KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-19                                                                                                                                          

Rijeka, 17. travnja 2023.

 

Na  temelju članka 135. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 38. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i članka 19. Statuta Javne ustanove "Priroda" (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 19. sjednici od 17. travnja 2023. donosi sljedeći

 

Z a k l j u č a k

 

  1. Prihvaća se informacija o pokretanju postupka i raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“.

 

  1. Donosi se Odluka o pokretanju postupka, utvrđivanju teksta i raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“.

Odluka čini sastavni dio ovog Zaključka.

  1. Donosi se Odluka o imenovanju Komisije za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta za kandidate koji su se prijavili na natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“.

Odluka čini sastavni dio ovog Zaključka.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

               

 

Nina Bojanić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-20                                                                                                                                          

Rijeka, 17. travnja 2023.

 

Na  temelju članka 135. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 38. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i članka 19. Statuta Javne ustanove "Priroda" (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 19. sjednici od 17. travnja 2023. donosi

 

Odluku o pokretanju postupka, utvrđivanju teksta i raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“

 

Članak 1.

 

Pokreće se postupak za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“.

 

Članak 2.

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ objavit će se u „Narodnim novinama“ i Novome listu.

 

Članak 3.

 

Utvrđeni tekst natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

     

          

  Nina Bojanić, v.r.

 

 

 

 

 


PRILOG ODLUCI: Utvrđeni tekst natječaja za imenovanje ravnatelja:

 

Na  temelju članka 135. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 40. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i članka 19. Statuta Javne ustanove "Priroda" (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove "Priroda"

 

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Županijska skupština Primorsko-goranske županije na mandat od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), podnositelj prijave dužan je priložiti:

Na javni natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenja, potvrde i sl.), u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine" broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavom na javni natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18). Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj te se njihova prijava neće razmatrati, a o istom će biti obaviješteni pisanim putem. Izvornik dokaza o stručnoj spremi (diploma) može se zatražiti na uvid prije izbora kandidata/kandidatkinje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, „Novom listu“ i mrežnim stranicama Javne ustanove „Priroda“, na adresu Javna ustanova "Priroda", Grivica 4, 51000 Rijeka, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice".

S prijavljenim kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ će, vezano uz plan razvoja i okvirni program rada Javne ustanove "Priroda" za četverogodišnje razdoblje, provesti prethodnu provjeru razgovorom.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-21

Rijeka, 17. travnja 2023.

     


KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-22                                                                                                                                          

Rijeka, 17. travnja 2023.

 

Na temelju članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i članka 19. Statuta Javne ustanove "Priroda" (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 19. sjednici od 17. travnja 2023. donosi

 

Odluku o imenovanju Komisije za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta

za kandidate koji su se prijavili na

natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“

 

Članak 1.

Imenuje se Komisija za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta za kandidate koji su se prijavili na natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu:

 

Članak 2.

Zadatak je Komisije iz članka 1. ove Odluke zapisnikom utvrditi koji kandidati prijavljeni na natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.

 Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Upravnom vijeću Javne ustanove „Priroda“.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

        

      

  Nina Bojanić, v.r.

Converted to HTML with WordToHTML.net