KLASA: 400-02/23-01/01 URBROJ: 2170-52-01/1-23-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOČKA 3.

Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

(za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka, srpanj 2023.


I. PRAVNI OSNOV

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravnom vijeću se predlaže polugodišnje izvršenje financijskog plana Javne ustanove „Priroda.

 

II. OBRAZLOŽENJE

Uvodno o zadaći i organizacijskoj strukturi Javne ustanove „Priroda“

Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije. Organizacijsku strukturu Ustanove čine tri ustrojstvene jedinice:

·         Ured ravnatelja organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, te se u njemu obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja  i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i s institucijama iz inozemstva, te pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi.

·         Stručna služba – obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te prikupljanja podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

·         Služba čuvara prirode – obavlja poslove neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije. Obavlja poslove sudjelovanja u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

U okviru svojih djelatnosti, Ustanova upravlja i s dva Centra za posjetitelje na izdvojenim lokacijama:

·        Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici u Gorskom kotaru

·        Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu.

            Osim jedinim registriranim oporavilištem za bjeloglave supove u Hrvatskoj, Ustanova upravlja i hranilištem za bjeloglave supove na otoku Cresu.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Priroda“

            Sukladno članku 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Slijedom navedenoga, u nastavku se članovima Upravnog vijeća podnosi Izvješće te analizira ostvarenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za razdoblje od 1.1.-30.06.2023. godine, a koji se sastoji od:

-       Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

-       Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i po funkcijskoj klasifikaciji,

-       Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,

-       Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,

·         Posebnog dijela:

-       Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,

·         Obrazloženje:

-       Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana,

-       Posebnog dijela, odnosno izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva,

·         Posebni izvještaji:

-       Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U Prilogu se dostavljaju financijsko Pregled zaduživanja i danih zajmova u 2023. godini (Prilog 1.) i Obrazac PR-RAS i Obaveze (Prilog 2.).

 

i.        Opći dio

 

U Tablici 1. daje se Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (u eurima).

 Tablica 1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (u eurima)

 

 

 

 

 

 

Izvršenje 1.1.-30.06.2022.

Izvorni plan 2023.

Tekući plan za 2023.

Izvršenje 1.1-30.06.2023.

INDEKS

INDEKS

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5 (4/1)

6 (4/3)

 RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

 

6 PRIHODI POSLOVANJA

309.727,12

704.657,03

704.657,03

376.570,05

121,50

53,40

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SVEUKUPNO PRIHODI

 

 

309.727,12

704.657,03

704.657,03

376.570,05

121,50

53,40

RASHODI UKUPNO

 

 

 

394.491,29

812.270,00

812.270,00

273.291,37

69,20

33,60

3 RASHODI  POSLOVANJA

308.803,66

665.518,16

665.518,16

263.413,52

85,30

39,50

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

85.687,63

146.751,84

146.751,84

9.877,85

11,50

6,70

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

-84.764,17

-107.612,97

-107.612,97

103.278,68

 

 

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

 

 

 

 

 

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 

 

 

 

 

 

9 VLASTITI IZVORI

138.406,42

107.612,97

107.612,97

107.612,97

77,70

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

53.642,25

0,00 

0,00 

210.891,65

393,10

Napomena: PR-RAS Z004-599,65(102.679,03)

Manja odstupanja u centima rezultat su prelaska iz kuna na euro.


U Tablici 2. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (u eurima).

 

Tablica 2. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (u eurima)

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Oznaka

Ostvarenje preth. god. (1)

Izvorni plan (2.)

Tekući plan (3.)

Ostvarenje (4.)

Indeks 4./1. (5.)

Indeks 4./3. (6.)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

 

6 Prihodi poslovanja

309.727,12

704.657,03

704.657,03

376.570,05

965,67

53,44

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

11.630,21

20.620,00

20.620,00

19.317,92

166,1

93,69

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6.180,83

20.620,00

20.620,00

13.573,25

219,6

65,83

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6.180,83

20.620,00

20.620,00

13.573,25

219,6

65,83

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0,00

 

 

 

 

 

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5.449,38

 

 

5.744,67

105,42

 

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5.449,38

 

 

5.744,67

105,42

 

64 Prihodi od imovine

12.745,09

22.541,70

22.541,70

12.564,44

98,58

55,74

641 Prihodi od financijske imovine

30,24

71,7

71,7

43,19

142,82

60,24

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

30,24

71,7

71,7

43,19

142,82

60,24

642 Prihodi od nefinancijske imovine

12.714,85

22.470,00

22.470,00

12.521,25

98,48

55,72

6421 Naknade za koncesije

12.714,85

22.150,00

22.150,00

12.521,25

98,48

56,53

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

0,00

320

320

 

 

 

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

14.620,32

125.212,20

125.212,20

107.187,21

733,14

85,6

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

14.620,32

51.780,00

51.780,00

34.776,45

237,86

67,16

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe

2.864,69

5.310,00

5.310,00

6.412,80

223,86

120,77

6615 Prihodi od pruženih usluga

11.755,63

46.470,00

46.470,00

28.363,65

241,28

61,04

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima

0,00

73.432,20

73.432,20

72.410,76

 

98,61

6631 Tekuće donacije

0,00

73.432,20

73.432,20

72.410,76

 

98,61

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

270.731,50

536.283,13

536.283,13

237.500,48

87,70

44,29

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

270.731,50

536.283,13

536.283,13

237.500,48

87,70

44,29

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

241.119,46

496.410,01

496.410,01

236.173,48

97,90

47,58

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

29.612,04

39.873,12

39.873,12

1.327,00

4,40

3,33

SVEUKUPNO PRIHODI

309.727,12

704.657,03

704.657,03

376.570,05

965,67

53,44

3 Rashodi poslovanja

308.803,66

665.518,16

665.518,16

263.413,52

85,3

39,58

31 Rashodi za zaposlene

161.817,55

349.794,90

349.794,90

162.494,83

100,42

46,45

311 Plaće (Bruto)

132.804,22

280.249,00

280.249,00

132.983,75

100,14

47,45

3111 Plaće za redovan rad

132.804,22

280.249,00

280.249,00

132.983,75

100,14

47,45

312 Ostali rashodi za zaposlene

7.100,64

22.540,00

22.540,00

7.883,18

111,02

34,97

3121 Ostali rashodi za zaposlene

7.100,64

22.540,00

22.540,00

7.883,18

111,02

34,97

313 Doprinosi na plaće

21.912,69

47.005,90

47.005,90

21.627,90

98,7

46,01

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

21.912,69

47.005,90

47.005,90

21.627,90

98,7

46,01

32 Materijalni rashodi

146.736,16

314.924,26

314.924,26

100.677,97

68,61

31,97

321 Naknade troškova zaposlenima

10.069,14

24.815,00

24.815,00

10.109,63

100,4

40,74

3211 Službena putovanja

3.780,64

9.686,00

9.686,00

4.045,73

107,01

41,77

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

5.909,43

14.200,00

14.200,00

5.850,93

99,01

41,2

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

379,07

929

929

212,97

56,18

22,92

322 Rashodi za materijal i energiju

18.831,72

57.545,83

57.545,83

17.490,50

92,88

30,39

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.538,10

6.768,00

6.768,00

2.293,29

90,35

33,88

3222 Materijal i sirovine

4.463,01

27.011,83

27.011,83

7.105,98

159,22

26,31

3223 Energija

8.884,96

16.815,52

16.815,52

7.482,50

84,22

44,5

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

2.078,79

3.586,48

3.586,48

478,83

23,03

13,35

3225 Sitni inventar i auto gume

866,86

3.098,00

3.098,00

 

 

 

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

266

266

129,9

 

48,83

323 Rashodi za usluge

113.778,79

218.478,43

218.478,43

68.335,12

60,06

31,28

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

7.036,15

45.567,13

45.567,13

8.558,57

121,64

18,78

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

40.852,97

23.141,00

23.141,00

5.146,31

12,6

22,24

3233 Usluge promidžbe i informiranja

14.815,18

18.655,00

18.655,00

7.950,05

53,66

42,62

3234 Komunalne usluge

3.434,69

7.366,00

7.366,00

3.225,43

93,91

43,79

3235 Zakupnine i najamnine

10.523,07

29.813,00

29.813,00

11.702,40

111,21

39,25

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

0

1.730,00

1.730,00

75

 

4,34

3237 Intelektualne i osobne usluge

30.570,91

71.730,17

71.730,17

26.530,77

86,78

36,99

3238 Računalne usluge

2.772,25

7.814,00

7.814,00

2.327,66

83,96

29,79

3239 Ostale usluge

3.773,57

12.662,13

12.662,13

2.818,93

74,7

22,26

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00

133

133

 

 

 

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00

133

133

 

 

 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.056,51

13.952,00

13.952,00

4.742,72

116,92

33,99

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

1.697,22

3.500,00

3.500,00

1.613,47

95,07

46,1

3292 Premije osiguranja

863,85

4.700,00

4.700,00

1.125,13

130,25

23,94

3293 Reprezentacija

1.138,82

3.500,00

3.500,00

1.662,63

146

47,5

3294 Članarine i norme

0,00

252

252

 

 

 

3295 Pristojbe i naknade

0,00

1.000,00

1.000,00

2,65

 

0,27

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

356,62

1.000,00

1.000,00

338,84

95,01

33,88

34 Financijski rashodi

249,95

799

799

240,72

96,31

30,13

343 Ostali financijski rashodi

249,95

799

799

240,72

96,31

30,13

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

242,4

600

600

237,34

97,91

39,56

3433 Zatezne kamate

7,55

199

199

3,38

44,77

1,7

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

85.687,63

146.751,84

146.751,84

9.877,85

11,53

6,73

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

56.883,45

69.252,74

69.252,74

7.875,00

13,84

11,37

412 Nematerijalna imovina

56.883,45

69.252,74

69.252,74

7.875,00

13,84

11,37

4123 Licence

807,87

420

420

 

 

 

4124 Ostala prava

56.075,58

68.832,74

68.832,74

7.875,00

14,04

11,44

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

28.804,18

77.499,10

77.499,10

2.002,85

6,95

2,58

422 Postrojenja i oprema

28.804,18

37.572,80

37.572,80

2.002,85

6,95

5,33

4221 Uredska oprema i namještaj

6.418,51

5.378,00

5.378,00

419,2

6,53

7,79

4222 Komunikacijska oprema

0,00

 

 

 

 

 

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi

773,86

17.727,80

17.727,80

 

 

 

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

21.611,81

14.467,00

14.467,00

1.583,65

7,33

10,95

426 Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

39.926,30

39.926,30

 

 

 

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

39.926,30

39.926,30

 

 

 

SVEUKUPNO RASHODI

394.491,29

812.270,00

812.270,00

273.291,37

69,28

33,65

 

U Tablici 3. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po izvorima financiranja (u eurima).

 

Tablica 3. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po izvorima financiranja (u eurima)

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Oznaka

Ostvarenje preth. god. (1)

Izvorni plan (2.)

Tekući plan (3.)

Ostvarenje (4.)

Indeks 4./1. (5.)

Indeks 4./3. (6.)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

 

Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

270.731,50

536.283,13

536.283,13

237.500,48

 101,02

44,29

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

270.731,50

527.000,00

527.000,00

237.500,48

 101,02

45,07

Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici

0,00

9.283,13

9.283,13

 

 

 

Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI

27.365,41

74.321,70

74.321,70

47.340,89

173

63,7

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

27.365,41

74.321,70

74.321,70

47.340,89

173

63,7

Izvor: 5 POMOĆI

11.630,21

20.620,00

20.620,00

19.317,92

166,1

93,69

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici

11.630,21

20.620,00

20.620,00

19.317,92

166,1

93,69

Izvor: 6 DONACIJE

0,00

73.432,20

73.432,20

72.410,76

 

98,61

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici

0,00

73.432,20

73.432,20

72.410,76

 

98,61

SVEUKUPNO PRIHODI

309.727,12

704.657,03

704.657,03

376.570,05

121,58

53,44

Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

281.542,42

536.283,13

536.283,13

237.500,48

84,36

44,29

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

281.542,42

527.000,00

527.000,00

237.500,48

84,36

45,07

Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici

 

9.283,13

9.283,13

 

 

 

Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI

93.456,02

167.327,15

167.327,15

9.911,22

10,61

5,92

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

9.223,11

74.321,70

74.321,70

5.063,74

54,9

6,81

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

84.232,91

93.005,45

93.005,45

4.847,48

5,75

5,21

Izvor: 5 POMOĆI

19.376,26

34.301,26

34.301,26

9.077,05

46,85

26,46

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici

3.759,18

20.620,00

20.620,00

2.109,85

56,13

10,23

Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći

15.617,08

13.681,26

13.681,26

6.967,20

44,61

50,93

Izvor: 6 DONACIJE

116,59

74.358,46

74.358,46

16.802,62

14.411,72

22,6

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici

 

73.432,20

73.432,20

16.802,62

 

22,88

Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije

116,59

926,26

926,26

 

 

 

SVEUKUPNO RASHODI

394.491,29

812.270,00

812.270,00

273.291,37

69,28

33,65

 

U Tablici 4. daje se Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po funkcijskoj klasifikaciji (u eurima).

 

Tablica 4. Račun prihoda i rashoda u kojem su rashodi iskazani po funkcijskoj klasifikaciji (u eurima)

 

I. OPĆI DIO  za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.- RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (u eurima)

Oznaka

Ostvarenje preth. god. (1)

Izvorni plan (2.)

Tekući plan (3.)

Ostvarenje (4.)

Indeks 4./1. (5.)

Indeks 4./3. (6.)

SVEUKUPNO

394.491,29

812.270,00

812.270,00

273.291,37

69,28

33,65

42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA

394.491,29

812.270,00

812.270,00

273.291,37

69,28

33,65

Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša

394.491,29

812.270,00

812.270,00

273.291,37

69,28

33,65

 

U Tablici 5. daje se Račun financiranja u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u eurima).

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. Račun financiranja u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u eurima)

 SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA

 

Izvršenje 2022. (1.)

Izvorni plan 2023. (2.)

Tekući plan za 2023. (3.)

Izvršenje 2023. (4.)

INDEKS 5. (4/1)

INDEKS 6. (4/3)

 

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

U Tablici 6. daje se Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u eurima).

 

Tablica 6. Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u kunama)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

 

 

 

 

Izvršenje 2022.1-6/22

Izvorni plan 2023.

Tekući plan za 2023.

Izvršenje 2023.1-6/23

INDEX

INDEX

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.

2.

3.

4.

5. (4/1)

6. (4/3)

 

92211 Višak prihoda poslovanja

100.994,06

62.083,25

62.083,25

62.083,25

61,47

100,00

 

92221 Manjak prihoda poslovanja

 

21.615,20

21.615,20

21.615,20

 

 

 

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine

37.412,36

72.341,82

72.341,82

72.341,82

193,36

100,00

 

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

 

5.196,90

5.196,90

5.196,90

 

 

 

922 Višak/manjak prihoda

138.406,42

107.612,97

107.612,97

107.612,97

77,75

100,00

 

 

 

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – PO IZVORIMA FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

 

Izvršenje 2022.1-6/22

Izvorni plan 2023.

Tekući plan za 2023.

Izvršenje 2023.1-6/23

INDEX

INDEX

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.

2.

3.

4.

5. (4/1)

6. (4/3)

 

9 VLASTITI IZVORI

138.406,42

107.612,97

107.612,97

107.612,97

77,75

100,00

 

Izvor 3: VLASTITI PRIHODI

118.434,89

93.005,45

93.005,45

93.005,45

78,53

100,00

 

Izvor 38: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika

118.434,89

93.005,45

93.005,45

93.005,45

78,53

100,00

 

Izvor 5: POMOĆI

17.920,05

13.681,26

13.681,26

13.681,26

76,35

100,00

 

Izvor 58: Prenesena sredstva  - pomoći

17.920,05

13.681,26

13.681,26

13.681,26

76,35

100,00

 

Izvor 6: DONACIJE

2.051,48

926,26

926,26

926,26

45,10

100,00

 

Izvor 68: Prenesena sredstva - donacije

2.051,48

926,26

926,26

926,26

45,10

100,00

 

 

 

 


ii.        Opći dio – Obrazloženje općeg dijela odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

 

U nastavku se daje obrazloženje Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

 

·         PRIHODI I  PRIMICI

 

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka koje čine polugodišnji prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 376.570,05 eura, što predstavlja indeks od 121,58 % u odnosu na proteklo razdoblje te indeks od 53,44% u odnosu na tekući plan.

 

U Tablici 7. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka (u eurima).

 


 


Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka (u eurima)

I. OPĆI DIO za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. - PRIHODI I PRIMICI

Oznaka

Ostvarenje preth. god. (1)

Izvorni plan (2.)

Tekući plan (3.)

Ostvarenje (4.)

Indeks 4./1. (5.)

Indeks 4./3. (6.)

SVEUKUPNO

309.727,12

704.657,03

704.657,03

376.570,05

121,58

53,44

6 Prihodi poslovanja

309.727,12

704.657,03

704.657,03

376.570,05

121,58

53,44

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

11.630,21

20.620,00

20.620,00

19.317,92

166,1

93,69

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6.180,83

20.620,00

20.620,00

13.573,25

219,6

65,83

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6.180,83

20.620,00

20.620,00

13.573,25

219,6

65,83

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5.449,38

 

 

5.744,67

105,42

 

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5.449,38

 

 

5.744,67

105,42

 

64 Prihodi od imovine

12.745,09

22.541,70

22.541,70

12.564,44

98,58

55,74

641 Prihodi od financijske imovine

30,24

71,7

71,7

43,19

142,82

60,24

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

30,24

71,7

71,7

43,19

142,82

60,24

642 Prihodi od nefinancijske imovine

12.714,85

22.470,00

22.470,00

12.521,25

98,48

55,72

6421 Naknade za koncesije

12.714,85

22.150,00

22.150,00

12.521,25

98,48

56,53

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

320,00

320,00

 

 

 

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

14.620,32

125.212,20

125.212,20

107.187,21

733,14

85,6

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

14.620,32

51.780,00

51.780,00

34.776,45

237,86

67,16

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe

2.864,69

5.310,00

5.310,00

6.412,80

223,86

120,77

6615 Prihodi od pruženih usluga

11.755,63

46.470,00

46.470,00

28.363,65

241,28

61,04

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima

0,00

73.432,20

73.432,20

72.410,76

0,00

98,61

6631 Tekuće donacije

0,00

73.432,20

73.432,20

72.410,76

0,00

98,61

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

270.731,50

536.283,13

536.283,13

237.500,48

87,70

44,29

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

270.731,50

536.283,13

536.283,13

237.500,48

87,70

44,29

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

241.119,46

496.410,01

496.410,01

236.173,48

97,94

47,58

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

29.612,04

39.873,12

39.873,12

1.327,00

4,48

3,33

 


Prihodi od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) stječu se kao nadoknada za držanje supova u oporavilištu za vrijeme njihova oporavka te za sufinanciranje aktivnosti očuvanja plemenite periske. Nadoknada troškova za vrijeme oporavka supova, odnosno prihod ovisi isključivo o brojnosti jedinki na oporavku za koje se podnosi izvješće isplatitelju te isto nije moguće detaljno planirati. U odnosu na 2022. povećanje iznosi 119,6%, dok je polugodišnje ostvarenje prihoda u odnosu na tekući plan 65,83%. No, najznačajniji prihodi se stječu u razdoblju od srpnja do listopada. Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6382) ostvaruju se realizacijom EU projekta pod nazivom „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli koji je u provedbi od 2021. godine. Ostvareni prihodi od sufinanciranja su gotovo na prošlogodišnjoj razini sa neznatnim povećanjem od 5,42%. Prihodi od financijske imovine (641) ostvaruju se kao kamate na oročena sredstva i depoziti po viđenju koje isplaćuje banka u kojoj Ustanova ima otvoreni IBAN. S obzirom na iznos od 142,82 € neće se detaljnije razmatrati. Prihodi od nefinancijske imovine (642) su značajniji vlastiti prihod kojeg Ustanova ostvaruje i to posebno prihod od naknada za koncesijska odobrenja (6421) koji je u odnosu na proteklo razdoblje gotovo ujednačen. Ostvareno je 56,50% prihoda u odnosu na planirano s obzirom da većina ugovorenih naknada za koncesijska odobrenja dospijeva u trećem kvartalu. Prihodi od podzakupa (6422) su ostvareni u planiranom iznosu kao prihodi od pružanja vlastitih usluga stoga se u okviru planirane ekonomske klasifikacije ne vidi ostvarenje. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) stječu se prodajom ulaznica posjetiteljima (6615) dva Centra i prodajom suvenira (6614) u jednome od njih. Realizacija prodaje ulaznica većem broju posjetitelja višestruko premašuje ostvareni iznos prihoda u odnosu na proteklo razdoblje kada su se u gospodarstvu još osjećale posljedice Covid-a pa je posjetitelja bilo manje. Također, tijekom 2022., radi građevinskih radova u Oporavilištu za bjeloglave supove (provedba EU projekta), u sklopu kojeg se nalazi i Centar za posjetitelje, uspostavljena je prodaja ulaznica po znatno nižoj cijeni s obzirom da su posjetitelji bili zakinuti za potpuni doživljaj posjeta za vrijeme radova. U odnosu na tekući plan prihodi od prodaje suvenira premašuju planirani iznos dok je prihod od prodaje ulaznica ostvaren u postotnom iznosu od 61,04%. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestnim jamstvima (663) ostvaruju se s 98,61% u odnosu na tekući plan. Ova vrsta prihoda se pretežito ostvaruje donacijom (6631) za provedbu Eu projekta pod nazivom LIFE SUPport. U donatorskoj kampanji „Zvjerići“ ostvarena su dodatna namjenska sredstva za dobavu sirovine za hranu supova. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (671) je gotovo na razini prošlogodišnjeg ostvarenja polugodišnjeg razdoblja. Veće ostvarenje prihoda se očekuje u drugoj polovici fiskalne godine.

·         RASHODI I IZDACI

Ukupni ostvarenje rashoda i izdataka u polugodišnjem razdoblju 2023. iznosi 273.291,37 eura, a što predstavlja indeks od 69,28% u odnosu na proteklo razdoblje, te indeks od 33,65 % u odnosu na tekući plan. Rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

            U Tablici 8. daje se pregled realiziranih rashoda i izdataka (u eurima).


Tablica 8. Pregled realiziranih rashoda i izdataka (u eurima)

Oznaka

Ostvarenje preth. god. (1)

Izvorni plan (2.)

Tekući plan (3.)

Ostvarenje (4.)

Indeks 4./1. (5.)

Indeks 4./3. (6.)

SVEUKUPNO

394.491,29

812.270,00

812.270,00

273.291,37

69,28

33,65

3 Rashodi poslovanja

308.803,66

665.518,16

665.518,16

263.413,52

85,3

39,58

31 Rashodi za zaposlene

161.817,55

349.794,90

349.794,90

162.494,83

100,42

46,45

311 Plaće (Bruto)

132.804,22

280.249,00

280.249,00

132.983,75

100,14

47,45

3111 Plaće za redovan rad

132.804,22

280.249,00

280.249,00

132.983,75

100,14

47,45

312 Ostali rashodi za zaposlene

7.100,64

22.540,00

22.540,00

7.883,18

111,02

34,97

3121 Ostali rashodi za zaposlene

7.100,64

22.540,00

22.540,00

7.883,18

111,02

34,97

313 Doprinosi na plaće

21.912,69

47.005,90

47.005,90

21.627,90

98,7

46,01

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

21.912,69

47.005,90

47.005,90

21.627,90

98,7

46,01

32 Materijalni rashodi

146.736,16

314.924,26

314.924,26

100.677,97

68,61

31,97

321 Naknade troškova zaposlenima

10.069,14

24.815,00

24.815,00

10.109,63

100,4

40,74

3211 Službena putovanja

3.780,64

9.686,00

9.686,00

4.045,73

107,01

41,77

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

5.909,43

14.200,00

14.200,00

5.850,93

99,01

41,2

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

379,07

929

929

212,97

56,18