UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-5

Rijeka, 15. veljače 2023.                                                                        

        

 

Temeljem članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine  80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 17. sjednici koja je održana 15. veljače 2023. godine donosi

 

ODLUKU O DONOŠENJU

GODIŠNJEG OBRAČUNA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ ZA 2022. GODINU

 

Članak 1.

 

            Donosi se Godišnji obračun Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o poslovanju Ustanove, financijski izvještaji: Bilanca (Obrazac BIL), Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO), Izvještaj o obvezama (Obr. Obveze), te bilješke i tablice uz financijske izvještaje za 2022. godinu.

 

Članak 2.

 

Utvrđuje se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine. Stanja na osnovnim računima podskupine 922, koja su iskazana u financijskim izvještajima Ustanove na dan 31. prosinca 2022. godine, utvrđena su kako slijedi:

    

                       Opis

92211  Višak prihoda poslovanja                                                                              467.766,22

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine                                                         545.059,45

92221  Manjak prihoda  poslovanja                                                                          162.859,74

92222  Manjak prihoda od nefinancijske                                                                     39.156,03

922                                                                                                                             810.809,90

 

Ostvarenim viškom poslovanja na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 467.766,22 kn, te viškom prihoda u iznosu od 545.059,45 kn na računu 92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine, pokriva se stanje na računu 92221 – Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 162.859,74 kn, te stanje na računu 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od od 39.156,03 kn.

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se ravnateljica da Godišnji obračun iz članka 1. ove Odluke putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko – goranske županije.

 

Članak 4.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.