NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

 

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

·         Ured ravnatelja upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

·         Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

·         Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U okviru svojih djelatnosti, Ustanova upravlja i s dva Centra za posjetitelje na izdvojenim lokacijama:

·         Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici u Gorskom kotaru

·         Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu.

Osim jedinim registriranim oporavilištem za bjeloglave supove u Hrvatskoj, Ustanova upravlja i hranilištem za bjeloglave supove na otoku Cresu.

U Ustanovi je na kraju 2022. godine bilo zaposleno 12 djelatnika te jedna djelatnica na rodiljnom dopustu.

 

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

POSEBAN CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

 

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

 

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Ustanove na kraju 2022. godine mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije, broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000 i broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

 

Aktivnosti kroz koje su se ostvarivali posebni ciljevi su sljedeće:

 

AKTIVNOST 1: Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

 

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova je samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima u tijeku godine provela ornitološka istraživanja bjeloglavih supova, geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, istraživanja travnjaka na širem području Obruča, istraživanja Natura 2000 vrste bjelonogi rak te geomorfološka istraživanja područja vodotoka Rječina, istraživanja kornjaša na području otoka Cresa, praćenje stanja šišmiša u špilji Peć va Zagori kod Novog Vinodolskog, utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase na području Primorsko-goranske županije te praćenje stanja lokvi na otoku Krku. Provedeni su monitorinzi i inventarizacija Natura 2000 vrsta: bjeloglavih supova uz prstenovanje, velikih zvijeri, vretenca jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša, orhideje kozonoške te monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča. Zbog izvanrednog stanja pomora periski u Jadranu, Ustanova je nastavila sa provedbom aktivnosti utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora te aktivnih mjera prikupljanja juvenilnih jedinki u cilju očuvanja populacije. S ciljem budućih monitoringa, ali i poboljšanja uvjeta gniježđenja, izrađene su kućice za gniježđenje sova jastrebača, a koje će se u 2023. postaviti na području Gorskog kotara.

 

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Tijekom godine vršena je kontinuirana nadopuna informacijskog sustava podacima prikupljenim kroz aktivnosti nadzora, monitoringa i prirodoslovnih istraživanja, spašavanja i intervencija.

 

1.3. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je tijekom 2022. godine provodila obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelu ekološke mreže. Aktivnosti su se provodile samostalno i u suradnji s nadležnim inspektorima zaštite prirode pri Državnom inspektoratu. Tijekom godine obavljeno je 57 nadzora i obilazaka Službe čuvara prirode i Stručne službe Ustanove. Aktivnosti Službe čuvara prirode najvećim su dijelom bile usmjerene na aktivnosti vezane uz rad oporavilišta za bjeloglave supove, na napore usmjerene na spašavanje ozlijeđenih jedinki, rad hranilišta, koordinaciju vezanu uz skrb o supovima u oporavlištu, te na monitoring ove strogo zaštićene vrste.

 

1.4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA POVOLJNOG STANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U suradnji sa Komunalnim društvom Malinska-Dubašnica provedena je aktivnost uklanjanja invazivne strane vrste penjačice kudzu koja se nalazi na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u EU, te je stoga od strane MINGOR izdano Rješenje za uklanjanje iste sa zabilježenog lokaliteta Haludovo na otoku Krku. Osim toga, u suradnji sa speleološkom udrugom „Estavela“, organizirana je i provedena akcija uklanjanja ilegalno odlaganog otpada u speleološkom objektu Peć va Zagori kod Novog Vinodolskog, kada je iz jame izvučeno oko 6 kubika otpada kojeg je zbrinuo KD Ivanj. Peć va Zagori značajan je lokalitet za očuvanje čak šest vrsta šišmiša. Osim toga, u suradnji s Hrvatskim šumama nastavljena je provedba pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, kroz redovite monitoringe te bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao i pojavnosti invazivnih vrsta, a nastavljena je i suradnja s Opatijskim parkovima vezano uz aktivnosti održavanja endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji.

 

AKTIVNOST 2: Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

 

2.1. ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Tijekom godine vršeni su radovi na održavanju i obnovi infrastrukture u zaštićenim područjima (ZK Vražji prolaz i Zeleni vir). Zamijenjene su dotrajale informativne tabele (ZK Vražji prolaz i Zeleni vir, PŠ Golubinjak, poučna staza u Brodu na Kupi, Biserujka) te postavljena tabela na Rabu u svrhu zaštite plemenite periske.

Grad Rijeka kao korisnik projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ potpisao je sporazum o raskidu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava budući da nije odobreno produženje projekta u 2022. godini. Stoga se nisu provodile planirane aktivnosti vezane uz valorizaciju Zametske pećine.

Kako bi se osigurali potrebni preduvjeti za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u ZK Kamačnik te ZK Vražji prolaz i Zeleni vir u srednjoročnom razdoblju, Ustanova je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“. Fond  će u sufinanciranju ukupnih troškova izrade dokumentacije sudjelovati sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 227.000,00 kuna s PDV-om, što čini 80% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova izrade dokumentacije koji iznose 283.750,00 kuna s PDV-om.

Krajem mjeseca rujna, nakon iznimno obilnih kiša i poplava, u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir dogodila se do sad nezapamćena šteta na posjetiteljskoj infrastrukturi, kada je uništeno u potpunosti oko 30-40 dužnih metara najatraktivnijeg dijela staze u kanjonu.Ovaj događaj proglašen je prirodnom nepogodom, budući su zabilježene i druge značajne štete na području Gorskog kotara. Ustanova je zajedno s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja (Pins d.o.o.) nakon smirivanja vremena obavila izvid učinjene štete. Na međusobnim sastancima je dogovoreno da se sanaciji ovog dijela da prioritet. Stoga je proveden postupak nabave te sklopljen ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Vražjem prolazu u okviru koje će se izraditi i izvedbena dokumentacija s troškovnicima kako bi se moglo pristupiti sanaciji. Ustanova je odmah osigurala dodatna sredstva za geodetsku izmjeru lokacije, nakon koje će se pristupiti projektiranju i ishođenju potrebnih dozvola, a kasnije i izvedbi. Zbog visokih voda, geodetska izmjera još nije odrađena za cijelu trasu, te će isto biti učinjeno čim se stvore uvjeti na terenu.

 

2.2. CENTAR ZA POSJETITELJE „VELIKE ZVIJERI“

 

Krajem 2021. završene su aktivnosti na provedbi projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ koji se sufinancira iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Centar je za posjetitelje otvoren 10. srpnja 2021. godine, a tijekom 2022. godine ukupno ga je posjetilo 9366 posjetitelja. U 2022. godine podnesen je i odobren završni zahtjev za nadoknadom sredstava te završno izvješće o provedbi projekta. U Centru su se tijekom godine provodile redovne aktivnosti: prihvat posjetitelja i vođenje grupa, osmišljavanje i provođenje edukativnih aktivnosti i radionica. Osim toga, tijekom godine provođene su marketinške i edukativne aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra.

 

2.3. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, Ustanova je provodila nadzor i suradnju nad ovlaštenicima koncesijskih odobrenja koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenim područjima, i to za prihvat posjetitelja u špiljama Lokvarka, Vrelo i Biserujka, u Golubinjaku, Kamačniku, Vražjem prolazu i Zelenom viru te za ugostiteljsku djelatnost u Kamačniku. Ustanova je tijekom godine provodila i postupke za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

 

2.4. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U okviru projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ izrađen je e-letak.

 

2.5. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova je kao i svake godine u suradnji sa nadležnim županijskim Upravnim odjelom, nastavila s obilježavanjem prigodnih dana i to Dan voda, Dan planeta Zemlje, Dan biološke raznolikosti, Dan zaštite okoliša, Međunarodni dan strvinara i Dan planina. Obilježavanje prigodnih datuma popraćeno je pripremama i tiskanjem priloga u Novom Listu te prigodnih plakata. Na riječkom Korzu u okviru projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ postavljena je izložba „Čuvari kvarnerskih litica“. Osim toga, Centar Beli obilježio je Međunarodni dan strvinara uz program „Dani otvorenih vrata“ kada su, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, u dvorištu Centra organizirane kreativno-edukativne aktivnosti na temu bjeloglavih supova i njihovog životnog ciklusa. Ustanova je u cilju promocije zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine i njezinih sastavnica održavala edukativna predavanja te edukativne radionice za zainteresirane skupine javnosti.

 

2.6. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova redovito surađuje s nevladinim organizacijama i odgojno – obrazovnim institucijama na obilježavanju datuma vezanim uz zaštitu prirode i okoliša. Nastavljene su aktivnosti na svim do sad započetim projektima edukacije u zaštiti prirode te je s Društvom „Naša djeca“ provedeno nekoliko edukativnih aktivnosti. Održano je nekoliko tematskih radionica u Centru Beli i Centru Velike zvijeri. Redovita je suradnja s OŠ Nikola Tesla i OŠ Gornja Vežica na edukativnim projektima, napose na višegodišnjem projektu sadnje endemičnog bilja kvarnerskog kraja, a koje se presađuje u opatijske perivoje u suradnji s opatijskim Parkovima d.o.o. U suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci, za studente usmjerenja sanitarni inženjer održana su predavanja na temu zaštite prirode u PGŽ. Također, u suradnji sa speleološkom udrugom „Estavela“ izvršena je priprema te čišćenje obrasle vegetacije i uklanjanje ilegalno odbačenog otpada iz špilje Peć va Zagori u cilju očuvanja ciljnih vrsta šišmiša.  

 

2.7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova je tijekom godine sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivala na svoje tri internetske stranice, i to na web stranicama Javne ustanove “Priroda”, Centra “Beli” i Centra “Velike zvijeri”. Djelatnici Ustanove su aktivno sudjelovali na stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima. U tijeku godine objavljena su četiri znanstvena članka.

 

AKTIVNOST 3: Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

 

3.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastavila se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) koje je ugovorilo uslugu izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima na Krku i Rabu (1. faza) te Gorskom kotaru (2. faza) sa Zadrugom Granum Salis. Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti usmjerene na izgradnju dokumenata planova upravljanja za otoke Krk i Rab te Gorski kotar, uključujući održavanje internih i dioničkih radionica. Krajem godine izrađen je Konačni nacrt plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) 2023. – 2032. te upućen MINGOR na odobrenje.

 

3.2. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPAKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA TE USKLAĐENJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

U proteklih nekoliko godina, uslijed nekoliko olujnih nevremena praćenih iznimno jakim vjetrom, spomenik prirode – stari hrast u Sv. Petru na otoku Cresu pretrpio je višekratna i znatna oštećenja te je utvrđeno da stablo nažalost više ne pokazuje znakove života. Stoga je tijekom 2022. godine izrađena stručna podloga te su pokrenute aktivnosti postupka za ukidanje zaštite radi gubitka obilježja zbog kojih je proglašen spomenikom prirode.

 

3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova je sudjelovala u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i postupcima utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Također je nastavila s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koju izrađuju jedinice lokalne samouprave.

 

AKTIVNOST 4: Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

 

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI I OPORAVILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE

U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli tijekom 2022. godine provođene su redovne aktivnosti: prihvat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te aktivnosti oko funkcioniranja hranilišta na izdvojenoj lokaciji. U tijeku godine Centar je posjetilo 10.544 posjetitelja. Povodom Međunarodnog dana strvinara održana je manifestacija Dani otvorenih vrata: u dvorištu Centra organizirane su kreativno-edukativne aktivnosti na temu bjeloglavih supovi i njihovog životnog ciklusa. Provođene su i kontinuirane marketinške aktivnosti (oglašavanje u trajektnim lukama, ažuriranje web stranice i društvenih mreža, objave u dnevnim tiskovinama, na radiju i televiziji).

U 2022. godini u Oporavilište je zaprimljeno 12 bjeloglavih supova. Nakon oporavka, u siječnju je u prirodu pušteno 2 bjeloglava supa koji su na oporavku bili od 2021. godine od kojih jedan sa satelitskim odašiljačem. U listopadu 2022. godine pušteno je u prirodu 8 bjeloglavih supova koji su bili spašeni tijekom ljeta, od kojih 5 sa satelitskim odašiljačem. Razrađivani su i razvijani protokoli rada u oporavilištu te je nastavljena suradnja s Veterinarskim fakultetom iz Zagreba i nadležnim Ministarstvom vezano uz provedbu hematoloških i biokemijskih analiza vezano uz obavljanje usluga patomorfoloških pregleda i „post mortem“ bakterioloških i virusoloških analiza. Provodila se redovita suradnja s veterinarskim institucijama te ostalim nacionalnim i internacionalnim stručnjacima. Vršen je obilazak dalekovoda na kojima je do sada zabilježena elektrokucija.

Kontinuirano je vršen otkup hrane od Poljoprivredne zadruge Cres i lokalnih OPG-ova za potrebe oporavilišta te od Poljoprivredne zadruge Otok Krk kao i prijevoz strvina od Agroproteinke d.d na hranilište Strganac.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje kojeg je objavilo MINGOR, Ustanova je podnijela zahtjev za ovlaštenje za Oporavilište Beli uz dostavu popratne dokumentacije. MINGOR je ustanovilo da Ustanova udovoljava svim uvjetima za obavljanje poslova oporavilišta, provođenje oporavka i skrbi o životinjama te vođenje evidencije te je dobiveno ovlaštenje za obavljanje poslova oporavilišta na period od 5 godina.

Tijekom 2022. godine nastavljena je provedba projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Izvršena je adaptacija pomoćne građevine u prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi, uređen je prostor za izolaciju supova te je izvršena adaptacija postojeće letnice. Nabavljen je potreban laboratorijski namještaj i oprema te rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove. Također su se provodile informativne i edukativne aktivnosti. Provedba projekta završila je 30. rujna 2022. godine nakon čega je podnesen završni zahtjev za nadoknadu sredstava te završno izvješće o provedbi projekta.

 

AKTIVNOST 5: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

5.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

U tijeku 2022. godine Ustanova je nastavila s provođenjem odobrenih projekata sufinanciranih sredstvima EU. Pregled ostvarenih aktivnosti po pojedinim projektima donosi se u nastavku.

 

5.1.1.     Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MGOR, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.497.150 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Svrha projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, a Ustanova će sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata raditi na izradi prijedloga planova upravljanja za područje otoka Krka i Raba i Gorskoga kotara. Realizacija provedbe projekta intenzivirala se tijekom 2020. godine nakon što je MINGOR ugovorilo uslugu izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima na Krku i Rabu (1. faza) te Gorskom kotaru (2. faza) sa Zadrugom Granum Salis. Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti usmjerene na izgradnju dokumenata planova upravljanja za otoke Krk i Rab te Gorski kotar, uključujući održavanje internih i dioničkih radionica. Krajem godine izrađen je Konačni nacrt plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) 2023. – 2032. te upućen MINGOR na odobrenje.

 

5.1.2.     Naziv projekta: „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

Financiranje: 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Nositelj: Ustanova

Ukupni prihvatljivi troškovi: 754.656,78 kn

Status: odobren/u provedbi

Javni poziv bio je ograničenog karaktera (samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj), jedno od kojih je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom. U okviru projekta tijekom 2022. godine uređen je i opremljen mali ambulantni prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, uređen je prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor. Osim toga, nabavljena je rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove te su provođene informativne i edukativne aktivnosti.

 

U 2022. godini Ustanova je sudjelovala u praćenju provedbe projekta „DestiMED PLUS“ financiranog iz programa Interreg MED 2014.-2020., koji je završio u lipnju. U svibnju je u okviru Programa LIFE za 2021. godinu odobren projekt LIFE SUPport koji je pripremljen s partnerima Udrugom BIOM kao vodećim partnerom, Vulture Conservation Foundation, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Poljoprivrednom zadrugom Otoka Krka. Projekt je započeo 1. siječnja 2023. godine i traje 5 godina.

 

U okviru programa/aktivnosti „Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkoj mreži Primorsko-goranske županije“ izvršene su sve planirane aktivnosti te su ostvareni svi planirani pokazatelji, a ukupno financijsko izvršenje iznosi 84,05%.

U potprogramu/aktivnosti „Administracija i upravljanje“ realizira se redovna djelatnost Ustanove, odnosno plaće i ostali materijalni rashodi kontinuiranog karaktera kojima se omogućuje redovno funkcioniranje te djelovanje Ustanove odnosno realizacija planiranih aktivnosti i postizanje zadanih ciljeva. Uspješnost ovog potprograma/aktivnosti se ne iskazuje u pokazateljima, no posljedično utječe na ostvarenje svih ostalih potprograma/aktivnosti. U sklopu potprograma/aktivnosti „Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode“ provodili su se monitorinzi prirodnih vrijednosti, ulagalo u edukativno-turističku infrastrukturu zaštićenih područja, provodila prirodoslovna istraživanja, promotivne aktivnosti u vidu informiranja javnosti s ciljem promocije zaštite prirode, vršio nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenom području, sudjelovalo u radu planova  upravljanja i dr., a izvršenje u odnosu na planirana sredstva iznosi 62,10%. U sklopu ovog potprograma/aktivnosti izvršene su sve planirane aktivnosti, a nerealizirani dio sredstava odnosi se na ugovorene usluge u 2022. godini čija se realizacija planira u 2023. (izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u ZK Vražji prolaz-Zeleni vir, usluga specijalnog transporta te usluga prijenosa materijala u ZK Kamačnik za potrebe izgradnje mosta i osmatračnice; ukupne vrijednosti 311.193,75 kn). Realizacija navedenih aktivnosti planira se u 2023. zbog objektivnih okolnosti produženja provedbe EU projekta u ZK Kamačnik za koji su vezane spomenute usluge, te nepovoljnih vremenskih prilika za obavljanje izmjera na terenu u ZK Vražji prolaz-Zeleni vir. Potprogram/aktivnost „Centar a posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli“ je izvršen sa 88,99%. Manje odstupanje bilježi se zbog nemogućnosti preciznijeg planiranja dinamike prihoda od prodaje ulaznica te činjenice da se većina prihoda ostvaruje u razdoblju 7.-10. mjeseca u godini kada više nije moguće ostvariti značajnije rashode, a što posljedično uvjetuje prenesene viškove u slijedeću godinu. Također, za djelatnost Centra Beli Ustanova je obveznik poreza na dodanu vrijednost, što uvjetuje umanjenje za propisanu stopu PDV-a. U sklopu potprograma/aktivnosti „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u centru za posjetitelje Beli“ provodi se skrb nad strogo zaštićenom vrstom bjeloglavih supova i provodi EU projekt istoimenog naziva u okviru Strukturnih fondova EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a izvršen je s 76,29%. Sve planirane aktivnosti su i izvršene. Manje izvršenje proizlazi iz činjenice da je dio projektnih aktivnosti predfinanciran proračunskim sredstvima, te je za naknadno ostvarene prihode od pomoći prema odobrenim ZNS-ovima vršen povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije, radi poštivanja pravila zabrane dvostrukog financiranja. Rashodi projekta koji su prefinancirani vlastitim sredstvima, također su iz prethodno navedenog razloga ostali neizvršeni u dijelu naknadno ostvarenih prihoda od pomoći. Također, s obzirom na datum završetka projekta 30.9.2022. te ugovorene rokove isplate od strane kontrolnog tijela za provedbu projekta, planiralo se da će se kompletna isplata prihoda od sufinanciranja (85%) realizirati do kraja tekuće godine, no to se iz objektivnih okolnosti nije realiziralo (kontrolno tijelo zbog drugih obveza nije bilo u mogućnosti obaviti obvezan nadzor nad završnim izvješćem po projektu). U sklopu potprograma/aktivnosti „Centar „Velike zvijeri“ izvršene su sve planirane aktivnosti, a nešto manje izvršenje proizlazi iz činjenice da je u Centru osim prodaje ulaznica uspostavljena i prodaja suvenira. Naime, dobavljeni suveniri nisu rashod u trenutku nabave već postaju i prihod i rashod u trenutku prodaje. Također i u okviru ovog potprograma/aktivnosti, Ustanova je obveznik poreza na dodanu vrijednost, što kao i kod Centra Beli uvjetuje umanjenje za propisanu stopu PDV-a.

 

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

 

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2022.

Ostvarena vrijednost

2022.

Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije

Provedbom istraživanja se ostvaruje bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima. Provedbom monitoringa prati se stanje  Natura 2000 vrsta i staništa.

Broj

15

15

15

Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000

U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu

Broj

6

7

7

Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000

Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.

Broj

50

50

57

Napomena: Veći broj terenskih obilazaka ostvaren je zbog neplaniranih okolnosti šteta uzrokovanim poplavama i bujicama u ZK Vražji prolaz – Zeleni vir.

 

ravnateljica

Irena Jurić, v.r.

 

 

KLASA: 400-02/21-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-87