UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-80                                                             

Rijeka, 13. studenoga 2023.

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) te članka 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (Službene novine broj 43/22), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 29. sjednici koja je održana dana 13. studenoga 2023. godine donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava majica za Centar Velike zvijeri"

i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava majica za Centar Velike zvijeri“,

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 15/23-JDN.

 

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem TERRA MEDIA d.o.o., Kobiljačka 64, 10361 Sesvetski Kraljevec, OIB 80336275909, s ponuđenim ukupnim iznosom od 12.378,95 eura bez PDV-a (slovima: dvanaest tisuća tristo sedamdeset osam eura i devedeset pet centi) odnosno 15.473,69 eura s PDV-om (slovima: petnaest tisuća četiristo sedamdeset tri eura i šezdeset devet centi). Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                       Nina Trbović, v.r.