logo

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-01/23-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-23-71                                                                                                                                                                                                 

Rijeka, 22. rujna 2023.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) i članka 29. stavka 2. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (KLASA: 024-04/22-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-22-32 od 5. prosinca 2022.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 27. sjednici od 22. rujna 2023. godine, utvrđuje

IZMJENU RASPOREDA NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2022. GODINE ZA JAVNU USTANOVU „PRIRODA“

 

Članak 1.

Utvrđuje se izmjena korištenja neutrošenih sredstava iz 2022. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ u visini od 115.829,10 kuna, a koja prema izvoru financiranja imaju sljedeću strukturu:

 3837  vlastiti prihodi                                                                                           100.811,51 €                         

 5821  prihodi od pomoći                                                                                 14.091,33 €

6821  prihodi od donacija                                                                                    926,26 €   Članak 2.

Predlaže se raspored sredstava iz članka 1. na sljedeći način:

·         77.192,75 eura za realizaciju u sklopu aktivnosti  A 330103 „Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode“ (aktivnosti zaštite prirode, ulaganja u zaštićena područja temeljem ugovorenih aktivnosti u 2022. s odobrenim suglasnostima)

 

Tablica 1: Raspored viška prihoda – prijedlog izmjene

Izvor financiranja

Brojčana oznaka računa 2. razine

 

Iznos €

Iznos €

A 330101 Administracija i upravljanje

 

6.000,00

6.000,00

383 - vlastiti prihodi

32 – Materijalni rashodi

 

6.000,00

6.000,00

A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja  i  održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

 

68.976,62

77.192,75

383 - vlastiti prihodi

32 – Materijalni rashodi

 

23.181,00

23.181,00

383 - vlastiti prihodi

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

7.497,62

15.303,68

383 - vlastiti prihodi

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

38.298,00

38.298,00

582 – prihodi od pomoći

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

0,00

410,07

K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

 

7.971,52

7.971,52

582 - prihodi od pomoći

32 – Materijalni rashodi

 

6.514,26

6.514,26

582 - prihodi od pomoći

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

531,00

531,00

682 - prihodi od donacija

32 – Materijalni rashodi

 

926,26

926,26

K 330105 “Centar za posjetitelje “Velike Zvijeri”

 

18.028,83

18.028,83

383 - vlastiti prihodi

32 – Materijalni rashodi

 

18.028,83

18.028,83

K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

 

6.636,00

6.636,00

582 - prihodi od pomoći

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

6.636,00

6.636,00

Ukupno

107.612,97

115.829,10

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj da Odluku o izmjeni rasporeda neutrošenih sredstava iz 2022. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog vijeća.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                           Nina Bojanić, v.r.