NAZIV KORISNIKA: PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

 

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

 

Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

 

U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

·         Ured ravnatelja – organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, te se u njemu obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja, protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i s institucijama iz inozemstva, te pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi.

·         Stručna služba – obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te prikupljanja podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

·         Služba čuvara prirode – obavlja poslove neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije. Obavlja poslove sudjelovanja u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

U okviru svojih djelatnosti, Ustanova upravlja i s dva Centra za posjetitelje na izdvojenim lokacijama:

·         Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici u Gorskom kotaru

·         Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu.

Osim jedinim registriranim oporavilištem za bjeloglave supove u Hrvatskoj, Ustanova upravlja i hranilištem za bjeloglave supove na otoku Cresu.

U Ustanovi je na kraju 2021. na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 13 djelatnika, te jedna djelatnica na neplaćenom dopustu.

 

U odnosu na ukupno planirana sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“ izvršila je 3.632.961,47 kn ili 89,26% proračunskih sredstava, odnosno 1.197.782,48 kn ili 64,49% vlastitih prihoda. Ukupno ostvarenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“  iznosi 4.830.743,95 kn ili 81,50%. U okviru programa Redovna djelatnost JU „Priroda“ osigurana sredstva su izvršena 96,50%, Programske aktivnosti JU „Priroda“ su izvršene sa 76,67%, program Centar za posjetitelje Beli je izvršen sa 75,59%, dok je projekt Centar za posjetitelje o velikim zvijerima izvršen sa 73,12% ukupnih planiranih sredstava. Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko – goranske županije je izvršen sa 92,68%, dok je projekt „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ ostvaren u iznosu od 19,78%.

U sklopu programa „Programi JU Priroda“ te svih potprograma, izvršene su sve planirane aktivnosti. Do manjeg odstupanja u podprogramu „Programske aktivnosti“ došlo je u dijelu izvršenja vlastitih sredstava, a radi velikog broja zaštićenih područja kojima Ustanova upravlja, za koja moraju biti osigurana sredstva obzirom na moguću potrebu sanacija iznenadnih ugroza za posjetitelje, iznenadnih nužnih krajobraznih uređenja i sl. U sklopu podprograma „Centar za posjetitelje Beli“ također su provedene sve aktivnosti planiranom dinamikom. Do manjeg odstupanja je došlo u dijelu izvršenja vlastitih sredstava, radi nemogućnosti procjene i planiranja varijabilnih prihoda koji se ostvaruju od naplate ulaznica posjetiteljima Centra, a u uvjetima Covid-a, te su uprihodovana veća sredstva od ulaznica od prvotno planiranih. Ustanova također, po prvi puta ostvaruje prihode kao naknadu troškova za osnovnu skrb o supovima smještenim u Oporavilištu u sklopu Centra, a koju Ustanovi uplaćuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje (N/N 145/2020). Ova vrsta prihoda se također procjenjuje kao varijabilna vrsta prihoda koja prvenstveno ovisi o broju zaprimljenih supova u Oporavilište te ju nije moguće točnije predvidjeti. Ustanova je uprihodovana sredstva iz vlastitih izvora, osigurala za primarne troškove koji osiguravaju funkcioniranje Centra, a vezani su uz projekt oporavka ugrožene vrste bjeloglavih supova. Podprogram „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ je u cijelosti izvršen, a EU projekt je u završnoj fazi provedbe, odnosno fazi podnošenja završnog izvješća i ostalih administrativno-izvještajnih aktivnosti, budući je krajnji datum provedbe svih projektnih aktivnosti bio 31. prosinca 2021. Prihodi od sufinanciranja EU projekta ostvareni su s visokim udjelom sufinanciranja projektnih aktivnosti. No, s obzirom da su projektne aktivnosti predfinancirane proračunskim sredstvima, a nakon naknadnog ostvarenja potraživanih prihoda od EU, poštujući načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja, proračunska sredstva su se morala vratiti u Proračun Primorsko-goranske županije, a što posljedično rezultira manjim izvršenjem proračunskih sredstava. Dodatnim sredstvima iz vlastitih izvora osiguralo se financiranje troškova Centra koji je od 10. srpnja 2021. otvoren za posjetitelje, te za predfinanciranje dijela projektnih aktivnosti. U provedbi podprograma i EU projekta “Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ kojeg je vodeći partner Grad Rijeka, Ustanova sudjeluje isključivo kroz vlastiti rad, tj. odrađenim satima rada na projektu. Ustanova je tijekom protekle godine sudjelovala u provedbi aktivnosti vezanih uz izradu Akcijskih planova upravljanja posjetiteljima za zaštićena područja te aktivnostima vezanim uz izradu projektne dokumentacije za uređenje zaštićenog geomorfološkog spomenika prirode, Zametske pećine. U okviru podprograma tj. EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ bilježi se najmanje ostvarenje planirane dinamike trošenja sredstava iako su se planirane aktivnosti provodile u okviru ugovorene projektne dinamike. Naime, tijekom 2021. je na oporavku bio određeni broj jedinki supova koje nisu bile spremne za puštanje u prirodu u planiranom razdoblju, budući su zaprimljene na oporavak u stanju koje je zahtijevalo duži oporavak od predviđenog. Stoga su se projektne aktivnosti građevinske rekonstrukcije odgodile te kasnije započele, a uz suglasnost nadležne agencije za praćenje provedbe projekta.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE  USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ: Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećati raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove.

 

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE  KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

 

U sklopu programa Redovna djelatnost osigurana su sredstva za plaće i doprinose zaposlenih djelatnika te za materijalne rashode i opremu za provođenje programa. Detaljniju analizu ciljeva koji su ostvareni nije moguće napraviti, jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU „Priroda“.

 

U sklopu programa Redovna djelatnost nema većeg odstupanja u odnosu na planirane troškove.

 

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

·         CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

·         CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

·         CILJ 3: poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

·         CILJ 4: stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine

·         CILJ 5: podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode 

·         CILJ 6: jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

·         CILJ 7: smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti.

 

Aktivnosti kroz koje su se ostvarivali posebni ciljevi su sljedeće:

 

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

1.1.          ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova je samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima u tijeku godine provela ornitološka istraživanja bjeloglavih supova, geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, istraživanja travnjaka na širem području Obruča, istraživanja ugrožene vrste kornjaša na području šume Tramuntana, rekognosciranje stanja šišmiša u špilji Peć va Zagori kod Novog Vinodolskog te utvrđivanje brojnosti populacije modre sase. Provedeni su monitorinzi i inventarizacija Natura 2000 vrsta: bjeloglavih supova uz prstenovanje, velikih zvijeri, vretenca jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša, monitoring turistički uređenih speleoloških objekata, orhideje kozonoške, mediteranskih povremenih lokvi na otoku Krku te monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča. Zbog izvanrednog stanja pomora periski u Jadranu, Ustanova se uključila u provedbu aktivnosti usmjernih na monitoring i očuvanje preostalih preživjelih jedinki te aktivne mjere prikupljanja juvenilnih jedinki u cilju očuvanja populacije.

1.2.          GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Tijekom godine vršena je kontinuirana nadopuna informacijskog sustava podacima prikupljenim kroz aktivnosti nadzora, monitoringa i prirodoslovnih istraživanja, spašavanja i intervencija.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1.          IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastavila se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR). Realizacija provedbe projekta intenzivirala se tijekom 2020. godine nakon što je MGOR ugovorilo uslugu izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima na Krku i Rabu (1. faza) te Gorskom kotaru (2. faza) sa Zadrugom Granum Salis. Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti te su održani interni i dionički sastanci u svrhu izrade plana upravljanja za otoke Krk i Rab. Osim toga, započeo je postupak izrade plana upravljanja za Gorski kotar.

2.2.          USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima ima MINGOR. Uspjeh i brzina provođenja aktivnosti ovisi o mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica, zatečenoj situaciji na terenu, ali i mogućnostima financiranja geodetskih elaborata. Ustanova je razmatrala potrebu za usklađivanjem i izmjenom granica pojedinih područja, dok sami postupci ovise o dinamici provođenja na državnoj razini.

2.3.          PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U svrhu izmjene granica tj. smanjenja obuhvata Park-šume Japlenški vrh zbog širenja urbane zone unazad nekoliko desetljeća te dijela područja u nadležnosti Ministarstva obrane Republike Hrvatske, u 2020. godini proveden je postupak proglašavanja zaštićenog područja Park-šuma Japlenški vrh sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Ustanova je dostavila Odluku o proglašenju nadležnom područnom uredu za katastar radi evidentiranja posebnog pravnog režima.

 

CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

3.1.          AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U tijeku godine nastavljena je suradnja s Opatijskim parkovima vezano uz aktivnosti održavanja endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. Osim toga, u suradnji s Hrvatskim šumama nastavljena je provedba pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, a kroz redovite monitoringe te bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao i pojavnosti invazivnih vrsta. U suradnji sa Gradom Rabom izvršeno je uklanjanje odumrlih dijelova stabala koja su predstavljala potencijalnu ugrozu za posjetitelje u park-šumi Komrčar. Također, Ustanova se uključila u aktivnosti čišćenja sepeloloških objekata na otoku Cresu, te osigurala smještaj u Centru Beli za sudionike akcije „Čisto podzemlje“ koji su organizirali i proveli akciju na 5 speleoloških objekata. Tijekom godine održano je nekoliko sastanaka i terenskih obilazaka s predstavnicima nevladinih Udruga (WWF Adria, Zelena Akcija), inicijativom građana “Spasimo Ričinu” te predstavnicima Hrvatskih voda, a vezano uz utvrđivanje aktivnosti u cilju poboljšanja stanja Natura područja Rječine.

3.2.          NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, Ustanova je provodila nadzor i suradnju nad ovlaštenicima koncesijskih odobrenja koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenim područjima, i to za prihvat posjetitelja u špiljama Lokvarka, Vrelo i Biserujka, u Golubinjaku, Kamačniku, Vražjem prolazu-Zelenom Viru te za ugostiteljsku djelatnost u Kamačniku. Ustanova je tijekom godine provodila i postupke za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

3.3.          SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova je sudjelovala u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i postupcima utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Također je nastavila s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koju izrađuju jedinice lokalne samouprave.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine 

4.1.          OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je u 2021. godini sudjelovala u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ odobrenog za sufinanciranje iz EU fondova u okviru kojeg se u suradnji s Gradom Rijekom provode aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije za uređenje i valorizaciju Zametske pećine. Projekt je završio 31. prosinca 2021. no u okviru trajanja projekta vodeći partner, Grad Rijeka, nije uspio realizirati planirane aktivnosti. Nakon izrade projektne dokumentacije, raspisane su javne nabave za uređenje Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko-goranske-županije na Kampusu/Trsat te uređenje Zametske pećine. Pristigla ponuda za posao izgradnje interpretacijskog centra na Kampusu značajno je premašivala osigurana sredstva u okviru projekta, a za uređenje Zametske nije zaprimljena ni jedna ponuda. Zbog navedenog, te završetka roka provedbe projekta, u 2022. godini vodeći partner provest će pregovore s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u cilju donošenja odluke o daljnim aktivnostima.

Također su se vršili dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture (ZK Kamačnik i Vražji prolaz-Zeleni vir). Zamijenjene su dotrajale informativne tabele (PŠ Čikat i Pod Javori).

4.2.           CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJELOGLAVE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2021. godinu, provođene su redovne aktivnosti u Centru: prihvat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te aktivnosti oko funkcioniranja hranilišta na izdvojenoj lokaciji. U tijeku godine Centar je posjetilo 8.120 posjetitelja. Povodom Međunarodnog dana strvinara održana je manifestacija Dani otvorenih vrata: u dvorištu Centra organizirane su edukativne aktivnosti na temu prepreka s kojima se susreću bjeloglavi supovi i upoznavanje lokalne bioraznolikosti te je pripremljen kratki edukativni film "Histra-putovanje u Pireneje" koji se tijekom obilježavanja ovog dana projicirao u Zoološkom vrtu Zagreb te u izložbenom postavu u Centru. Provođene su i kontinuirane marketinške aktivnosti (oglašavanje u trajektnim lukama, ažuriranje web stranice i društvenih mreža, objave u dnevnim tiskovinama, na radiju i televiziji).

U 2021. godini u Oporavilište je zaprimljeno 14 bjeloglavih supova. Nakon oporavka, u svibnju je u prirodu pušteno 7 bjeloglavih supova koji su na oporavku bili od 2020. godine od kojih četiri sa satelitskim odašiljačem. U listopadu 2021. godine pušteno je u prirodu 10 bjeloglavih supova koji su bili spašeni 2021. godine, od kojih tri sa satelitskim odašiljačem. Razrađivani su i razvijani protokoli rada u oporavilištu te je nastavljena suradnja s Veterinarskim fakultetom iz Zagreba vezano uz provedbu hematoloških i biokemijskih analiza te suradnja s Hrvatskim veterinarskim institutom – Centrom za peradarstvo vezano uz obavljanje usluga patomorfoloških pregleda i „post mortem“ bakterioloških i virusoloških analiza. Provodila se redovita suradnja s veterinarskim institucijama, te ostalim nacionalnim i internacionalnim stručnjacima. Vršen je obilazak dalekovoda na kojima je do sada zabilježena elektrokucija.

Kontinuirano je vršen otkup hrane od Poljoprivredne zadruge Cres i lokalnih OPG-ova za potrebe oporavilišta te od Poljoprivredne zadruge Otok Krk kao i prijevoz strvina od Agroproteinke d.d na hranilište Strganac.

Početkom 2021. godine započela je provedba projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Vršena je revizija troškovnika za nabavu radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice te je proveden postupak nabave i sklopljen ugovor. Također je sklopljen ugovor za stručni nadzor nad radovima.

4.3.          CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

Projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici“ sufinancira se iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (70% sufinanciranje EU sredstvima, 50% od vlastitog udjela za sufinaciranje sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini). Zbog poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, trajanje projekta produženo je do 31. prosinca 2021. godine.

U 2021. godini u potpunosti su završeni radovi na opremanju multimedijalnog izložbenog postava. Organizirane su brojne edukativne i promotivne aktivnosti te je održana završna konferencija projekta i svečano otvorenje Centra. Od otvorenja 10. srpnja 2021. do konca godine Centar je posjetilo 5.472 posjetitelja. Redovito su vršene administrativne i izvještajne aktivnosti na projektu te je u tijeku 2021. godine podneseno 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava.

CILJ 5: Podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode  

5.1.        PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U 2021. godini je retiskan je letak za potrebe Centra za posjetitelje Beli. U okviru projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima izrađena je promotivna brošura na hrvatskom i engleskom jeziku.

5.2.         PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju promocije zaštite prirodne baštine, Ustanova je kao i svake godine u suradnji sa nadležnim županijskim Upravnim odjelom, nastavila s obilježavanjem prigodnih dana i to Dan voda, Dan planeta Zemlje, Dan biološke raznolikosti, Dan zaštite okoliša, Međunarodni dan strvinara i Dan planina. Obilježavanje prigodnih datuma popraćeno je pripremama i tiskanjem priloga u Novom Listu te prigodnih plakata. Na riječkom Korzu prigodno je obilježen Međunarodni dan biološke raznolikosti (22. svibnja) postavljanjem izložbe „Velike zvijeri“ u trajanju od dva tjedna. Osim toga, Centar Beli obilježio je Međunarodni dan strvinara uz program „Dani otvorenih vrata“, kada su uz slobodan ulaz za sve posjetitelje u dvorištu Centra organizirane edukativne aktivnosti na temu prepreka s kojima se susreću bjeloglavi supovi i upoznavanje  lokalne bioraznolikosti te je pripremljen kratki edukativni film. Ustanova je u cilju promocije zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine i njezinih sastavnica održavala edukativna predavanja te edukativne radionice za zainteresirane skupine javnosti.

5.3.          SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova redovito surađuje s nevladinim organizacijama i odgojno – obrazovnim institucijama na obilježavanju datuma vezanim uz zaštitu prirode i okoliša. Nastavljene su aktivnosti na svim do sad započetim projektima edukacije u zaštiti prirode te je s Društvom „Naša djeca“ provedeno nekoliko edukativnih aktivnosti. Održano je svega nekoliko tematskih radionica u Centru Beli zbog uvedenih epidemioloških mjera. Redovita je suradnja s OŠ Nikola Tesla i OŠ Gornja Vežica na edukativnim projektima, napose na višegodišnjem projektu sadnje endemičnog bilja kvarnerskog kraja, a koje se presađuje u opatijske perivoje u suradnji s opatijskim Parkovima d.o.o. U suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci, za studente usmjerenja sanitarni inženjer održana su predavanja na temu zaštite prirode u PGŽ.

5.4.          INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova je tijekom godine sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivala na svoje tri internetske stranice, i to na web stranicama Javne ustanove “Priroda”, Centra “Beli” i Centra “Velike zvijeri”. Djelatnici Ustanove su, putem digitalnih platformi za virtualne sastanke, aktivno sudjelovali na stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima gdje su prezentirani rezultati prirodoslovnih istraživanja Ustanove. U tijeku godine objavljena su dva znanstvena članka.

CILJ 6: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

6.1.          NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

U tijeku 2021. godine Ustanova je nastavila s provođenjem odobrenih projekata. Tijekom čitave godine naglasak je bio na provedbi odobrenih projekata u okviru Strukturnih fondova EU, a posebice uspostavom budućeg Centra “Velike zvijeri” u Gorskom Kotaru. Pregled ostvarenih aktivnosti po pojedinim projektima donosi se u nastavku.

6.1.1.           Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MGOR, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.497.150 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, a Ustanova će sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata raditi na izradi prijedloga planova upravljanja za područje otoka Krka i Raba i Gorskoga kotara. Realizacija provedbe projekta intenzivirala se tijekom 2020. godine nakon što je MINGOR ugovorilo uslugu izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima na Krku i Rabu (1. faza) te Gorskom kotaru (2. faza) sa Zadrugom Granum Salis. Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti te su održani interni i dionički sastanci u svrhu izrade plana upravljanja za otoke Krk i Rab. Osim toga, započeo je postupak izrade plana upravljanja za Gorski kotar.

6.1.2.           Naziv projekta: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici

Financiranje: 70% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine; 50% od vlastitog udjela (30%) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Nositelj: Ustanova

Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.152.287kn

Status: odobren/u provedbi

U okviru projekta u 2021. godini u potpunosti su završeni radovi na opremanju multimedijalnog izložbenog postava. Organizirane su brojne edukativne i promotivne aktivnosti te je održana završna konferencija projekta i svečano otvorenje Centra. Od otvorenja 10. srpnja 2021. do konca godine Centar je posjetilo 5.472 posjetitelja. Redovito su vršene administrativne i izvještajne aktivnosti na projektu te je u tijeku 2021. godine podneseno 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava. Zbog poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, trajanje projekta produženo je do 31. prosinca 2021. godine.

6.1.3.           Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“

Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine; 60% od vlastitog udjela (25%) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu

Vrijednost projekta za Ustanovu: 212.787,31 kn

Status: odobren/u provedbi

U okviru projekta, Ustanova sudjeluje na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a u protekloj godini sudjelovala je uz aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije za uređenje zaštićenog geomorfološkog spomenika prirode, Zametske pećine. Također, u 2021. godini u okviru projekta Primorsko-goranska županija je izradila Akcijske planove upravljanja posjetiteljima u čijoj izradi je sudjelovala i Ustanova. Grad Rijeka je izradio izvedbeni projekt ulazne građevine u Zametsku pećinu te idejno rješenje elektroinstalacijskog stupa u Zametskoj pećini i izvedbeni projekt unutarnjeg uređenja Zametske pećine. Zbog znatnih poteškoća u provedbi projekta, Grad Rijeka je zatražio produženje razdoblja provedbe projekta međutim MRRFEU nije suglasno s istim, a slijede daljnji pregovori.

6.1.4.           Naziv projekta: „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“

Financiranje: 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Nositelj: Ustanova

Ukupni prihvatljivi troškovi: 754.656,78 kn

Status: odobren/u provedbi

Javni poziv bio je ograničenog karaktera (samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj), jedno od kojih je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom. Ustanova je pripremila i prijavila projekt koji je odobren te je tijekom 2021. godine započela provedba projekta. Vršena je revizija troškovnika za nabavu radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice te je proveden postupak nabave i sklopljen ugovor. Također je sklopljen ugovor za stručni nadzor nad radovima. Projektom će se poboljšati uvjeti za prihvat i provođenje dodatne skrbi za spašene supove koji borave u oporavilištu.

U 2021. godini Ustanova je u svojstvu pridruženog partnera sudjelovala u provedbi tri projekta. Dva projekta odobrena su u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa: „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima – Carnivora Dinarica“ i „Veze prirode“. U okviru provedbe projekta Carnivora Dinarica Ustanova je sudjelovala u praćenju provedbe projekta te u organizaciji pojedinih sastanaka s dionicima i sl., a u okviru provedbe projekta “Veze prirode” u praćenju provedbe projekta. Osim toga, Ustanova je sudjelovala u praćenju provedbe projekta DestiMED PLUS sudjelovanjem u radu lokalnog klastera ekoturizma.

Također, u suradnji s partnerima Udrugom BIOM kao vodećim partnerom, Vulture Conservation Foundation, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Poljoprivrednom zadrugom Otoka Krka pripremljena je i predana projektna prijava Securing a future for Griffon Vultures in Croatia (Osiguravanje budućnosti za bjeloglave supove u Hrvatskoj) – LIFE SUPport za sufinaciranje u okviru Programa LIFE za 2021. godinu. Rezultati se očekuju u 2022. godini.

CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti

7.1.          OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je tijekom 2021. godine provodila obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelu ekološke mreže. Aktivnosti su se provodile samostalno i u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Državnom inspektoratu. Tijekom godine obavljeno je 54 nadzora i obilazaka Službe čuvara prirode i Stručne službe Ustanove. Aktivnosti Službe čuvara prirode najvećim su dijelom bile usmjerene na Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove, kao i na napore usmjerene na spašavanje ozlijeđenih jedinki te monitoring ove strogo zaštićene vrste.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa Javne ustanove „Priroda“

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Ustanove na kraju 2021. godine mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao broj provedenih prirodoslovnih istraživanja, broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije, broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže, broj novo proglašenih zaštićenih područja, broj izdanih koncesijskih odobrenja i rješenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenih područjima, broj odobrenih te plan prijave novih projekata na međunarodnoj i nacionalnoj razini, broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja, broj centara za posjetitelje, broj provedenih programa izobrazbe, broj pripremljenih i tiskanih publikacija, te broj provedenih obilazaka i nadzora. Ustanova je ostvarila ciljeve u okviru programa sukladno planiranom.

U sklopu programa „Programi JU Priroda“, izvršene su sve planirane aktivnosti, a do manjeg odstupanja dolazi ponajviše u dijelu izvršenja vlastitih sredstava, kako se nadalje pojašnjava. U podprogramu „Programske aktivnosti JU „Priroda“ došlo je do odstupanja u realizaciji vlastitih prihoda radi velikog broja zaštićenih područja kojima Ustanova upravlja, a za koja moraju biti osigurana sredstva za potencijalne ugroze za posjetitelje. U sklopu podprograma „Centar za posjetitelje Beli“ također su provedene sve aktivnosti planiranom dinamikom, a odstupanje se bilježi u dijelu vlastitih prihoda, prvenstveno zbog nemogućnosti točnije procjene varijabilnih prihoda od naplate ulaznica posjetiteljima Centra u uvjetima covid-a te procjene prihoda koji se ostvaruju kao naknada troškova za osnovnu skrb o supovima smještenim u Oporavilištu u sklopu Centra. Naknadu za skrb Ustanovi uplaćuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno Pravilniku o oporavilištima za divlje životinje (N/N 145/2020), a na temelju broja zaprimljenih jedinki supova na oporavku (broj supova koji će se zaprimiti na oporavak nije moguće predvidjeti). Podprogram, te EU projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ je u završnoj fazi provedbe, odnosno u fazi podnošenja završnog izvješća te administrativno-izvještajnih aktivnosti. Nešto manje izvršenje vezano je uz obvezu povrata sredstava u Proračun PGŽ za aktivnosti koje su predfinancirane iz tog izvora, a kako bi se ispoštovalo pravilo nedozvoljenog dvostrukog financiranja. U provedbi EU projekta i podprograma “Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“, Ustanova sudjeluje isključivo kroz vlastiti rad, tj. odrađenim satima rada na projektu, te se ne bilježe odstupanja u odnosu na planirani financijski tijek. U okviru podprograma i EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ bilježi se najmanje ostvarenje planirane financijske dinamike trošenja sredstava, iako su se planirane aktivnosti provodile u okviru ugovorene projektne dinamike. Naime, tijekom 2021. je na oporavku bio određeni broj jedinki supova koje nisu bile spremne za puštanje u prirodu u planiranom razdoblju, budući su zaprimljene na oporavak u stanju koje je zahtijevalo duži oporavak od predviđenog. Stoga su se projektne aktivnosti građevinske rekonstrukcije odgodile te su kasnije započete, a uz suglasnost nadležne agencije za praćenje provedbe projekta.

       Pokazatelji uspješnosti prikazani su u slijedećoj Tablici. Ustanova je ostvarila sve ciljeve u okviru programa sukladno planiranom. Za provedbu aktivnosti koje su ostvarene u većem broju od planiranog ukazala se potreba realizacije, te za isto nije bilo potrebno osiguravati dodatna sredstva u proračunu (primjerice uključivanje u projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranu, zbog masovnih pomora i proglašavanja ove vrste koja je dobila status kritično ugrožene vrste).

Tablica: Pokazatelji uspješnosti izvođenja programa Javne ustanove „Priroda“

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Ciljana

vrijednost

2021.

Ostvarena

vrijednost

2021.

Napomena

Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije

Prirodoslovnim istraživanima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.

Broj

5

6

 

Broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije

Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.

Broj

9

9

 

Broj pripremljenih dokumenata  za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže

U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.

Broj

0

0

 

Broj novo proglašenih zaštićenih područja

U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.

Broj

0

0

 

Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenih područjima

U cilju  osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Broj

7

7

 

Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave  novih projekata u  tekućoj i narednim  godinama

U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.

Broj

4

4

 

Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu  i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)

U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.

Broj

5

6

 

Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji

U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.

Broj

2

2

 

Broj provedenih programa izobrazbe

Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).

Broj

8

8

 

Broj pripremljenih (ili uređenih)  i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini

Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala  promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.

Broj

2  

2

 

Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji

Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.

Broj

50

54

 

 

 

U Rijeci, 14. ožujka 2022.

KLASA: 400-02/20-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-114

 

 

Ravnateljica

                                                                                                                                                Irena Jurić, v.r.