KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-27

Rijeka,  28. travnja 2023.              

                                                                                              

                                              

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 20. sjednici koja je održana dana 28. travnja 2023. donosi sljedeću odluku

 

Članak 1.

 

            Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije.

 

            Tabelarni prikazi prihoda i rashoda koji se vezuju uz Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, čine sastavni dio odluke.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se ravnateljica da Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Članak 3.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije od strane Skupštine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nina Bojanić, v.r.

 

Tablica 1: Sažetak računa prihoda i rashoda, Račun financiranja i Preneseni višak ili manjak te višegodišnji plan uravnoteženja – Opći dio

 

 

 

 

 

 

Prijedlog plana
za 2023.

Prve izmjene i dopune

Prijedlog nakon Prvih izmjena i dopuna

 

PRIHODI POSLOVANJA

648.733,00

55.924,03

704.657,03

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

PRIHODI UKUPNO

648.733,00

55.924,03

704.657,03

RASHODI  POSLOVANJA

611.834,00

53.684,16

666.518,16

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

97.816,00

48.935,84

146.751,84

RASHODI UKUPNO

709.650,00

102.620,00

812.270,00

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

-60.917,00

-46.695,97

-107.612,97

B.      RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Prijedlog plana
za 2023.

Prve izmjene i dopune

Prijedlog nakon Prvih izmjena i dopuna

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

C.      PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

 

 

 

 

 

 

Prijedlog plana
za 2023.

Prve izmjene i dopune

Prijedlog nakon Prvih izmjena i dopuna

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

60.917,00

46.695,97

107.612,97

VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI

60.917,00

46.695,97

107.612,97

MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI

 

 

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

 

 

 

 

 

 

Tablica 2: Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji – Opći dio

Oznaka

Plan 2023 (1.)

Povećanje / smanjenje (2.)

Novi plan (3.)

Indeks (4.)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

648.733,00

55.924,03

704.657,03

108,62

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

10.620,00

10.000,00

20.620,00

194,16

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici

10.620,00

10.000,00

20.620,00

194,16

64 Prihodi od imovine

22.399,00

142,70

22.541,70

100,64

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

22.399,00

142,70

22.541,70

100,64

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

88.714,00

36.498,20

125.212,20

141,14

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

46.452,00

5.328,00

51.780,00

111,47

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici

42.262,00

31.170,20

73.432,20

173,75

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

527.000,00

9.283,13

536.283,13

101,76

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

527.000,00

527.000,00

100,00

Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici

9.283,13

9.283,13

SVEUKUPNO PRIHODI

648.733,00

55.924,03

704.657,03

108,62

3 Rashodi poslovanja

611.834,00

53.684,16

665.518,16

108,77

31 Rashodi za zaposlene

355.726,00

-5.931,10

349.794,90

98,33

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

323.806,00

-13.428,12

310.377,88

95,85

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

23.786,00

-2,88

23.783,12

99,99

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici

6.000,00

6.000,00

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici

8.134,00

1.499,90

9.633,90

118,44

32 Materijalni rashodi

255.338,00

59.586,26

314.924,26

123,34

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

173.800,00

2.150,00

175.950,00

101,24

Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici

9.283,13

9.283,13

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

33.118,00

-2.834,22

30.283,78

91,44

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

12.541,00

34.668,83

47.209,83

376,44

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici

10.487,00

2.500,00

12.987,00

123,84

Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći

6.514,26

6.514,26

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici

24.728,00

7.042,00

31.770,00

128,48

Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije

664,00

262,26

926,26

139,50

34 Financijski rashodi

770,00

29,00

799,00

103,77

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

770,00

29,00

799,00

103,77

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

97.816,00

48.935,84

146.751,84

150,03

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

30.275,00

38.977,74

69.252,74

228,75

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

20.728,00

10.547,12

31.275,12

150,88

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

664,00

6.180,00

6.844,00

1.030,72

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

2.247,00

5.250,62

7.497,62

333,67

Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći

6.636,00

6.636,00

100,00

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici

17.000,00

17.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

67.541,00

9.958,10

77.499,10

114,74

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

7.896,00

702,00

8.598,00

108,89

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

11.283,00

2.127,80

13.410,80

118,86

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

38.298,00

38.298,00

100,00

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici

133,00

1.500,00

1.633,00

1.227,82

Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći

531,00

531,00

100,00

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici

9.400,00

5.628,30

15.028,30

159,88

SVEUKUPNO RASHODI

709.650,00

102.620,00

812.270,00

114,46

 

Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

 

Oznaka

Plan 2023.

(1.)

Povećanje / smanjenja

(2.)

Novi plan

(3.)

Indeks

 (4.)

SVEUKUPNO

709.650,00

102.620,00

812.270,00

114,46

Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

709.650,00

102.620,00

812.270,00

114,46

 

Tablica 4: Rashodi prema izvorima financiranja, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji – Posebni dio

 

 

Oznaka

Plan 2023. (1.)

Povećanje / smanjenje (2.)

Novi plan (3.)

Indeks (4.)

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

709.650,00

102.620,00

812.270,00

114,46

42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA

709.650,00

102.620,00

812.270,00

114,46

Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije

709.650,00

102.620,00

812.270,00

114,46

A 330101 Administracija i upravljanje

427.408,00

-3.508,00

423.900,00

99,18

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

389.289,00

-6.666,12

382.622,88

98,29

3 Rashodi poslovanja

388.214,00

-6.676,12

381.537,88

98,28

31 Rashodi za zaposlene

300.611,00

-13.428,12

287.182,88

95,53

32 Materijalni rashodi

86.833,00

6.723,00

93.556,00

107,74

34 Financijski rashodi

770,00

29,00

799,00

103,77

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.075,00

10,00

1.085,00

100,93

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412,00

8,00

420,00

101,94

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

663,00

2,00

665,00

100,30

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

38.119,00

-2.841,88

35.277,12

92,54

3 Rashodi poslovanja

38.119,00

-2.841,88

35.277,12

92,54

31 Rashodi za zaposlene

23.786,00

-2,88

23.783,12

99,99

32 Materijalni rashodi

14.333,00

-2.839,00

11.494,00

80,19

Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

6.000,00

6.000,00

3 Rashodi poslovanja

6.000,00

6.000,00

32 Materijalni rashodi

6.000,00

6.000,00

A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

135.560,00

52.110,00

187.670,00

138,44

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

73.380,00

11.467,12

84.847,12

115,63

3 Rashodi poslovanja

47.490,00

928,00

48.418,00

101,95

32 Materijalni rashodi

47.490,00

928,00

48.418,00

101,95

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

25.890,00

10.539,12

36.429,12

140,71

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

18.989,00

10.539,12

29.528,12

155,50

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.901,00

6.901,00

100,00

Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici

9.283,13

9.283,13

3 Rashodi poslovanja

9.283,13

9.283,13

32 Materijalni rashodi

9.283,13

9.283,13

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

18.384,00

6.179,13

24.563,13

133,61

3 Rashodi poslovanja

11.349,00

-0,87

11.348,13

99,99

32 Materijalni rashodi

11.349,00

-0,87

11.348,13

99,99

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

7.035,00

6.180,00

13.215,00

187,85

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

664,00

6.180,00

6.844,00

1.030,72

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.371,00

6.371,00

100,00

Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

43.796,00

25.180,62

68.976,62

157,50

3 Rashodi poslovanja

3.251,00

19.930,00

23.181,00

713,04

32 Materijalni rashodi

3.251,00

19.930,00

23.181,00

713,04

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

40.545,00

5.250,62

45.795,62

112,95

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

2.247,00

5.250,62

7.497,62

333,67

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

38.298,00

38.298,00

100,00

K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

27.551,00

3.899,00

31.450,00

114,15

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

17.060,00

-2.880,00

14.180,00

83,12

3 Rashodi poslovanja

17.060,00

-2.880,00

14.180,00

83,12

32 Materijalni rashodi

17.060,00

-2.880,00

14.180,00

83,12

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

3.452,00

2,48

3.454,48

100,07

3 Rashodi poslovanja

3.452,00

2,48

3.454,48

100,07

32 Materijalni rashodi

3.452,00

2,48

3.454,48

100,07

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici

5.176,00

5.176,00

100,00

3 Rashodi poslovanja

5.176,00

5.176,00

100,00

32 Materijalni rashodi

5.176,00

5.176,00

100,00

Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici

531,00

6.514,26

7.045,26

1.326,79

3 Rashodi poslovanja

6.514,26

6.514,26

32 Materijalni rashodi

6.514,26

6.514,26

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

531,00

531,00

100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

531,00

531,00

100,00

Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici

668,00

668,00

100,00

3 Rashodi poslovanja

668,00

668,00

100,00

32 Materijalni rashodi

668,00

668,00

100,00

Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici

664,00

262,26

926,26

139,50

3 Rashodi poslovanja

664,00

262,26

926,26

139,50

32 Materijalni rashodi

664,00

262,26

926,26

139,50

K 330105 Centar za posjetitelje "Velike zvijeri"

31.286,00

12.984,00

44.270,00

141,50

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

13.100,00

250,00

13.350,00

101,91

3 Rashodi poslovanja

13.100,00

250,00

13.350,00

101,91

32 Materijalni rashodi

13.100,00

250,00

13.350,00

101,91

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

8.896,00

-4,83

8.891,17

99,95

3 Rashodi poslovanja

3.984,00

-4,83

3.979,17

99,88

32 Materijalni rashodi

3.984,00

-4,83

3.979,17

99,88

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4.912,00

4.912,00

100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.912,00

4.912,00

100,00

Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

9.290,00

8.738,83

18.028,83

194,07

3 Rashodi poslovanja

9.290,00

8.738,83

18.028,83

194,07

32 Materijalni rashodi

9.290,00

8.738,83

18.028,83

194,07

Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici

4.000,00

4.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4.000,00

4.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.000,00

4.000,00

K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

18.520,00

1.680,00

20.200,00

109,07

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

6.440,00

-2.870,00

3.570,00

55,43

3 Rashodi poslovanja

4.781,00

-2.870,00

1.911,00

39,97

32 Materijalni rashodi

4.781,00

-2.870,00

1.911,00

39,97

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.659,00

1.659,00

100,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.327,00

1.327,00

100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

332,00

332,00

100,00

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

8,00

8,00

3 Rashodi poslovanja

8,00

8,00

32 Materijalni rashodi

8,00

8,00

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici

5.444,00

5.444,00

100,00

3 Rashodi poslovanja

5.311,00

5.311,00

100,00

32 Materijalni rashodi

5.311,00

5.311,00

100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

133,00

133,00

100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

133,00

133,00

100,00

Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici

6.636,00

6.636,00

100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.636,00

6.636,00

100,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

6.636,00

6.636,00

100,00

Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici

4.542,00

4.542,00

3 Rashodi poslovanja

4.542,00

4.542,00

32 Materijalni rashodi

4.542,00

4.542,00

T 330108 Projekt LIFE SUPport - EU

69.325,00

35.455,00

104.780,00

151,14

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

27.731,00

699,00

28.430,00

102,52

3 Rashodi poslovanja

27.731,00

-1,00

27.730,00

100,00

31 Rashodi za zaposlene

23.195,00

23.195,00

100,00

32 Materijalni rashodi

4.536,00

-1,00

4.535,00

99,98

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

700,00

700,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

700,00

700,00

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

2.127,80

2.127,80

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.127,80

2.127,80

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.127,80

2.127,80

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici

10.000,00

10.000,00

3 Rashodi poslovanja

8.500,00

8.500,00

31 Rashodi za zaposlene

6.000,00

6.000,00

32 Materijalni rashodi

2.500,00

2.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.500,00

1.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.500,00

1.500,00

Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici

41.594,00

22.628,20

64.222,20

154,40

3 Rashodi poslovanja

32.194,00

3.999,90

36.193,90

112,42

31 Rashodi za zaposlene

8.134,00

1.499,90

9.633,90

118,44

32 Materijalni rashodi

24.060,00

2.500,00

26.560,00

110,39

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

9.400,00

18.628,30

28.028,30

298,17

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

17.000,00

17.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.400,00

1.628,30

11.028,30

117,32