UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007/01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-88                                                  

 

Rijeka, 18. prosinca 2023.

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13 i 40/20) te članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 30. sjednici koja je održana dana 18. prosinca 2023. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge opskrbe hranilišta za bjeloglave supove za 2024. godinu“ i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-       Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge opskrbe hranilišta za bjeloglave supove za 2024. godinu“ i

-       sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja 19/23-JDN.

 

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na sklapanje Ugovora s gospodarskim subjektom Agroproteinka d.d., Strojarska cesta 11, 10360 Sesvete, OIB: 80695452345 do iznosa od 10.800,00 (slovima: deset tisuća osamsto) eura bez PDV-a, što iznosi ukupno 13.500,00 (slovima: trinaest tisuća petsto) eura s PDV-om. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koja obuhvaća sve tražene poslove određene predmetom nabave.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                            Nina Trbović, v.r.