KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-72

Rijeka,  22. rujna 2023.                 

                                                                                              

                                   

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 27. sjednici koja je održana dana 22. rujna 2023. donosi sljedeću odluku

 

Članak 1.

 

            Usvaja se prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu u sklopu Drugih izmjena konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije.

 

            Tabelarni prikazi prihoda i rashoda koji se vezuju uz Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. u sklopu Drugih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, čine sastavni dio odluke.

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se ravnatelj da Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. u sklopu Drugih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Članak 3.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja Drugih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu od strane Skupštine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nina Bojanić, v.r.

 

 

 

 

 

 

Tablica 1: Sažetak računa prihoda i rashoda, Sažetak računa financiranja i Preneseni višak ili manjak te plan višegodišnjeg uravnoteženja – Opći dio

 

A.    SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Prve izmjene i dopune financijskog  plana
za 2023.

Druge izmjene i dopune

Prijedlog nakon Drugih izmjena i dopuna

Indeks

PRIHODI POSLOVANJA

704.657,03

18.711,73

723.368,76

102,66

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

PRIHODI UKUPNO

704.657,03

18.711,73

723.368,76

102,66

RASHODI  POSLOVANJA

665.518,16

12.671,58

678.189,74

101,90

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

146.751,84

-4.971,58

141.780,26

96,61

RASHODI UKUPNO

812.270,00

7.700,00

819.970,00

100,95

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

-107.612,97

11.011,73

-96.601,24

89,77

 

 

 

B.    SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

 

izmjene i dopune financijskog  plana
za 2023.

Druge izmjene i dopune

Prijedlog nakon Drugih izmjena i dopuna

Indeks

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

 

 

 

C.    PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK I PLAN VIŠEGODIŠNJEG URAVNOTEŽENJA

 

 

 

 

 

Prve izmjene i dopune financijskog  plana
za 2023.

Druge izmjene i dopune

Prijedlog nakon Drugih izmjena i dopuna

Indeks

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

107.612,97

 

107.612,87

 

VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI

107.612,97

8.216,13

115.829,10

107,63

MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI

 

-19.227,86

-19.227,86

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

 

 

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI