logo

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/22-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-22-41                                                                                                              

Rijeka, 15. rujna 2022.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) i članka 33. stavak 1. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (Službene novine 32/21), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 11. sjednici od 15. rujna 2022. godine, utvrđuje

 

PRIJEDLOG IZMJENE KORIŠTENJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2021. GODINE ZA JAVNU USTANOVU „PRIRODA“

 

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ u visini od 1.042.823,17 kuna, a koja prema izvoru financiranja  imaju sljedeću strukturu:

Izvor

3837   vlastiti prihodi                                                                                  892.347,68

5821  prihodi od pomoći                                                                      135.018,61

6821  prihodi od donacija                                                                        15.456,88

             

Članak 2.

Predlažu se izmjene korištenja sredstava iz članka 1. na sljedeći način:

 

 

Izvor financiranja

Brojčana oznaka računa 3. razine

 

Iznos u kn

Iznos u kn nakon izmjena

A 330101 Administracija i upravljanje

 

10.000,00

112.700,00

3837 - vlastiti prihodi

321 - Naknada troškova zaposlenima

 

10.000,00

1.000,00

3837 - vlastiti prihodi

322 - Rashodi za materijal i energiju

 

 

16.000,00

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

 

 

37.000,00

3837 - vlastiti prihodi

422 – Postrojenja i oprema

 

 

1.400,00

3837 - vlastiti prihodi

412 - Nematerijalna imovina

 

 

57.300,00

A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja  i  održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

 

104.207,61

277.776,47

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

 

78.127,61

78.127,61

3837 - vlastiti prihodi

239 – Ostale tekuće obveze

 

1.080,00

1.080,00

3837 - vlastiti prihodi

426 – Nematerijalna proizvedena imovina

 

25.000,00

187.600,86

5821 - prihodi od pomoći

426 – Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

10.968,00

K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

 

280.653,40

50.026,21

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

 

164.000,00

38.000,00

5821 - prihodi od pomoći

322 - Rashodi za materijal i energiju

 

3.000,00

3.000,00

5821 - prihodi od pomoći

323 - Rashodi za usluge

 

91.196,52

4.999,99

6821 - prihodi od donacija

323 - Rashodi za usluge

 

15.456,88

4.026,22

K 330105 “Centar za posjetitelje “Velike Zvijeri”

 

166.204,43

166.204,43

3837 - vlastiti prihodi

322 - Rashodi za materijal i energiju

 

138.014,47

138.014,47

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

 

28.189,96

28.189,96

K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

 

481.757,73

436.116,06

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

 

17.000,00

143.000,00

3837 - vlastiti prihodi

322 - Rashodi za materijal i energiju

 

1.500,00

41.500,00

3837 - vlastiti prihodi

412 - Nematerijalna imovina

 

390.935,64

91.134,78

3837 - vlastiti prihodi

422 - Postrojenja i oprema

 

38.500,00

33.000,00

5821 - prihodi od pomoći

322 - Rashodi za materijal i energiju

 

 

7.000,00

5821 - prihodi od pomoći

323 - Rashodi za usluge

 

 

86.196,53

5821 - prihodi od pomoći

412 - Nematerijalna imovina

 

33.822,09

22.854,09

6821 - prihodi od donacija

323 - Rashodi za usluge

 

 

11.430,66

 

Ukupno: 1.042.823,17 kn

 

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnateljica da utvrđeni Prijedlog izmjene korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije na suglasnost.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti Župana.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                           Nina Bojanić, v.r.