UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-60

Rijeka, 31. srpnja 2023.                                                                   

 

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine“ broj 42/13 i 40/20), članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020. godine), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/13-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-13-112 od 23. prosinca 2013. godine; KLASA: 023-01/16-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-16-013 od 30. ožujka 2016. godine; KLASA: 023-01/18-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-18-58 od 20. lipnja 2018. godine; KLASA: 023-01/20-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-20-83, od 1. siječnja 2021. godine), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na prijedlog ravnatelja na 25. sjednici koja je održana 31. srpnja 2023. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU VODITELJICE UREDA RAVNATELJA

 

Članak 1.

 

            Donosi se odluka o imenovanju voditeljice ureda ravnatelja, Irene Jurić dipl.ing.

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom prestanka važenja Ugovora o radu (KLASA: 0800-03/19-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-19-18, od 25. srpnja 2019. godine).

 

Obrazloženje

 

            Irena Jurić obavljala je poslove ravnateljice u razdoblju od 25. srpnja 2019. do 25. srpnja 2023. godine temeljem Odluke Županijske skupštine (KLASA: 021-04/19-01/4; URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-25, od 25. srpnja 2019. godine).

            Istekom mandata i odabirom novog ravnatelja, prestaje joj važiti Ugovor o radu (KLASA: 0800-03/19-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-19-18, od 25. srpnja 2019. godine) za obavljanje poslova na mjestu ravnateljice.

            Prije početka obnašanja dužnosti ravnateljice, Irena Jurić bila je zaposlena na neodređeno na poslovima savjetnice. Ugovorom o radu sa zaposlenicom, definirano je ukoliko protekom četverogodišnjeg mandatnog razdoblja zaposlenica ne bude ponovno izabrana za ravnateljicu da će joj se ponuditi sklapanje ugovora o radu bez provođenja natječaja za obavljanje poslova koje je obavljala prije imenovanja ravnateljicom ili drugih poslova odgovarajućih stručnoj spremi i radnom iskustvu, ne niže od koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koje je obavljala prije imenovanja ravnateljicom.

Slijedom navedenog, odgovarajućoj stručnoj spremi te radom iskustvu imenuje se –raspoređuje se Irena Jurić na mjesto voditeljice ureda ravnatelja te će se s njom za navedene poslove sklopiti ugovor o radu na neodređeno.

                                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.