KLASA: 007-01/23-01/1                                                                     

URBROJ: 2170-52-01/1-23-15

U Rijeci, 31. ožujka 2023.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 18. sjednici koja je održana dana 31. ožujka 2023. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O PRVOJ KOREKCIJI FINANCIJSKOG REZULTATA ZA 2022. GODINU

 

Članak 1.

 

            Za doznačena sredstva po Izvještaju za EU projekat Strukturnog fonda – „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ (KK.06.5.2.04.0003) te po projektu za očuvanje strogo zaštićene plemenite vrste periske, a za rashode predfinancirane u 2022. godini iz izvora opći prihodi i primici (11) i izvora prenesenih vlastitih sredstava (38) i izvora prenesenih sredstava pomoći (58), korigira se rezultat poslovanja za 2022. godinu kako slijedi:

 

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“

1.    Za izvor 11 (Opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 11 u iznosu od 785,25 € i višak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine (92212) u iznosu od 3.411,01 €.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 11 u iznosu od 4.196,26 €.

2.    Za izvor financiranja 52 (Pomoći)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 52 u iznosu od 785,25 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) u iznosu od 3.411,01 €.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda iz EU (63824) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2022.) na izvoru 52.

3.    Za izvor 38 (prenesena sredstva – vlastiti prihodi) i za izvor 58 (prenesena sredstva - pomoći)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) u iznosu od 369,21 €  i višak prihoda od nefinancijske imovine (92212) u iznosu od 769,13 € za izvor 38 (prenesena sredstva). Povećava se i višak prihoda od nefinancijske imovine na (92212) u iznosu od 410,07 € na izvoru 58 (pomoći).

Doznačenom EU refundacijom za sufinanciranje vlastitog udjela u projektu, predlaže se zamjena izvora financiranja 38/52 i 58/52 u iznosu od 1.548,41 €, odnosno, uvećava se rezultat po izvoru prenesenih vlastitih prihoda i prenesenih prihoda od pomoći što omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda i prihoda od pomoći u tekućoj godini.

4.    Za izvor financiranja 52 (Pomoći)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) u iznosu od 369,21 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) u iznosu od 1.179,20 € na izvoru 52.

Projekt očuvanja strogo zaštićene vrste plemenite periske

5.    Za izvor 11 (opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 11 (opći prihodi i primici) u iznosu od 390,94 €.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 11 u iznosu od 390,94 €.

6.    Za izvor financiranja 52 (Pomoći)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 52 (prihodi od pomoći) u iznosu od 390,94 €.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda (63612) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2022.) na izvoru 52.    

7.    Za izvor 38 (prenesena sredstva – vlastiti prihodi)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) u iznosu od 3.178,71 €. 

Doznačenom refundacijom za sufinanciranje vlastitog udjela predlaže se zamjena izvora financiranja 38/52 u iznosu od 3.178,71 €, odnosno, uvećava se rezultat po izvoru vlastitih prihoda, što omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda  u tekućoj godini.

8.    Za izvor financiranja  52 (Pomoći)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) u iznosu od 3.178,71 €  na izvoru 52.

                                                  Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije u iznosu od 4.587,20 €, te izvrši zamjenu izvora financiranja (izvor3/izvor5) za iznos 4.727,12 €, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                    Nina Bojanić, v.r.