UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-59                                                   

Rijeka, 16. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 15. sjednici koja je održana dana 16. prosinca 2022. godine donosi

 

O D L U K U   O   D A V A N J U   S U G L A S N O S T I

na Prijedlog izmjena cjenika usluga u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli

 

Članak 1.

Donosi se odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli.    

 

Članak 2.

Prijedlog izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli čini sastavni dio ove odluke.

                       

Članak 3.

Odluka stupa na snagu donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                              Nina Bojanić, v.r.

 

 

 

Prilog: Prijedlog izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli

 

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-6

Rijeka, 16. prosinca 2022.

 

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.), ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ donosi 

Izmjenu Cjenika usluga u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli

Članak 1.

Donosi se izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Cjenik se sastoji od vrsta usluga prema korisnicima, a utvrđene cijene su sljedeće:

 

VRSTA USLUGE

Razdoblje naplate I                         (1.4.-31.10.)

Razdoblje naplate II                       (1.11.-31.3.)

REDOVNA CIJENA

ZA POSJETITELJE ATRAKCIJA S KOJIMA CENTAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SURADNJI (UZ PREDOČENJE ULAZNICE)*

REDOVNA CIJENA

ZA POSJETITELJE ATRAKCIJA S KOJIMA CENTAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SURADNJI (UZ PREDOČENJE ULAZNICE)*

Ulaznica individualna

Odrasli (po osobi)

6,50 €

5,00 €

4,00 €

3,00 €

Djeca od 7 do 14 godina (po osobi)

3,00 €

2,00 €

2,00 €

1,00 €

Djeca do 7 godina (po osobi)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ulaznica grupna

             Grupa minimalno 20 osoba (po osobi)

3,50 €

3,00 €

2,00 €

1,00 €

Tematska radionica o bjeloglavim supovima (uz prethodnu najavu i rezervaciju termina)**

Za minimalno 10 osoba (po osobi)

8,00 €

8,00 €

6,00 €

6,00 €

Specijalistička radionica (uz prethodnu najavu i rezervaciju termina)**

Grupa minimalno 10 osoba               (po osobi/danu)

15,00 €

15,00 €

12,00 €

12,00 €

 

* Cijene se odnose na posjetitelje Centra koji predoče ulaznicu iz sljedećih atrakcija kulturno-povijesne i prirodne baštine:

 

 

** Uključuje stručno vođenje

Članak 2.

Porez na dodanu vrijednost će se obračunati temeljem važeće zakonske regulative i statusa Javne ustanove „Priroda“.

Članak 3.

Ravnatelj/ica može donositi odluke o prigodnim cijenama ulaznica (primjerice za manifestacije i sl.), o besplatnim ulaznicama (primjerice za studijske posjete, razmjene iskustava i sl.) te o prigodnim cijenama za ulaznice za posjetitelje srodnih sadržaja, a temeljem sklopljenih partnerskih sporazuma.

Osim toga, tijekom obilježavanja prigodnih datuma, događanja, na zahtjev pojedinaca i skupina i u drugim slučajevima za koje ocijeni opravdanost naplate prigodne ulaznice, ravnatelj/ica može donositi odluke o prigodnim cijenama ulaznica.

 

 

Članak 4.

Cjenik se objavljuje na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“ (www.ju-priroda.hr), a izložit će se u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli.

Članak 5.

Cjenik stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine i ostaje na snazi do donošenja njegovih izmjena i dopuna.

 

Ravnateljica

 

Irena Jurić, dipl. ing., v.r.