UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-38

Rijeka, 31. svibnja  2023.

 

 

Temeljem članka 38. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 135. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) te članka 17. Statuta Javne ustanove "Priroda" (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće na 22. sjednici koja je održana dana 31. srpnja 2023. godine, donosi sljedeći

 

 

Z a k l j u č a k

 

 

Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da za mandatno razdoblje od 26. srpnja 2023. do 26. srpnja 2027. godine za ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ imenuje Marka Modrića.

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

            Nina Bojanić, v.r.