UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-59

Rijeka, 31. srpnja 2023.                                                                   

 

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-20-83, od 1. siječnja 2021. godine) te članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020. godine) Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 25. sjednici koja je održana 31. srpnja 2023. godine donosi

 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU GLAVNOG ČUVARA PRIRODE

 

Članak 1.

 

            Donosi se odluka o razrješenju glavnog čuvara prirode - voditelja odjela, Marka Modrića dipl.ing. radi obnašanja dužnosti ravnatelja u razdoblju od 26. srpnja 2023. – 26. srpnja 2027. godine.

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o imenovanju Marka Modrića dipl.ing. ravnateljem Javne ustanove „Priroda“ od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

           

Obrazloženje

 

Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“. Na predmetni natječaj dostavljena je jedna zamolba i to zaposlenika Javne ustanove „Priroda“ Marka Modrića, dipl.ing. koji je u Javnoj ustanovi „Priroda“ obavljao poslove i zadatke predviđene za radno mjesto „Glavni čuvar prirode -voditelj odjela“.

            Na prijedlog Upravnog vijeća donesena je Odluka o imenovanju Marka Modrića ravnateljem Javne ustanove „Priroda“ od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (KLASA: 024-04/23-01/4; URBROJ: 2170-01/01/5-23-21, od 29.lipnja 2023. godine).

            Temeljem Odluke Županijske skupštine, Marku Modriću, dipl.ing. na radnom mjestu „Glavni čuvar prirode - voditelj odjela“ prestaju važiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (KLASA: 080-04-16-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-16-11 od 28. travnja 2016.), I. Aneks Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (KLASA: 080-04/18-01/3, URBROJ: 2170-52-01/1-18-3 od 1. lipnja 2019.; II Aneks ugovora o radu na neodređeno vrijeme (KLASA: 080-01/13-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-13-01 od 23. prosinca 2013., III. Aneks ugovora o radu (KLASA: 080-04/16-01/2, URBROJ: 2170-52-01/1-16-1 od 28. srpnja 2016., IV. Aneks ugovora o radu (KLASA: 080-04/18-01/3, URBROJ: 2170-52-01/1-18-2 od 1. lipnja 2018. i V. Aneksa ugovora o radu (KLASA: 080-04/21-01/2, URBROJ: 2170-52-01/1-21-3 od 2. siječnja 2021. godine).

            U slučaju da protekom četverogodišnjeg mandatnog razdoblja zaposlenik ne bude ponovno izabran za ravnatelja, odredbom njegova ugovora o radu regulirati će se sklapanje ugovora o radu na neodređeno bez potrebe provođenja natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta, ne nižeg koeficijenta složenosti poslova od onog kojeg je obavljao prije imenovanja ravnateljem. Sklapanje ugovora o radu na neodređeno ponudit će se i u slučaju razrješenja dužnosti ravnatelja prije isteka četverogodišnjeg mandata na osobni zahtjev, te u slučajevima ako nastanu razlozi koji po posebnim propisima ili po propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ovog Ugovora, a nisu uzrokovani nesavjesnim ili nepravilnim radom.

           

                                                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.