UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-45                                                             

Rijeka, 16. lipnja 2023.         

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) te članka 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (Službene novine broj 43/22), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 23. sjednici koja je održana dana 16. lipnja 2023. godine donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za

rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Kamačniku"

i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Kamačniku“,

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 06/23-JDN.

 

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem: JELENOVIĆ PROJEKT d.o.o., Pećine 13, 51515 ŠILO, OIB 48734095819, s ponuđenim ukupnim iznosom od 17.600,00 eura bez PDV-a (sedamnaesttisućašestoeura) odnosno 22.000,00 eura s PDV-om (dvadesetdvijetisućeeura). Prijenos porezne obveze propisan je Zakonom o PDV-u. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                       Nina Bojanić, v.r.