UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 18. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić

Naziv sastanka:

18. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

Javna ustanova „Priroda“

Grivica 4

51000 Rijeka

Početak:

31.3.2023. u 17,30

Dan i datum:

U petak 31. ožujak u 17,30 sati

Završetak:

31.3.2023. u 19,15

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Nina Bojanić, predsjednica

-          Irena Ilić, članica, članica

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno elektronskom poštom 31. ožujka 2023. u 13,20 sati, očitovanje je sastavni dio zapisnika.

Ostali prisutni:

-          Irena Jurić, ravnateljica u JU Priroda

-          Marko Modrić, glavni čuvar prirode u JU Priroda.

Sjednici su prisustvovale dvije članice, a na telefonski zahtjev, članu Mati Tomljanoviću odobreno je elektronsko glasovanje, zbog opravdanog razloga (bolest). U radu sjednice sudjelovali su svi članovi, pa se sve odluke koje su na ovoj sjednici donesene s dva ili tri glasa smatraju pravovaljanima.

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 17. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) na javnu raspravu
  4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova“   

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Prva korekcija financijskog rezultata za 2022.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 17. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 17. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 16. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) na javnu raspravu

Ravnateljica je UV upoznala s zakonskom obvezom i procedurom donošenja planova upravljanja te obvezama Upravnog vijeća u tom postupku. Ukratko je pojasnila o samom projektu MINGOR-a u okviru kojeg se planovi izrađuju, a temeljem potpisanog Sporazuma između MINGOR i JU Priroda. Planovi se izrađuju za područje cijele Republike Hrvatske, a zbog iznimne bioraznolikosti, nije bilo moguće ugovoriti izradu planova za ukupno područje ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji, već su odabrana tri područja koja pokrivaju njen značajan dio (Krk, Rab i Gorski kotar i Lika). PU otoka Krka došao je u zadnju fazu, te ga je potrebno uputiti na proceduru javne rasprave, o čemu su članovi također informirani. Ravnateljica je istaknula potrebne kapacitete i financijska sredstva za provedbu plana, te zbog nedefiniranog načina financiranja provedbe istog, prije samog donošenja, same odluke o donošenju plana, uzeti će ovu okolnost u obzir. Marko Modrić potom je predstavio prijedlog plana, na koji način je izrađivan, te koje su glavne aktivnosti koje su njime planirane za naredno 10-godišnje razdoblje. Upoznao ih je s najznačajnijim prirodnim vrijednostima otoka te mehanizmima i poteškoćama u samom upravljanju. Na kraju izlaganja nije bilo dodatnih pitanja te je točka je s prijedlogom odluke jednoglasno usvojena. Član Mate Tomljanović pozitivno je glasao za ovu točku elektronskim putem.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Odluka o upućivanju Prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) na javnu raspravu.

Ustanova će obavijest o provođenju javne rasprave objaviti na svojoj službenoj internetskoj stranici najkasnije 8 dana prije početka rasprave.

Javna rasprava započinje 11. travnja 2023. i završava 11. svibnja 2023.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) održati će se u utorak 25. travnja 2023. u 11 sati u gradu Krku, u prostorijama male Gradske vijećnice na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2.

 

Irena Jurić

 

 

Odmah

Ad 4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova“ i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Članovima Upravnog vijeća ukratko je predstavljeno da se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn / 9.290,60 eura, te je za sklapanje ovog posla potrebna prethodna suglasnost UV. Aktivnost prstenovanja mladih supova u gnijezdu je neophodna za daljnje praćenje trenda populacije, praćenje i prepoznavanje supova i njihovih migracija, utvrđivanja stupnja i uzroka mortaliteta te ostalih stručno-znanstvenih podataka koji se dobivaju tijekom dugogodišnjih prstenovačkih akcija kao priznatih i raširenih metoda prikupljanja podataka o biologiji i ekologiji same vrste. Prstenovanje će se odvijati na otoku Cresu (sjeverni i južni rezervat, uključujući i gnijezda izvan granica ornitoloških rezervata) i otoku Plavniku. U sklopu pokrenutog postupka jednostavne nabave pripremljen je poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 26. stavak 2. Upute o postupanju u nabavi roba, radova i usluga  jednostavne nabave, zatražena je ponuda od samo jednog ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti, a radi se o Udruzi Grifon koja se jedina bavi i provodi specijalističke usluge prstenovanja isključivo bjeloglavih supova na gnijezdima u Hrvatskoj. Ovlašteni predstavnici za jednostavnu nabavu su nakon pregleda i analize pristigle ponude ravnateljici dali prijedlog za odabir ponude. UV dalo je suglasnost na Odluku o odabiru i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.    

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: „Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova“, te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

Odmah

Ad 5. Prva korekcija financijskog rezultata za 2022

Članovima Upravnog vijeća ukratko je pojašnjena nužnost ove korekcije, te da se radi o povratu sredstava za aktivnosti u okviru projekta izvršenih i potraživanih u 2022. godini, a uplate za isto su zaprimljene u 2023. godini. Stoga je nužno napraviti prvu korekciju financijskog rezultata za 2022. godinu, a iznos sredstava predfinanciran je iz Proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 4.587,20  eura vratiti u isti Proračun, a za iznos predfinanciran iz vlastitih izvora u iznosu od 4.727,12 eura izvrši zamjenu izvora financiranja.    

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o prvoj korekciji rezultata za 2022. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije.

 

Irena Jurić

 

 

Odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-12

DATUM:

31. ožujka 2023.