UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-37

Rijeka, 31. svibnja  2023.

 

Temeljem članka 38. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 135. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) te članka 17. Statuta Javne ustanove "Priroda" (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće na 22. sjednici koja je održana dana 31. svibnja 2023. godine, donosi sljedeći

 

Z a k l j u č a k

s ocjenom provedene prethodne provjere razgovorom o Planu razvoja i okvirnom programu rada Javne ustanove „Priroda“ za četverogodišnje razdoblje kandidata Marka Modrića

 

  1. Nakon provedene prethodne provjere razgovorom, Plan razvoja i okvirni program rada Javne ustanove „Priroda“ za četverogodišnje razdoblje od 2023. do 2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja i okvirni program) kojeg je izradio i uz prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ dostavio Marko Modrić, ocjenjuje se kvalitetnim.
  2. Ocjenjuje se da je dostavljeni Plan razvoja i okvirni program izrađen poštujući zahtjeve i prioritete sustava zaštite prirode, ali je također prilagođen projekcijama planiranih financijskih sredstva te raspoloživim kapacitetima i opremi neophodnoj za provođenje aktivnosti na području Primorsko-goranske županije i u Javnoj ustanovi „Priroda“.
  3. Ocjenjuje se da dostavljeni Plan razvoja i okvirni program daje kvalitetne preporuke i smjernice za nadogradnju i razvoj postojećeg sustava upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom na području Primorsko-goranske županije u narednom četverogodišnjem razdoblju od 2023. do 2027. godine.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                   Nina Bojanić, v.r.