UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-44                                                            

Rijeka, 16. lipnja 2023.         

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) te članka 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (Službene novine broj 43/22), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 23. sjednici koja je održana dana 16. lipnja 2023. godine donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava usluge daljinskog praćenja bjeloglavih supova na otoku Plavniku"

i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava daljinskog praćenja bjeloglavih supova na otoku Plavniku“,

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 11/23-JDN.

 

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem: KARSTERRA, vl. Dino Grozić, Jušići 14, 51213 Jurdani, OIB 95786128576, s ponuđenim ukupnim iznosom od 16.000,00 eura bez PDV-a (šesnaesttisućaeura). Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                       Nina Bojanić, v.r.