UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 11. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

11. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

14.9.2022. u 13,58

Dan i datum:

U četvrtak 15. rujna do 14,00 sati

Završetak:

15.9.2022. u 14,00

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 14. rujna 2022. u 14,17 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 15. rujna 2022. u 13,43 sati

Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje je dostavila izvan roka za glasovanje, 15. rujna 2022. u 14,17 sati. Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o korištenju neutrošenih prenesenih sredstava iz 2021. godine.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 10. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 10. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o korištenju neutrošenih prenesenih sredstava iz 2021. godine (Donošenje utvrđenog prijedloga Upravnog vijeća o izmjeni korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu “Priroda”)

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom odluke Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. Članovi Upravnoga vijeća su na 6. sjednici, koja je održana 21. veljače 2022. usvojili iznos prenesenih i neutrošenih sredstava iz 2021. godine te je donesena Odluka o njihovoj namjeni. Tijekom godine, ponajviše zbog provedbe EU projekta, ukazala se potreba za izmjenom postojeće Odluke, obzirom da su se dijelom sredstava predfinancirale aktivnosti EU projekta pod nazivom „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“, a za koje su ostvareni prihodi od sufinanciranja. Stoga se predlaže prenamjena sredstava kojima su predfinancirane projektne aktivnosti. Drugi razlog prenamjene sredstava proizlazi iz tržišnih okolnosti gdje su u uvjetima aktualnih poskupljenja energenata narasli osnovni troškovi koje će Ustanova podmirivati iz vlastitih izvora. Prenamjenjuju se i sredstva za potrebe aktivnosti predfinaciranja dijela projektne dokumentacije za izmjenu infrastrukture u Značajnim krajobrazima Kamačnik i Vražji prolaz-Zeleni vir, a za koju su Ustanovi (prema prijavi) odobrena sredstva sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, Ustanova je ulaskom u sustav PDV-a postala parcijalni porezni obveznik koji u svom poslovanju treba odvojiti gospodarski dio poslovanja od javnog, stoga se Centar za posjetitelje Beli u sklopu kojeg se nalazi i oporavilište za supove „knjigovodstveno“ odvaja s obzirom da se na rashode Oporavilišta ne odbija PDV kao pretporez dok se za rashode Centra za posjetitelje u kojem se prodaju ulaznice posjetiteljima, PDV-odbija. S tim u vezi, izvršen je prijenos aktivnosti iz „Centra za posjetitelje Beli“ u „Oporavilište“. Slijedom navedenog, Upravno vijeće je utvrdilo prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine u visini od 1.042.823,17 kn. Utvrđeni prijedlog Upravnog vijeća o izmjeni korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu “Priroda” upućuje se Županu na razmatranje i suglasnost.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Utvrđuje se Prijedlog izmjene korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ te se ovlašćuje ravnateljica da putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, predložene izmjene dostavi Županu Primorsko–goranske županije na suglasnost.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-40

DATUM:

15. rujna 2022.