UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 13. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

13. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

18.10.2022. u 20,57

Dan i datum:

U srijedu 19. listopada do 21,07 sati

Završetak:

19.10.2022. u 21,07

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 19. listopada 2022. u 7,45 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 19.listopada 2022. u 10,30 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 19. listopada 2022. u 21,07 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  4. Utvrđivanje Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 12. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 12. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pisano obrazloženje o točki s Prijedlogom odluke Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. Članovi Upravnoga vijeća izvješteni su o svim planiranim aktivnostima koje su obuhvaćene Financijskim planom za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Točka je s prijedlogom Odluke na sjednici usvojena jednoglasno.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu donošenjem Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. na Županijskoj skupštini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 4. Utvrđivanje Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Članovi Upravnoga vijeća informirani su o svim planiranim aktivnostima koje su obuhvaćene Prijedlogom godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini. Kao i prethodnih godina, Ustanova planira brojne aktivnosti u cilju zaštite i promocije prirodnih vrijednosti, a također, u narednoj godini započinje provedba novog EU projekta - LIFE SUPport. Planira se provedba niza aktivnosti: ornitološka istraživanja u posebnom rezervatu Glavina-Mala luka, istraživanja travnjaka na širem području Obruča, istraživanja područja vodotoka Rječina, utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase na području Primorsko-goranske županije, preliminarna speleološka istraživanja na otoku Krku te praćenje stanja lokvi na otoku Krku. Također nastavlja se sa sudjelovanjem u aktivnostima utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora. Provoditi će se monitoring i inventarizacija Natura 2000 vrsta: bjeloglavi supovi, velike zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa i vuka praćenjem putem fotozamki), vretenca jezerskog regoča, kornjaša, orhideje kozonoške, sove jastrebače te praćenje stanja invazivne strane vrste penjačice kudzu nakon akcija uklanjanja te praćenje pojavnosti invazivnih vrsta tijekom redovnih obilazaka. Obilježavati će se prigodni dani, Centri će obavljati svoje redovne aktivnosti prihvata posjetitelja, radionica i sl. Rad oporavilišta za bjeloglave supove biti će dodatno  intenziviran kroz provedbu aktivnosti EU projekta LIFE SUPport. Također, u narednoj godini planira se dovršetak izrade planova upravljanja za Krk, Rab i Gorski kotar. Izraditi će se projektna dokumentacija za obnovu posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim krajobrazima Kamačnik i Vražji prolaz-Zeleni vir, a prioritet će biti na obnovi segmenta u Vražjem prolazu, budući je dio infrastrukture u cijelosti uništen kod zadnjih bujičnih poplava i odrona. Provoditi će se razne edukativne i promotivne aktivnosti, sudjelovati će se u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode, provoditi će se redovan nadzor, nadzor nad koncesijskim odobrenjima i sl. Naglasak će biti na provedbu aktivnosti u cilju provođenja aktivnih mjera zaštite bjeloglavih supova (monitorinzi, hranilište, daljinski nadzor i sl.). Točka je s prijedlozima zaključaka usvojena jednoglasno.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o utvrđivanju Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini uputi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na prethodno mišljenje, a nakon toga i Županu na suglasnost.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-48

DATUM:

19. listopada 2022.