UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 24. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

24. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

18.7.2023. u 14,58

Dan i datum:

U četvrtak 20. srpnja do 12,25 sati

Završetak:

20.7.2023. u 12,25

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 18. srpnja 2023. u 19,35 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 19. srpnja 2023. u 22,39 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 20. srpnja 2023. u 12,25 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.)
  4. Druga korekcija financijskog rezultata za 2022. godinu
  5. Donošenje planova upravljanja:

a) Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020)

b) Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089)

c) Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025).

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 23. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 23. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.)

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Temeljem važećih propisa podneseno je polugodišnje izvješće o poslovanju, tj. izvršenju Financijskog plana. Temeljem Zakona o proračunu koji je stupio na snagu početkom ove godine, izvještavanje za Upravno vijeće pripremljeno je na četvrtoj razini, te su dana pojašnjenja sukladno novoj zakonskoj regulativi. Što se tiče samog izvršenja i provedbe planiranih aktivnosti, većina aktivnosti provodi se sukladno planu i Godišnjem programu. Manje odstupanje u izvršenju odnosi se na planirane termine provedbe aktivnosti koje se tiču područja Gorskog kotara, a sve zbog vremenskih prilika koje su onemogućile raniji planirani početak istih. Primjerice, specijalni transport tereta alpinističkim tehnikama za izgradnju mosta na Kamačniku (koji gradi Grad Vrbovsko, a Ustanova sufinancira projekt kroz ovu djelatnost prijenosa tereta, kako se ne bi širile postojeće staze za pristup mehanizacije i sl.) bio je planiran u lipnju, a nije izvršen do kraja izvještajnog razdoblja (no izvršen je u prvoj polovici srpnja). Također izrada projektne dokumentacije za dva goranska zaštićena područja je kasnila, budući nije bilo moguće vršiti geodetsku izmjeru zbog snježnog pokrivača koji se dugo zadržao u zaštićenim područjima Vražji prolaz i Zeleni vir te Kamačnik. Upravno vijeće je informirano da je izrada glavnog projekta za uništeni dio infrastrukture u Vražjem prolazu u završnoj fazi, a kanjon je i nadalje zatvoren za posjetitelje, te su u međuvremenu nastala i dodatna značajna oštećenja zbog odrona velikih stabala uzrokovana velikim kišama i bujicama. Sve navedeno predstavlja veliki izazov u narednom razdoblju rješavanje ove problematike. Nadalje, u prvoj polovici godine provedeno je ornitološko istraživanje ptice ćukavice kojim je utvrđeno gniježđenje ove vrste na području posebnog rezervata Glavina-Mala luka, provedena su istraživanja travnjaka na širem području Obruča, utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase, preliminarna speleološka istraživanja na otoku Krku te praćenje stanja lokvi na otoku Krku. Ustanova je nastavila sa sudjelovanjem u aktivnostima utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora te su postavljeni kolektori za mlade periske na lokaciji na Krku. Proveden je monitoring i inventarizacija bjeloglavih supova, a kontinuirano se od početka godine provodi i za velike zvijeri. Proveden je monitoring vretenca jezerskog regoča, orhideje kozonoške, monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča te praćenje stanja invazivne strane vrste penjačice kudzu. Oba centra su od početka godine otvorena za posjetitelje te bilježe dobar broj posjetitelja (Velike zvijeri – 5728 posjetitelja, Beli – 4399 posjetitelja). Također, u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom obilježeni su prigodni dani vezani uz zaštitu prirode i okoliša (plakati, radionice, objave u NL i sl.). Započela je i provedba EU projekta LIFE SUPport te je završena je i izrada planova upravljanja ekološkom mrežom za koje su provedene javne rasprave i javna izlaganja. Članovi upravnog vijeća nisu imali primjedbi na točku te je ista usvojena.  

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te se ovlašćuje ravnateljica da Polugodišnje izvješće o izvršenju FP JU Priroda za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

 

Ad 4. Druga korekcija financijskog rezultata za 2022. godinu

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ukratko je pojašnjena nužnost druge korekcije, te da se radi o povratu sredstava za aktivnosti u okviru projekta izvršenih i potraživanih u 2022. godini, a uplate za isto su zaprimljene u 2023. godini. Prošle godine završen je EU projekt unaprijeđenja oporavilišta u Centru Beli, kada su potraživana i zadnja sredstva. Povrat potraživanih sredstava dobiven je u srpnju ove godine, a obzirom da je trošak nastao u prethodnoj, nužno je izvršiti korekciju financijskog rezultata. Zaprimljen je iznos od 8.467,59 eura, za koji smo dužni izvršiti povrat dijela sredstava u Proračun PGŽ (5.501,87 €. za dio predfinanciran sredstvima iz proračuna PGŽ), a za dio financiran vlastitim sredstvima (2.965,72 €) izvršiti zamjenu izvora financiranja. Članovi upravnog vijeća nisu imali primjedbi na točku te je ista usvojena.  

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o drugoj korekciji rezultata za 2022. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije.

Irena Jurić

 

odmah

 

Ad 5.      Donošenje planova upravljanja:

              a) Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020)

              b) Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089)

              c) Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne  

                  Like (PU 6025).

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je uputila članove Upravnog vijeća da su provedene javne rasprave te odrađena javna izlaganja za sva tri plana upravljanja. Za planove upravljanja otoka Krka i otoka Raba u tijeku javne rasprave nisu zaprimljene primjedbe i komentari, dok je za plan upravljanja područja ekološke mreže Gorski kotar i Lika zaprimljeno više komentara, prijedloga i primjedbi od nekoliko subjekata. Komentari koji su ocjenjeni opravdani su prihvaćeni i uvršteni u plan, a za koje je ocjenjeno da nisu utemeljeni su odbačeni te je za svaki komentar dano obrazloženje o prihvaćanju ili odbijanju. Odgovori na komentare i primjedbe prethodno su usuglašeni s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, koje vodi ovaj projekt. Informacija o završetku izrade triju planova upravljanja dana je Kolegiju župana. Svi planovi imaju značajan financijski pokazatelj, te predviđaju jačanje kadrovskih kapaciteta, a usvajanjem postaju obvezujući dokumenti ustanove. Zbog navedenog, te zbog izrazite potkapacitiranosti koja je navedena i u planovima te još uvijek nerazvidnog načina financiranja i sl., u Odluke je uvrštena sljedeća formulacija:

„Ukoliko ne bude imala osigurane dostatne financijske, kadrovske, organizacijske, prostorne i druge potrebne resurse, Javna ustanova Priroda“ nije u obvezi provoditi Planom upravljanja predviđene aktivnosti u cijelosti, nego prema prioritetima koji će se utvrditi u skladu s okolnostima i mogućnostima.“.

Nakon donošenja Odluke Upravnog vijeća o usvajanju planova, zakonska procedura je upućivanje planova na suglasnost MINGOR-a, a po ishođenju iste, planovi će se smatrati usvojenim te biti javno objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove.

Ukratko o planovima:

- plan upravljanja otoka Krka obuhvaća tri područja zaštićena u kategoriji posebnog rezervata i petnaest kopnenih i morskih područja ekološke mreže značajnih za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS) na otoku Krku i okolnom morskom području. Ukupno procijenjeni troškovi za provedbu plana su 879.000,00 eura kroz 10 godina provedbe u okviru kojih su obuhvaćeni i procijenjeni troškovi zapošljavanja kadrova (4 osobe).

- plan upravljanja otoka Raba obuhvaća tri područja zaštićena u kategoriji posebnog rezervata, značajnog krajobraza i park-šume te sedam kopnenih i morskih područja ekološke mreže značajnih za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS) na otoku Rabu i okolnom morskom području. Ukupno procijenjeni troškovi za našu ustanovu za provedbu plana su 830.000,00 eura kroz 10 godina provedbe u okviru kojih su obuhvaćeni i procijenjeni troškovi zapošljavanja kadrova (4 osobe).

- plan upravljanja Gorskog kotara i sjeverne Like obuhvaća tridesetidevet područja. Sedam područja zaštićeno je u nacionalnim kategorijama zaštite i to u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije, geomorfološkog spomenika prirode, značajnog krajobraza i park šume. Jedno područje ekološke mreže značajno je za očuvanje ciljnih vrsta ptica (POP), a trideset jedno područje ekološke mreže značajno je za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS). Ukupno procijenjeni troškovi za provedbu plana za našu ustanovu su 3.571.000,00 eura kroz 10 godina provedbe u okviru kojih su obuhvaćeni i procijenjeni troškovi zapošljavanja kadrova (8 osoba). Članovi upravnog vijeća nisu imali primjedbi na točku te je ista usvojena.  

 

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) za razdoblje od 2023. do 2032. godine.

Zadužuje se ravnateljica da plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) za razdoblje od 2023. do 2032. godine uputi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na suglasnost.  

 

Donosi se Odluka o donošenju plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) za razdoblje od 2024. do 2033. godine.

Zadužuje se ravnateljica da plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) za razdoblje od 2024. do 2033. godine uputi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na suglasnost.  

 

Donosi se Odluka o donošenju plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025), za razdoblje od 2023. do 2032. godine.

Zadužuje se ravnateljica da plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025), za razdoblje od 2023. do 2032. godine uputi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na suglasnost.  

Irena Jurić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odmah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-49

DATUM:

20. srpnja 2023.