UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-87                                                        

Rijeka, 18. prosinca 2023.    

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine“ broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 30. sjednici koja je održana dana 18. prosinca 2023. godine donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

Nabava usluge održavanja računalne opreme za 2024. godinu "

i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge održavanja računalne opreme za 2024. godinu“

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 18/23-JDN.

 

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. stavka 2. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem VENTEX d.o.o., Dražice 123c 1, 51000 Rijeka, OIB: 63398817957, s ponuđenim ukupnim iznosom od 8.256,00 (slovima: osam tisuća dvjesto pedeset i šest eura) eura bez PDV-a odnosno 10.320,00 (slovima: deset tisuća tristo dvadeset eura) eura s PDV-om. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Nina Trbović, v.r.