UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-58

Rijeka, 31. srpnja 2023.                                                                         

          

Temeljem članka 56.a i 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 25. sjednici koja je održana 31. srpnja 2023. godine donosi

 

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA

PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE 13 ŠPILJA I JAMA ZATVORENIH ZA JAVNOST

NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE (PU 8005)

ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2033. GODINE

 

 

Članak 1.

 

            Donosi se Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost  na području Karlovačke županije (PU 8005) za razdoblje od 2024. do 2033. godine.

            Plan upravljanja iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ove Odluke.

 

                                                                  Članak 2.

 

Zadužuje se ravnatelj Javne ustanove „Priroda“ da Plan upravljanja iz članka 1. ove Odluke dostavi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja radi ishođenja suglasnosti.

 

Članak 3.

Plan upravljanja iz članka 1. ove Odluke stupa na snagu datumom pribavljene suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

Članak 4.

 

Javna ustanova „Priroda“ provodi plan upravljanja iz članka 1. ove Odluke u okviru svoje mjesne nadležnosti.

 

Članak 5.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.