UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 15. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

15. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

14.12.2022. u 16,03

Dan i datum:

U petak 16. prosinca do 12,22 sati

Završetak:

16.12.2022. u 12,22

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 14. prosinca 2022. u 16,21 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 15. prosinca 2022. u 20,28 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 16. prosinca 2022. u 12,22 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Prijedlog izmjene cjenika usluga za obavljanje jednokratnih djelatnosti te cjenika usluga u Centru za posjetitelje Beli i Centru za posjetitelje Velike zvijeri
  4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge specijalnog transporta“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Vražjem prolazu“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na sklapanje dodataka ugovora za isporuku nusproizvoda životinjskog podrijetla
  2. Treća korekcija financijskog rezultata za 2021. godinu.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 14. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 14. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Prijedlog izmjene cjenika usluga za obavljanje jednokratnih djelatnosti te cjenika usluga u Centru za posjetitelje Beli i Centru za posjetitelje Velike zvijeri

Od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja, stoga je bilo nužno prilagoditi cjenike usluga Ustanove te cjenike u oba centra za posjetitelje. Važeći cjenici usluga na snazi su već nekoliko godina bez promjene cijena. Također, obzirom da je u posljednje vrijeme došlo da znatnog poskupljenja energenata, predloženo je manje povećanje cijena svih usluga. Osim toga, od 1. listopada 2021. godine Ustanova je postala obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV), budući da je ostvarila prihode od prodaje ulaznica i suvenira u iznosu većem od 300.000,00 kn. U tom trenutku, Ustanova nije mijenjala cjenike usluga centara za posjetitelje iako se ulaskom u sustav PDV-a posljedično smanjio prihod centara za posjetitelje. Obzirom da je intencija poslovanja centara ka samoodrživosti, cijene su korigirane sukladno navedenim promjenama. Upravno vijeće nije imalo primjedbi na predložene cjenike te je dana suglasnost, a isti će se primjenjivati od 1. siječnja 2023.godine.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje na zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“. Ovlašćuje se ravnateljica da cjenik počinje primjenjivati s 1. siječnja 2023. godine.

Donosi se Odluka o suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli. Ovlašćuje se ravnateljica da cjenik počinje primjenjivati s 1. siječnja 2023. godine.

Donosi se Odluka o suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri. Ovlašćuje se ravnateljica da cjenik počinje primjenjivati s 1. siječnja 2023. godine.

 

 

Irena Jurić

 

 

1. siječnja 2023.

Ad 4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge specijalnog transporta“ i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Javna ustanova „Priroda“ upravlja Značajnim krajobrazom Kamačnik, Grad Vrbovsko kao investitor izradio je glavni projekt za izgradnju pješačkog mosta na lijevoj obali Kamačnika nedaleko izvora, te je na temelju istoga ishodio građevinsku dozvolu, raspisao natječaj i zaključio ugovor o gradnji navedenog mosta. Izgradnja navedenog mosta sufinancira se u okviru projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, natječaj tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Nažalost, kod projektiranja mosta (i promatračnice) nije uzeto dovoljno u obzir da izvođenje zahvata u režimu zaštićenog područja, posebno u kanjonskim krajobrazima, uvjetuje drugačiji način rada gdje je imperativ smanjiti utjecaj zahvata na prirodu na najmanju moguću mjeru, što s druge strane znači organizacijsko i operativno opterećenje, te s time značajno povećanje financijske investicije. Ovo nažalost u cijelosti nisu sagledali niti projektanti pa u konačnici niti investitor, no budući su provedene sve predradnje, te je odobreno financiranje europskim sredstvima, na zahtjev investitora, Grada Vrbovsko, održan je niz sastanaka u cilju rješenja problema donosa elemenata mosta (promatračnice) i potrebnog materijala na samu lokaciju izgradnje. Dio elemenata mosta, kao i potrebne opreme koji su teži od 50 kg, smatraju se specijalnim teretom. Sveukupna količina opreme i materijala i elemenata koji se ugrađuju u infrastrukturu ili od čega je dio potrebno i vratiti natrag iznosi oko 66 tona tereta. Investitor je zatražio dozvolu za proširenje postojeće pješačke staze na 1,6m, no zbog opasnosti od odrona, isto nije moguće realizirati u zadnjem dijelu staze, kako bi se omogućio prijenos manjim vozilima tipa traktor/quad i sl. Zbog svega navedenog, u cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti, dogovoreno je da Ustanova financira prijenos specijalnog tereta alpinističkim tehnikama (teret iznad 50kg jedinične težine), što je predmet ove nabave i za potpis ugovora odabranog ponuđača se traži suglasnost UV budući se radi o iznosu iznad 70.000 kn. Osim toga, iako nije predmet ove točke, jer se radi o poslu manjem od 70.000 kn, Upravno vijeće je informirano u materijalu da je ustanova provela postupak jednostavne nabave za financiranje dovoza ostalog materijala u visini 69.943,75 kn. Ustanova je ovdje dala veliku potporu Gradu Vrbovsko, a sve kako investitor ne bi trpio penale vezano za provedbu EU projekta. Također, Grad Vrbovsko je višekratno naglašavao kako im je poskupila sama investicija zbog velikog povećanja cijene čelika na tržištu te nisu u mogućnosti sami dovesti investiciju do kraja. Budući se radi o ugovoru koji će se realizirati u narednoj godini, isti se upućuje na suglasnost Županu za preuzimanje obveza u narednoj godini.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge specijalnog transporta" i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Ravnateljica će prije potpisa ugovora zatražiti suglasnost Župana za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećoj godini putem nadležnog Upravnog odjela.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 5. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Vražjem prolazu“ i Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Temeljem ugovora Ustanove s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu dokumentacije za dva zaštićena područja (Vražji prolaz – Zeleni vir i Kamačnik), Ustanova je osigurala sredstva za provedbu jedne od nabava u ovoj godini. Dan je prioritet za pokretanje i provedbu nabave izrade dokumentacije za Vražji prolaz-Zeleni vir zbog velikih šteta nastalih na posjetiteljskoj infrastrukturi nakon zadnjih velikih poplava, nakon čega je kanjon zatvoren za posjetitelje na duži period. Proveden je postupak jednostavne nabave te je odabran najpovoljniji ponuditelj. Budući se radi o ugovoru koji će se realizirati u narednoj godini, isti se upućuje na suglasnost Županu za preuzimanje obveza u narednoj godini.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Vražjem prolazu" i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Ravnateljica će prije potpisa ugovora zatražiti suglasnost Župana za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećoj godini putem nadležnog Upravnog odjela.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 6. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na sklapanje dodataka ugovora za isporuku nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ustanova već nekoliko godina ima ugovor s tvrtkom Agroproteinka d.d., kao jedinim pravnim subjektom koji u Republici Hrvatskoj ima dozvolu za prikupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, te jedan dio tako prikupljenog materijala dovozi i na hranilište za bjeloglave supove Strganac na otoku Cresu. Rad hranilišta jedna je od aktivnih mjera zaštite i očuvanja bjeloglavih supova, a zbog nedostatka hrane (smanjenjem ekstenzivnog stočarstva) u staništu. Ugovor s Agroproteinkom d.d. sklopljen je u siječnju na godinu dana i  u visini dopreme lešina do 40.000,00 kuna bez PDV-a (50.000,00 kuna s PDV-om), s naznakom da, ukoliko dođe do promjene jediničnih cijena iz navedenog Ugovora ili do premašivanja planiranog iznosa, ugovorne strane će promjene sporazumno regulirati Dodatkom ugovora. Inicijalne količine u Ugovoru su oprezno procijenjene s obzirom da u trenutku potpisivanja Ugovora tvrtka Agroproteinka d.d. iz razloga tehničke naravi nije mogla garantirati dopremu većih količina nusproizvoda. Tijekom godine se uspostavio vrlo dobar obrazac i dinamika isporuke nusproizvoda životinjskog podrijetla na hranilište Strganac, pa su sukladno tome povećane potrebe za osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava do konca 2022. godine. Stoga su sredstva za potrebe nabave hrane/strvina za supove povećana u Financijskom planu Ustanove, a sukladno tome sklapaju se dodaci Ugovora do maksimalnog iznosa od 80.984,00 bez PDV-a (101.230,00 kuna s PDV-om). Za potpis dodataka ugovora zatražena je suglasnost UV budući se radi o iznosu iznad 70.000 kn.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje dodataka Ugovora broj 09/22-10/22-JDN.

Irena Jurić

 

odmah

Ad 7. Treća korekcija financijskog rezultata za 2021. godinu

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke, Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Treću korekciju financijskog rezultata za 2021. godinu nužno je izvršiti zbog uplate vezane uz provedbu projekata očuvanja plemenite periske u sjevernom Jadranu, a za aktivnosti izvršene i plaćene u prethodnoj godini. Sukladno zaprimljenim uplatama, u proračun PGŽ vrši se povrat sredstava. Ujedno se ovlašćuje ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o trećoj korekciji rezultata za 2021. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije.

Irena Jurić

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-57

DATUM:

16. prosinca 2022.