UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 22. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

22. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

Grivica 4, 51000 Rijeka

Početak:

31.5.2023. u 16,30

Dan i datum:

U srijedu 31. svibnja u 16,30 sati

Završetak:

31.5.2023. u 17,30

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 8. svibnja 2023. u 7,23 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 9. svibnja 2023. u 9,38 sati

 

Irena Ilić, članica, ispričala se, zbog poslovnih obveza nije bila u mogućnosti prisustvovati sjednici. Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Prethodna provjera razgovorom s kandidatom Markom Modrićem koji ispunjava formalne uvjete raspisanog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“
  4. Utvrđivanje Prijedloga odluke za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“
  5. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

Odluku o odabiru ponude za davanje u podzakup poslovnog prostora u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli

Sklapanje ugovora s odabranim natjecateljem

  1. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) na javnu raspravu.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 21. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 21. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. i Ad 4. Prethodna provjera razgovorom s kandidatom Markom Modrićem koji ispunjava formalne uvjete raspisanog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“ te Utvrđivanje Prijedloga odluke za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Na raspisani natječaj za ravnatelja/ice javne ustanove Priroda pristigla je jedna prijava, koja je ujedno zadovoljio uvjete propisane natječajem te imao potpunu dokumentaciju. Natječaj je bio objavljen u Narodnim novima, Novom listu i na web-u Ustanove, a otvoren je bio 15 dana. Predsjednica Upravnog vodila je razgovor s kandidatom Markom Modrićem vezano za predloženi četverogodišnji plan razvoja i program rada koji je kandidat detaljno izložio. Prisutni članovi upravnog vijeća postavljali su pitanja vezana za predložene smjernice u upravljanju zaštićenim područjima, ekološkom mrežom, centrima za posjetitelje te oporavilištem za bjeloglave supove. Iznijeli su stav da su zadovoljni dosadašnjim radom Ustanove, te da je predloženi program usmjeren u dobrom pravcu razvoja Ustanove. Također, naglasili su da je važno djelovati u okviru realnih mogućnosti te shodno tome i planirati, a posebice vezano uz obveze koje proizlaze iz planova upravljanja koji su pri kraju izrade.  

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Zaključak s ocjenom provedene prethodne provjere razgovorom o Planu razvoja i okvirnom programu rada Javne ustanove „Priroda“ za četverogodišnje razdoblje kandidata Marka Modrića u kojem se navodi da se isti ocjenjuje kvalitetnim, također da je prilagođen projekcijama planiranih financijskih sredstva te raspoloživim kapacitetima i opremi te da daje kvalitetne preporuke i smjernice za nadogradnju i razvoj postojećeg sustava upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom.

Donosi se Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da za mandatno razdoblje od 26. srpnja 2023. do 26. srpnja 2027. godine za ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ imenuje Marka Modrića.

Zadužuje se ravnateljica JU Priroda da Zaključke iz točaka 3. i 4. uputi u daljnju proceduru.

 

Irena Jurić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odmah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude za davanje u podzakup poslovnog prostora u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli i sklapanje ugovora s odabranim natjecateljem

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Proveden je javni natječaj za podzakup poslovnog prostora u Centru Beli, za prostor namijenjen obavljanju djelatnosti prodaje suvenira te jednostavne ugostiteljske djelatnosti ukupne korisne površine 15,40 m2. Na natječaj se javio jedan potencijalni podzakupnik, koji je također udovoljio uvjetima natječaja, kao i uplatio potrebnu jamčevinu. Početni iznos mjesečne podzakupnine određen je prema kriterijima za određivanje visine zakupnine Grada Cresa odnosno temeljem Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Cresa. Ponuđena godišnja podzakupnina tako iznosi 925,80 eura bez PDV-a odnosno 1.157,25 eura s PDV-om. Ovlašteni predstavnici odnosno članovi povjerenstva su nakon pregleda i analize pristigle ponude ravnateljici dali prijedlog za odabir ponude za najpovoljnijeg natjecatelja Diving Beli j.d.o.o. Sukladno članku 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina Javne ustanove „Priroda“, stoga se traži suglasnost Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude za davanje u podzakup poslovnog prostora u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli te suglasnost za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na izneseno te je točka usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude za davanje u podzakup poslovnog prostora u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli i sklapanje ugovora s odabranim natjecateljem, na rok od 5 godina.

Irena Jurić

 

odmah

 

Ad 6. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) na javnu raspravu

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je UV upoznala s zakonskom obvezom i procedurom donošenja planova upravljanja te obvezama Upravnog vijeća u tom postupku. Ukratko je pojasnila o samom projektu MINGOR-a u okviru kojeg se planovi izrađuju, a temeljem potpisanog Sporazuma između MINGOR i JU Priroda. Planovi se izrađuju za područje cijele Republike Hrvatske, a zbog iznimne bioraznolikosti, nije bilo moguće ugovoriti izradu planova za ukupno područje ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji, već su odabrana tri područja koja pokrivaju njen značajan dio (Krk, Rab i Gorski kotar i Lika). PU Gorski kotar i Lika došao je u zadnju fazu, te ga je potrebno uputiti na proceduru javne rasprave, o čemu su članovi također informirani. Područjem za koji se donosi plan upravljaju 4 javne ustanove (JU Ličko-senjske županije, JU Karlovačke županije i JU Primorsko-goranske županije), a 3 ga zajednički i donose (NP Risnjak koji je 4.dionik je u okviru svoje mjesne nadležnosti isti već donio). Ravnateljica je istaknula potrebne kapacitete i financijska sredstva za provedbu plana, te zbog nedefiniranog načina financiranja provedbe istog, prije samog donošenja, same odluke o donošenju plana, treba uzeti ovu okolnost u obzir. Nije bilo dodatnih pitanja te je točka je s prijedlogom odluke jednoglasno usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o upućivanju Prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) na javnu raspravu.

Ustanova će obavijest o provođenju javne rasprave objaviti na svojoj službenoj internetskoj stranici najkasnije 8 dana prije početka rasprave.

Javna rasprava započinje 12. lipnja 2023. i završava 11. srpnja 2023.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) održati će se u utorak 4. srpnja 2023. u 10 sati u prostorijama Sportsko-poslovnog centra „Goranka“, Ivana Gorana Kovačića 174, Ravna Gora.

Irena Jurić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odmah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-36

DATUM:

31. svibnja 2023.