 19. listopada 2022. donosi

 

O D L U K U

o donošenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

 

Članak 2.

Tekstualno obrazloženje i tabelarni dio Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu donošenjem Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. na Županijskoj skupštini.

 

Članak 4.

Ovlašćuje se ravnateljica da Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Predsjednica Upravnog vijeća              

Nina Bojanić, v.r.