UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 16. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

16. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

27.12.2022. u 16,19

Dan i datum:

U srijedu 28. prosinca do 9,21 sati

Završetak:

28.12.2022. u 9,21

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 27. prosinca 2022. u 17,31 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 28. prosinca 2022. u 8,03 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 28. prosinca 2022. u 9,21 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

 

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini
  4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

               a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava   

               knjigovodstveno-računovodstvenih usluga za 2023. godinu“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge opskrbe hranilišta za bjeloglave supove za 2023. godinu“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 15. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 15. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini utvrđen je od strane Upravnog vijeća Javne ustanove "Priroda" na 13. sjednici koja je održana dana 19. listopada 2022. godine. Prijedlog godišnjeg programa u potpunosti je usklađen s Financijskim planom Ustanove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a kojeg je Upravno vijeće Ustanove donijelo na istoj sjednici, a potom je isti usvojen u okviru konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije na 14. sjednici Županijske skupštine održanoj 8. prosinca 2022. godine. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Prijedlog godišnjeg programa upućen je dana 28. studenoga 2022. godine na prethodno mišljenje Ministarstvu koje je dana 9. prosinca 2022. godine dostavilo traženo mišljenje na Prijedlog godišnjeg programa. Na Prijedlog godišnjeg programa nije dostavljena niti jedna stručna zamjerka ili preporuka te je utvrđeno da aktivnosti Ustanove predviđene za 2023. godinu svojim sadržajem i prioritetima u potpunosti odgovaraju potrebama očuvanja vrijednosti područja i ciljevima upravljanja. Tražene dorade odnose se na određena usklađenja tehničke prirode (definiranje ciljeva i aktivnosti sukladno smjernicama, navođenje pripadnosti aktivnosti određenom projektu i slično). Većina primjedbi odnosila se na traženje uvrštavanja aktivnosti koje se odnose na planove upravljanja za Krk, Rab i Gorski kotar, no iste nije moguće prihvatiti, budući su planovi još uvijek u izradi i nisu važeći dokument. Aktivnosti koje su dio prijedloga planova upravljanja u izradi, a Ustanova ih je uvstila u GP, su isključivo one za koje su stručni djelatnici koji su izrađivali smatrali potrebnim provesti neovisno o navedenim planovima upravljanja. Sve usvojene izmjene označene su crvenim u tablici koja je privitak GP. Uz materijal je dostavljen i prijedlog odgovora na Mišljenje Ministarstva. Župan je dao suglasnost na dorađeni Godišnji program.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava knjigovodstveno-računovodstvenih usluga za 2023. godinu“ i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki te popratna dokumentacija dostavljena je članovima Upravnog vijeća. Budući se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn, za sklapanje ovog posla potrebna je prethodna suglasnost UV.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2023. godinu te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

2. siječnja 2023.

Ad 5. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge opskrbe hranilišta za bjeloglave supove za 2023. godinu“ i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki te popratna dokumentacija dostavljena je članovima Upravnog vijeća. Budući se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn, za sklapanje ovog posla potrebna je prethodna suglasnost UV.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave usluga – opskrbe hranilišta za bjeloglave supove za 2023. godinu te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

2. siječnja 2023.

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-67

DATUM:

28. prosinca 2022.