NAZIV KORISNIKA: PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

 

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

 

Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

 

U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

·         Ured ravnatelja – organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, te se u njemu obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja  i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i s institucijama iz inozemstva, te pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi.

·         Stručna služba – obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te prikupljanja podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

·         Služba čuvara prirode – obavlja poslove neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije. Obavlja poslove sudjelovanja u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

U Ustanovi je na kraju 2020. na neodređeno vrijeme bilo zaposleno devet djelatnika, te jedna je djelatnica na roditeljskom dopustu.

 

U odnosu na ukupno planirana sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“ izvršila je 4.100.932,13 kn ili 81,29% proračunskih sredstava, odnosno 3.500.854,59 kn ili 74,52% vlastitih prihoda. Ukupno ostvarenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“  iznosi 7.601.786,72 kn ili 78,03%. U okviru programa Redovna djelatnost JU „Priroda“ osigurana sredstva su izvršena 94,97%, Programske aktivnosti JU „Priroda“ su izvršene sa 69,80%, program Centar za posjetitelje Beli je izvršen sa 65,00%, dok je projekt Centar za posjetitelje o velikim zvijerima izvršen sa 76,84% ukupnih planiranih sredstava. Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko – goranske županije je izvršen sa 95,71%, dok je projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ ostvaren je i knjižen kroz povećanje obujma proizvedene dugotrajne imovine, a odnosi se na prijenos vlasništva motornog vozila u vrijednosti 213.573,75 kuna.

U sklopu programa „Programske aktivnosti JU Priroda“, izvršene su gotovo sve planirane aktivnosti stoga je izvršenje proračunskih sredstava 310.855,88 kn od planiranih 324.000,00 kn ili 95,94%, a do manjeg odstupanja u izvršenju vlastitih sredstava je došlo radi velikog broja zaštićenih područja kojima Ustanova upravlja, a za koja moraju biti osigurana sredstva obzirom na moguću potrebu sanacija iznenadnih ugroza za posjetitelje, iznenadnih nužnih krajobraznih uređenja i sl. U sklopu programa „Centar za posjetitelje Beli“ također su provedene sve aktivnosti planiranom dinamikom, te je programsko izvršenje proračunskih sredstava 313.382,76 kn od planiranih 314.187,50 kn ili 99,74%. Do manjeg odstupanja u izvršenju vlastitih sredstava je došlo radi upitne naplate prihoda od prodaje ulaznica posjetiteljima Centra kod planiranja, a odustalo se od nabave GPS uređaja za praćenje populacije bjeloglavih supova nakon puštanja u prirodu radi nemogućnosti dobave istih zbog situacije uzrokovane COVD-om. Program „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ je u završnoj fazi provedbe, a krajnji datum za provedbu svih aktivnosti je 1. svibnja 2021. godine. Nakon rekonstrukcije objekta, u završnoj fazi su aktivnosti izrade izložbenog postava te aktivnosti osmišljavanja i provedbe edukativnih sadržaja. S obzirom na produljenje roka provedbe, hodogram preostalih aktivnosti je promijenjen, stoga su ugovori za preostale aktivnosti sklopljeni krajem 2020. dok provedba istih slijedi u 2021. Slijedom navedenog, tj. izmijenjene dinamike provedbe aktivnosti, neizvršena proračunska sredstva predlažu se rezervirati za izvršenje ugovora u 2021. godini. Izvršenje ovog programa iznosi 1.436.899,26 kn od planiranih 2.261.829,75 kn ili 63,53 % proračunskih sredstava. U provedbi EU projekta i programa “Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“, Ustanova sudjeluje isključivo kroz vlatiti rad, tj. odrađenim satima rada na projektu. U tijeku godine izvršavale su se administrativne aktivnosti  u skladu s dinamikom vodećeg partnera Grada Rijeke, a proračunska sredstva su realizirana u visini od  32.848,27 kn ili 92,40%.

 

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE  USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ: Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećati raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove.

 

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE  KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

 

U sklopu programa Redovna djelatnost osigurana su sredstva za plaće i doprinose zaposlenih djelatnika te za materijalne rashode i opremu za provođenje programa. Detaljniju analizu ciljeva koji su ostvareni nije moguće napraviti, jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU „Priroda“.

 

U sklopu programa Redovna djelatnost nema većeg odstupanja u odnosu na planirane troškove.

 

NAZIV PROGRAMA:     PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

           CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

           CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

           CILJ 3: poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

           CILJ 4: stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine

           CILJ 5: podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode 

           CILJ 6: jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

           CILJ 7: smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti.

Aktivnosti kroz koje su se ostvarivali posebni ciljevi su sljedeće:

 

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

1.1.          ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova je samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima u tijeku godine provela geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, istraživanja geoloških tragova ledenjaka, ornitološka istraživanja/prstenovanje bjeloglavih supova te istraživanja travnjaka na Obruču. Provedeni su monitorinzi i inventarizacija Natura 2000 vrsta: bjeloglavi sup uz prstenovanje bjeloglavih supova, velike zvijeri, jezerski regoč, kornjaši, invazivne strane vrste kudzu i lokve na otoku Krku (Živa, Ormatine, Menkova). Zbog izvanrednog stanja pomora periski u Jadranu, Ustanova se uključila u provedbu aktivnosti usmjernih na monitoring i očuvanje preostalih preživjelih jedinki.

1.2.          GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Tijekom godine vršena je kontinuirana nadopuna informacijskog sustava podacima prikupljenim kroz aktivnosti nadzora, monitoringa i prirodoslovnih istraživanja, spašavanja i intervencija.

 

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1.          IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastavila se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR). Realizacija provedbe projekta intenzivirala se tijekom 2020. godine nakon što je MGOR ugovorilo uslugu izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima na Krku i Rabu (1. faza) te Gorskom kotaru (2. faza) sa Zadrugom Granum Salis. Tijekom 2020. godine godine izvršene su 1. faze – Priprema i strukturiranje proces planiranja za otoke Krk i Rab. Osim toga, Ustanova je preuzela terensko vozilo nabavljeno od strane MGOR u okviru projekta.

2.2.          USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima ima MGOR. Uspjeh i brzina provođenja aktivnosti ovisi o mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica, zatečenoj situaciji na terenu, ali i mogućnostima financiranja geodetskih elaborata. Ustanova je razmatrala potrebu za uskladjivanjem i izmjenom granica pojedinih područja, dok sami postupci ovise o dinamici provođenja na državnoj razini.

2.3.          PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

 

U svrhu smanjenja površinskog obuhvata Park-šume Japlenški vrh zbog širenja urbane zone unazad nekoliko desetljeća te dijela područja u nadležnosti Ministarstva obrane Republike Hrvatske, u 2019. godini pokrenut je postupak proglašavanja zaštićenog područja Park-šuma Japlenški vrh sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). U 2020. godini proveo se postupak te je Skupština Primorsko-goranske županije usvojila Akt o proglašenu Park-šume Japlenški vrh.

 

CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

3.1.          AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U tijeku godine nastavljena je suradnja s Opatijskim parkovima vezano uz aktivnosti održavanja endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. Osim toga, u suradnji s Hrvatskim šumama nastavljena je provedba pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, a kroz redovite monitoringe te bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao pojavnosti invazivnih vrsta. Također u suradnji s Hrvatskim šumama provedena je sječa i vuča potkornjakom zahvaćenih stabala u dijelu park-šume Golubinjak. U suradnji sa Gradom Rabom izvršeno je uklanjanje odumrlih dijelova stabala koja su predstavljala potencijalnu ugrozu za posjetitelje u park-šumi Komrčar. U suradnji sa speleološkom udrugom "Estavela" iz Kastva te Komunalnim društvom „Čistoća“ provedena je akcija čišćenja Zametske pećine.

3.2.          NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, Ustanova je provodila nadzor i suradnju nad ovlaštenicima koncesijskih odobrenja koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenim područjima, i to za prihvat posjetitelja u špiljama Lokvarka, Vrelo i Biserujka, u Golubinjaku, Kamačniku, Vražjem prolazu-Zelenom Viru te za ugostiteljsku djelatnost u Kamačniku koje je tijekom godine raskinuto te je izdano novo koncesijsko odobrenje. U 2020. godini sklopljen je ugovor s ovlaštenikom za špilju Lokvarku, dok je sa postojećim ovlaštenikom za špilju Vrelo (TZ općine Fužine) raskinut ugovor zbog ukidanja lokalnih turističkih zajednica, te je sklopljen ugovor sa novim ovlaštenikom (Komunalno trgovačko društvo Fužine). Ustanova je tijekom godine provodila i postupke za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

3.3.          SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

 

Ustanova je sudjelovala u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i postupcima utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Također je nastavila s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koju izrađuju jedinice lokalne samouprave.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine 

4.1.          OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je u 2020. sudjelovala u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ odobrenog za sufinanciranje iz EU fondova u okviru kojeg se u suradnji s Gradom Rijekom provode aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije za uređenje i valorizaciju Zametske pećine. Također su se vršili dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture (ZK Kamačnik i Vražji prolaz-Zeleni vir). U ZK Kamačnik uređen je prostor na kojem je postavljena kućica za naplatu ulaznica te je uređen eko-otok za odvojeno odlaganje otpada uz postavljanje prijenosnih sanitarnih čvorova. Zamijenjene su dotrajale informativne tabele (Glavotok, Lopar, Komrčar, Biserujka, Kamačnik, Dundo) te je izrađena i postavljena nova informativna tabela za staru tisu u Međedima.

4.1.         CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJELOGLAVE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2020. godinu, provođene su redovne aktivnosti u Centru: prihvat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te aktivnosti oko uspostave hranilišta na izdvojenoj lokaciji. U tijeku godine Centar je posjetilo nešto manje od 5.000 posjetitelja, što je znatno manje nego protekle godine zbog epidemioloških mjera uvedenih radi sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19. Povodom Međunarodnog dana strvinara održana je manifestacija Dani otvorenih vrata: u dvorištu Centra postavljena je prigodna izložba "Na sušilu", prikazujući odabrane radove i crteže posjetitelja te je pripremljen kratki edukativni film "Na krilima bure – priča o bjeloglavom supu Kvarneru" koji se tijekom obilježavanja ovog dana projicirao u Zoološkom vrtu Zagreb te na televiziji u izložbenom postavu u Centru. Provođene su i kontinuirane marketinške aktivnosti (oglašavanje u trajektnim lukama, ažuriranje web stranice i društvenih mreža, objave u dnevnim tiskovinama, na radiju i televiziji).

U 2020. godini u Oporavilište je zaprimljeno 6 bjeloglavih supova, a krajem listopada transportirana su u Oporavilište još 2 bjeloglava supa iz  Oporavilišta za divlje životinje Ruščica (Udruga za zaštitu životinja Ruščica). Nakon oporavka, u svibnju je u prirodu pušteno 10 bjeloglavih supova od kojih tri opremljena GPS odašiljačem. Razrađivani su i razvijani protokoli rada u oporavilištu te je nastavljena suradnja s Veterinarskim fakultetom iz Zagreba vezano uz provedbu hematoloških i biokemijskih analiza. Provodila se redovita suradnja s veterinarskim institucijama, te ostalim nacionalnim i internacionalnim stručnjacima. Vršen je obilazak dalekovoda na kojima je do sada zabilježena elektrokucija.

Kontinuirano je vršen otkup hrane od Poljoprivredne zadruge Cres i lokalnih OPG-ova za potrebe oporavilišta te je u 2020. godini ugovoren otkup hrane i od Poljoprivredne zadruge Otok Krk te prijevoz strvina od Agroproteinke d.d na hranilište Strganac.

Tijekom protekle godine pripremljen je, prijavljen i odobren projekt unaprjeđenja oporavilišta kojim će se poboljšati uvjeti za prihvat i provođenje dodatne skrbi za spašene supove koji borave u oporavilištu. Uredit će se ambulantni prostor s laboratorijskom opremom te osigurati dodatni kapaciteti za intenzivnu skrb supova.

 

4.2.          CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

 

U toku 2020. godine nastavljeni su radovi na rekonstrukciji zgrade te je u srpnju izvršen tehnički pregled i izdana uporabna dozvola. Izvršeno je unutarnje uređenje i opremanje Centra i izložbenog postava. Izrađen je Akcijski plan upravljanja posjetiteljima i Marketinški plan, suveniri i igra memorije, dvojezična slikovnica „Mala slikovnica o velikim zvijerima“ te knjiga Goranski bestijarij. Ugovorena je organizacija edukatvnih i promotivnih aktivnosti te razrađivana internetska stranice Centra i sadržaji za istu. Redovito su vršene administrativne i izvještajne aktivnosti na projektu.

Projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici“ sufinancira se iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (70% sufinanciranje EU sredstvima, 50% od vlastitog udjela za sufinaciranje sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini). Zbog poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, trajanje projekta produženo je do 1. svibnja 2021. godine.

CILJ 5: Podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode  

5.1.        PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

 

U 2020. godini je izrađen letak upozorenja o ugroženosti, zaštićenosti i nedozvoljenom izlovu periski. U okviru projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima izrađena je dvojezična slikovnica o velikim zvijerima te knjiga Goranski bestijarij.

5.2.         PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

 

U cilju promocije zaštite prirodne baštine, Ustanova je kao i svake godine u suradnji sa nadležnim županijskim Upravnim odjelom, nastavila s obilježavanjem prigodnih dana i to Dan voda, Dan planeta Zemlje, Dan biološke raznolikosti, Dan zaštite okoliša, Međunarodni dan strvinara i Dan planina. Obilježavanje prigodnih datuma popraćeno je pripremama i tiskanjem priloga u Novom Listu te prigodnih plakata. Ustanova je u Centru u Belom u svibnju postavila izložbu o Vranskom jezeru podvodnog fotografa g. Marinka Babića te se na taj način prigodno obilježio Svjetski dan biološke raznolikosti (22. svibnja). Centar Beli obilježio je Međunarodni dan strvinara uz program „Dani otvorenih vrata“, kada je uz slobodan ulaz za sve posjetitelje postavljena prigodna izložba "Na sušilu", prikazujući odabrane radove i crteže posjetitelja. Osim toga, na riječkom Korzu postavljena je izložba „Rječina – rijeka primorčica bogata životom“ u trajanju od dva tjedna. Ustanova je u cilju promocije zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine i njezinih sastavnica održavala edukativna predavanja te edukativne radionice za zainteresirane skupine javnosti.

5.3.          SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

 

Ustanova redovito surađuje s nevladinim organizacijama i odgojno – obrazovnim institucijama na obilježavanju datuma vezanim uz zaštitu prirode i okoliša. Nastavljene su aktivnosti na svim do sad započetim projektima edukacije u zaštiti prirode te je s Društvom „Naša djeca“ provedeno nekoliko edukativnih aktivnosti. Održano je svega nekoliko tematskih radionica u Centru Beli zbog uvedenih epidemioloških mjera. S Prirodoslovnom i grafičkom školom Rijeka realizirana je terenska radionica na području dvije krške ponikve, dok je s Muzejem Crikvenica realizirana terenska radionica o bioraznolikosti i starim hrastovima na Kotoru kod Crikvenice. Redovita je suradnja s OŠ Nikola Tesla i OŠ Gornja Vežica na edukativnim projektima, napose na višegodišnjem projektu sadnje endemičnog bilja kvarnerskog kraja, a koje se presađuje u opatijske perivoje u suradnji s opatijskim Parkovima d.o.o. U suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci, za studente usmjerenja sanitarni inženjer, održano je predavanja na temu zaštite prirode u PGŽ.

 

5.4.          INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova je tijekom godine sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivala na svoje tri internetske stranice, i to na web stranicama Javne ustanove “Priroda”, Centra “Beli” i budućeg Centra “Velike zvijeri”. Djelatnici Ustanove su, putem digitalnih platformi za virtualne sastanke, aktivno sudjelovali na stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima gdje su prezentirani rezultati prirodoslovnih istraživanja Ustanove. U tijeku godine objavljen je jedan znanstveni rad.

CILJ 6: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

6.1.          NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

 

U tijeku 2020. godine Ustanova je nastavila s provođenjem projekata te pripremom još jednog projekta za prijavu za sufinanciranje sredstvima EU (unaprijeđenje Oporavilišta Beli) koji je uspješno prijavljen i odobren. Tijekom čitave godine naglasak je bio na provedbi odobrenih projekata u okviru Strukturnih fondova EU, a posebice uspostavom budućeg Centra “Velike zvijeri” u Gorskom Kotaru. Pregled ostvarenih aktivnosti po pojedinim projektima donosimo u nastavku.

6.1.1.           Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MGOR, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.497.150 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, a Ustanova će sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata raditi na izradi prijedloga planova upravljanja za područje otoka Krka i Raba i Gorskoga kotara. Realizacija provedbe projekta intenzivirala se tijekom 2020. godine nakon što je MINGOR ugovorilo uslugu izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima na Krku i Rabu (1. faza) te Gorskom kotaru (2. faza) sa Zadrugom Granum Salis. Tijekom 2020. godine godine izvršene su 1. faze – Priprema i strukturiranje proces planiranja za otoke Krk i Rab. Osim toga, Ustanova je preuzela terensko vozilo nabavljeno od strane MINGOR u okviru projekta.

6.1.2.           Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjera 8.5.2.

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta: 420.000 kn

Status: odobren/završen

Projekt je u cijelosti realiziran u 2019. godini, uređena je posjetiteljska infrastruktura tj. staza na potezu Vujnovići prema izvoru Kamačnika koja je opremljena edukativnim i didaktičkim elementima te opremom za odmor te je izrađeno i predano završno izvješće i zahtjev za isplatu. U 2020. godini provodile su se administrativne aktivnosti i kontrola zahtjeva za isplatu te je zaprimljena Odluka o isplati temeljem koje je zaprimljena uplata sredstava. Kroz projekt se unaprijedila i oplemenila postojeća posjetiteljsku infrastruktura na području zaštićenog područja Kamačnik.

6.1.3.           Naziv projekta: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici

Financiranje: 70% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine; 50% od vlastitog udjela (30%) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Nositelj: Ustanova

Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.152.287kn

Status: odobren/u provedbi

U okviru projekta u 2020. godini završeni su građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade te je izdana uporabna dozvola. Temeljem provedenog postupka javne nabave, sklopljeni su ugovori za unutarnje uređenje i opremanje Centra te je do kraja godine uređen multimedijalni izložbeni postav. Izrađen je Akcijski plan upravljanja posjetiteljima i Marketinški plan, suveniri i igra memorije te dvojezična slikovnica „Mala slikovnica o velikim zvijerima“. Ugovorena je organizacija edukatvnih i promotivnih aktivnosti te su razrađivane multimedijalne aplikacije te  internetska stranice Centra. Redovito su vršene administrativne i izvještajne aktivnosti na projektu te je u tijeku 2020. godine podneseno 7 zahtjeva za nadoknadom sredstava. U Centru će se tijekom 20201. godine pokrenuti brojne popratne edukativne i promotivne aktivnosti te održati završna konferencija projekta. Zbog poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, trajanje projekta produženo je do 1. svibnja 2021. godine.

6.1.4.           Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“

Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine; 60% od vlastitog udjela (25%) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu

Vrijednost projekta za Ustanovu: 212.787,31 kn

Status: odobren/u provedbi

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. potpisan je 30. srpnja 2018. godine te je započela provedba projekta. U okviru projekta, Ustanova sudjeluje na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvat posjetitelja te osmišljavanju edukativnih programa. U 2020. godini u okviru projekta Primorsko-goranska županija je ugovorila izradu Akcijskih planova upravljanja posjetiteljima u čijoj izradi je sudjelovala i Ustanova. Grad Rijeka je proveo postupak javne nabave te je potpisan ugovor za uslugu izrade izvedbenog projekta ulazne građevine u Zametsku pećinu dok je postupak za uslugu izrade idejnog rješenja elektroinstalacijskog stupa u Zametskoj pećini i izrade izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja Zametske pećine poništen. Zbog poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, trajanje projekta produženo je do 31. prosinca 2021. godine.

6.1.5.           Naziv projekta: „Unapređenje i povećanje kapaciteta Opoavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“

Financiranje: 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Nositelj: Ustanova

Ukupni prihvatljivi troškovi: 754.656,78 kn

Status: odobren/u provedbi

Javni poziv bio je ograničenog karaktera (samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj), jedno od kojih je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom. Ustanova je pripremila i prijavila projekt koji je odobren te je 9. prosinca 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Projektom će se poboljšati uvjeti za prihvat i provođenje dodatne skrbi za spašene supove koji borave u oporavilištu. Uredit će se ambulantni prostor s laboratorijskom opremom te osigurati dodatni kapaciteti za intenzivnu skrb supova. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

U 2020. godini Ustanova je u svojstvu pridruženog partnera sudjelovala u provedbi tri projekta. Dva projekta odobrena su u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa: „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima – Carnivora Dinarica“ i „Veze prirode“. U okviru provedbe projekta Carnivora Dinarica Ustanova je sudjelovala u praćenju provedbe projekta te u organizaciji pojedinih sastanaka s dionicima i sl., a u okviru provedbe projekta “Veze prirode” u praćenju provedbe projekta. Osim toga, Ustanova sudjeluje u praćenju provedbe projekta DestiMED PLUS sudjelovanjem u radu lokalnog klastera ekoturizma

CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti

7.1.          OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je tijekom 2020. godine provodila obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelu ekološke mreže. Aktivnosti su se provodile samostalno i u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri MINGOR. Tijekom godine obavljeno je 62 nadzora i obilazaka Službe čuvara prirode i Stručne službe Ustanove. Aktivnosti Službe čuvara prirode najvećim su dijelom bile usmjerene na Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove, kao i na napore usmjerene na spašavanje ozlijeđenih jedinki te monitoring ove strogo zaštićene vrste.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa Javne ustanove „Priroda“

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Ustanove na kraju 2020. godine mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao broj provedenih prirodoslovnih istraživanja, broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije, broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže, broj novo proglašenih zaštićenih područja, broj izdanih koncesijskih odobrenja i rješenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenih područjima, broj prijavljenih projekata na međunarodnoj i nacionalnoj razini, broj trasiranih, uspostavljenih i održavanih staza te broj postavljenih informativnih tabela, broj izgrađene ili obnovljene infrastrukture, broj izdanih publikacija, broj provedenih edukacijskih programa te broj provedenih obilazaka i nadzora. Ustanova je ostvarila ciljeve u okviru programa sukladno planiranom.

U sklopu programa „Programske aktivnosti JU Priroda“, većinom su izvršene sve planirane aktivnosti, a do manjeg odstupanja u izvršenju vlastitih sredstava je došlo radi velikog broja zaštićenih područja kojima Ustanova upravlja, a za koja moraju biti osigurana sredstva za potencijalne ugroze za posjetitelje. U sklopu programa „Centar za posjetitelje Beli“ također su provedene sve aktivnosti planiranom dinamikom. Odstupanje u programu nastalo je zbog upitne naplate prihoda od prodaje ulaznica posjetiteljima Centra u uvjetima Covid-a, odustalo se i od nabave GPS uređaja za praćenje populacije bjeloglavih supova nakon puštanja u prirodu radi nemogućnosti dobave istih. Program „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ je u završnoj fazi provedbe, a krajnji datum za provedbu svih aktivnosti je 1. svibnja 2021. godine. Nakon rekonstrukcije objekta, u završnoj fazi su i aktivnosti uspostave izložbenog postava, te aktivnosti osmišljavanja i provedbe edukativnih sadržaja. S obzirom na produljenje roka provedbe, hodogram preostalih aktivnosti je promijenjen, stoga su ugovori za preostale aktivnosti sklopljeni krajem 2020. dok provedba istih slijedi u 2021. Slijedom navedenog, neizvršena proračunska sredstva predlažu se rezervirati za izvršenje ugovora u 2021. godini. U provedbi EU projekta i programa “Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“, Ustanova sudjeluje isključivo  kroz vlatiti rad, tj. odrađenim satima rada na projektu. U tijeku godine  izvršavale su se administrativne aktivnosti  u skladu s dinamikom vodećeg partnera Grada Rijeke. Program „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ realiziran je kroz povećanje obujma dugotrajne proizvedene imovine, prijenosom vlasništva teretnog motornog vozila.

            Pokazatelji uspješnosti prikazani su u Tablici 13.           

Tablica 13: Pokazatelji uspješnosti izvođenja programa Javne ustanove „Priroda“

 

 

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Ciljana

vrijednost

2020.

Ostvarena

vrijednost

2020.

Napomena

Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije

Prirodoslovnim istraživanima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.

Broj

3

3

 

Broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije

Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.

Broj

8

8

 

Broj pripremljenih dokumenata  za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže

U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.

Broj

0

0

 

Broj novo proglašenih zaštićenih područja

U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.

Broj

1

1

 

 

Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenih područjima

U cilju  osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Broj

7

7

 

Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave  novih projekata u  tekućoj i narednim  godinama

U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.

Broj

1

1

 

Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu  i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)

U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.

Broj

3

3

 

Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji

U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.

Broj

1

1

 

Broj provedenih programa izobrazbe

Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).

Broj

8

8

 

Broj pripremljenih (ili uređenih)  i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini

Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala  promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.

Broj

1    

3

U okviru projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima tiskana je dvojezična slikovnica i knjiga Goranski bestijarij

Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji

Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.

Broj

50

62

 

 

 

U Rijeci, 15. veljače 2021.

KLASA: 400-02/19-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-21-103

Ravnateljica

                                                                                                                                                                        Irena Jurić, v.r.