UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-85                                                  

 

Rijeka, 18. prosinca 2023.

             Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine“ broj 42/13 i 40/20), članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-02/22-01/172; URBROJ: 517-12-2-2-2-22-2 od 6. prosinca 2022.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 30. sjednici koja je održana dana 18. prosinca 2023. godine donosi

 

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. godini

 

Članak 1.

 

Donosi se Godišnji programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. godini.

Godišnji program iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se ravnatelj da Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. godini putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije na suglasnost.

 

Članak 3.

 

            Godišnji program iz članka 1. ove Odluke stupa na snagu danom pribavljanja suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije.

 

Članak 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                            Nina Trbović, v.r.