UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-46

 

Rijeka, 16. lipnja 2023.                                                                          

          

 

Temeljem  članka 56a. i članka 138. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 27/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 23. sjednici koja je održana 16. lipnja 2023. godine donosi

 

 

ODLUKU O UPUĆIVANJU PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE 13 ŠPILJA I JAMA ZATVORENIH ZA JAVNOST NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE (PU 8005) NA JAVNU RASPRAVU

 

 

Članak 1.

 

            Donosi se Odluka o upućivanju Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) na javnu raspravu.

            Ovom Odlukom omogućuje se sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005), i to za 13 područja ekološke mreže za koje je utvrđen ciljni stanišni tip 8310 špilje i jame zatvorene za javnost.

 

                                                                  Članak 2.

 

Prijedlog plana upravljanja iz članka 1. upućuje se na javnu raspravu koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 3.

 

Javnu raspravu iz članka 2. koordinira i provodi Javna ustanova „Priroda“ (u nastavku: Ustanova).

U svrhu provedbe Ustanova daje obavijest o provođenju javne rasprave na svojoj službenoj internetskoj stranici najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije početka rasprave. Obavijest mora sadržavati:

·      naznaku predmeta javne rasprave,

·      datum početka i datum završetka javne rasprave,

·      mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,

·      mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja,

·      rok u kojem će javnost Ustanovi moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne ustanove.

 

Članak 4.

 

            Javna rasprava iz članka 2. započinje 27. lipnja 2023. i završava 27. srpnja 2023.

 

Članak 5.

 

Tijekom javne rasprave zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid na Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) i to:

 

Članak 6.

 

            Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) održati će se u utorak 4. srpnja 2023. u 10 sati u prostorijama Sportsko-poslovnog centra „Goranka“, Ivana Gorana Kovačića 174, Ravna Gora. Detaljniju obavijest o javnom izlaganju Ustanova će pravovremeno objaviti na svojim službenim internetskim stranicama.

 

Članak 7.

 

            Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) moći će se:

Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

Članak 8.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.