KLASA: 007-01/23-01/1                                                                     

URBROJ: 2170-52-01/1-23-51

U Rijeci, 20. srpnja 2023.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 24. sjednici koja je održana dana 20. srpnja 2023. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O DRUGOJ KOREKCIJI FINANCIJSKOG REZULTATA ZA 2022. GODINU

 

Članak 1.

Rashodi za provedbu Projekata „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“, predfinacirani su u 2022. godini iz izvora financiranja opći prihodi i primici (116 i 111) te izvora prenesenih vlastitih sredstava (383). Sredstva su zatražena u 2022. godini, a povrat je dobiven u 2023. Za doznačena sredstva u 2023. u iznosu od 8.467,61 € (refundacija sredstava za sufinanciranje), kojima se sufinanciraju projekti (izvor financiranja 525), korigira se financijski rezultat poslovanja za 2022. prema obrazloženju kako slijedi:

 

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“

1.    Za izvor 11 (Opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 11 (izvor 116-2.778,01 i izvor 111-429,14) u iznosu od 3.207,15 € i višak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine (92212-116) u iznosu od 2.294,72 €.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 11 u iznosu od 5.501,87 €.

2.    Za izvor financiranja 525 (Pomoći)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 525 u iznosu od 3.207,15 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) u iznosu od 2.294,72 €.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda iz EU (63821) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2022.) na izvoru 525.

3.    Za izvor 383 (prenesena sredstva – vlastiti prihodi)

-        Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) u iznosu od 77,58 €  i višak prihoda od nefinancijske imovine (92212) u iznosu od 2.888,16 € za izvor 383 (prenesena sredstva).

-        Doznačenom EU refundacijom za sufinanciranje u projektu, predlaže se zamjena izvora financiranja 383/525 u iznosu od 2.965,74 €, odnosno, uvećava se rezultat po izvoru prenesenih vlastitih prihoda što omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda  u tekućoj godini.

4.    Za izvor financiranja 525 (Pomoći)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) u iznosu od 77,58 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) u iznosu od 2.888,16 € na izvoru 525.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica za izvršenje povrata iznosa 5.501,87 € u proračun Primorsko-goranske županije, te zamjena izvora financiranja (383-vlastiti prihodi/525-pomoći) u iznosu od 2.965,74 € za koji se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                    Nina Bojanić, v.r.