UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 21. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

21. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

5.5.2023. u 11,51

Dan i datum:

U utorak 9. svibnja do 8,56 sati

Završetak:

9.5.2023. u 9,38

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 5. svibnja 2023. u 14,36 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 8. svibnja 2023. u 7,23 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 9. svibnja 2023. u 9,38 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) na javnu raspravu.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 20. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 20. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) na javnu raspravu

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je uputila članove da je Plan upravljanja ekološkom mrežom i zaštićenim područjima otoka Raba došao u zadnju fazu, te ga je potrebno uputiti na proceduru javne rasprave, o kojoj su članovi također informirani, a već su upoznati sa istom i na 18. sjednici kad je donesene ista odluka za PU otoka Krka. Ravnateljica je istaknula i koji su potrebni/planirani kapaciteti i financijska sredstva za provedbu ovog plana. Predložene aktivnosti u planu odnose se na naredno 10-godišnje razdoblje, a nakon pet godina moguće je raditi reviziju planova. Na točku nije bilo primjedbi te je usvojena i donesena je Odluka o upućivanju prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) na javnu raspravu.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o upućivanju Prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) na javnu raspravu.

Ustanova će obavijest o provođenju javne rasprave objaviti na svojoj službenoj internetskoj stranici najkasnije 8 dana prije početka rasprave.

Javna rasprava započinje 18. svibnja 2023. i završava 19. lipnja 2023.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) održati će se u utorak 13. lipnja 2023. u 11 sati u gradu Rabu, u prostorijama Velike gradske vijećnice na adresi Trg Municipium Arba 2.

Irena Jurić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odmah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-30

DATUM:

9. svibnja 2023.