UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-39                                                            

 

Rijeka, 31. svibnja 2023.   

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20) Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 22. sjednici koja je održana dana 31. svibnja 2023. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude za davanje u podzakup poslovnog prostora u

Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli i

sklapanje ugovora s odabranim natjecateljem

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude za davanje u podzakup poslovnog prostora u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli

-          sklapanje ugovora s odabranim natjecateljem,

temeljem provedenog javnog natječaja.

 

Članak 2.

 

Suglasnost iz članka 1. stavka 2. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim natjecateljem Diving Beli j.d.o.o., Beli 2, Beli, Cres, OIB 04047819692, sa ponuđenim iznosom mjesečne podzakupnine od 5,01 eura po m2 bez PDV-a. Ponuđeni iznos mjesečne podzakupnine uvećava se za pripadajući PDV.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.