UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-53

Rijeka, 20. srpnja 2023.                                                                         

 

Temeljem članka 56.a i 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. Prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 24. sjednici koja je održana 20. srpnja 2023. godine donosi

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA

ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

OTOKA RABA (PU 6089) ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2033. GODINE

 

Članak 1.

 

            Donosi Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) za razdoblje od 2024. do 2033. godine.

            Plan upravljanja iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ove Odluke.

 

                                                                  Članak 2.

 

Zadužuje se ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ da Plan upravljanja iz članka 1. ove Odluke dostavi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja radi ishođenja suglasnosti.

 

Članak 3.

 

Ukoliko ne bude imala osigurane dostatne financijske, kadrovske, organizacijske, prostorne i druge potrebne resurse, Javna ustanova „Priroda“ nije u obvezi provoditi Planom upravljanja predviđene aktivnosti u cijelosti, nego prema prioritetima koji će se utvrditi u skladu s okolnostima i mogućnostima.

 

Članak 4.

 

Plan upravljanja iz članka 1. ove Odluke stupa na snagu datumom pribavljene suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

Članak 5.

 

            Javna ustanova „Priroda“ provodi plan upravljanja iz članka 1. ove Odluke u okviru svoje mjesne nadležnosti.

 

Članak 6.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                              

Nina Bojanić, v.r.