logo

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-6                                                                                                                 

Rijeka, 15. veljače 2023.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) i članka 29., stavka 2. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (Službene novine 43/22), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 17. sjednici od 15. veljače 2023. godine, donosi

 

ODLUKU O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2022. GODINE ZA JAVNU USTANOVU „PRIRODA“

Članak 1.

Donosi se Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava iz 2022. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ u visini od 810.809,90 kuna/107.612,97 eura, a koja prema izvoru financiranja  imaju sljedeću strukturu:

Izvor

3837   vlastiti prihodi                                        700.749,54 HRK – 93.005,45 EUR

5821  prihodi od pomoći                               103.081,45 HRK – 13.681,26 EUR

6821  prihodi od donacija                                6.978,91 HRK –      926,26 EUR.  

Članak 2.

Predlaže se raspored sredstava iz članka 1. na sljedeći način:

·         519.704,32 kuna/68.976,62 eura za realizaciju u sklopu aktivnosti  A 330103 „Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode“ (aktivnosti zaštite prirode, ulaganja u zaštićena područja temeljem ugovorenih aktivnosti u 2022. s odobrenim suglasnostima)

Izvor financiranja

Brojčana oznaka računa 2. razine

 

Iznos HRK

Iznos EUR

A 330101 Administracija i upravljanje

 

45.207,00

6.000,00

383 - vlastiti prihodi

32 – Materijalni rashodi

 

45.207,00

6.000,00

A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja  i  održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

 

519.704,32

68.976,62

383 - vlastiti prihodi

32 – Materijalni rashodi

 

174.657,23

23.181,00

383 - vlastiti prihodi

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

56.490,82

7.497,62

383 - vlastiti prihodi

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

288.556,27

38.298,00

K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

 

60.061,42

7.971,52

582 - prihodi od pomoći

32 – Materijalni rashodi

 

49.081,69

6.514,26

582 - prihodi od pomoći

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

4.000,82

531,00

682 - prihodi od donacija

32 – Materijalni rashodi

 

6.978,91

926,26

K 330105 “Centar za posjetitelje “Velike Zvijeri”

 

135.838,22

18.028,83

383 - vlastiti prihodi

32 – Materijalni rashodi

 

135.838,22

18.028,83

K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

 

49.998,94

6.636,00

582 - prihodi od pomoći

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

49.998,94

6.636,00

Ukupno

810.809,90

107.612,97

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnateljica da Odluku o rasporedu neutrošenih sredstava iz 2022. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća                  Nina Bojanić, v.r.