logo

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-8                                                                                                     

Rijeka, 15. veljače 2023.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 17. sjednici od 15. veljače 2023. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O RADU

JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ U 2022. GODINI

 

Članak 1.

Donosi se Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ u 2022. godini.

 

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“  u 2022. godini putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.