UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 25. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

25. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

28.7.2023. u 13,54

Dan i datum:

U ponedjeljak 31. srpnja do 12,59 sati

Završetak:

31.7.2023. u 12,59

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 28. srpnja 2023. u 14,51 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 30. srpnja 2023. u 10,00 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 31. srpnja 2023. u 12,59 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) za razdoblje od 2024. do 2033. godine
  4. Razrješenje glavnog čuvara prirode i imenovanje voditeljice ureda ravnatelja Javne ustanove „Priroda“
  5. Donošenje odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost organiziranog posjećivanja uređenog speleološkog objekta – špilja Biserujka.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 24. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 23. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) za razdoblje od 2024. do 2033. godine

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća donesene su odluke o donošenju tri plana upravljanja ekološkom mrežom (Krk, Rab i Gorski kotar), te su upućene MINGOR na suglasnost. Završila je javna rasprava za posljednji plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005), a koji se najvećim dijelom odnosi na područje koje je u mjesnoj nadležnosti JU Natura Viva Karlovačke županije, dok manji dio obuhvata plana zalazi i u našu Županiju, stoga ovaj plan donose upravna vijeća dvaju ustanova. U okviru ovog plana za Javnu ustanovu „Priroda“ u desetogodišnjem razdoblju planirana je samo jedna aktivnost, bez planiranja potrebnih dodatnih kapaciteta ili sredstava. Po donošenju Odluke Upravnog vijeća, Odluka i Plan dostaviti će se u nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na suglasnost, a plan će stupiti na snagu po ishođenju te suglasnosti. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) za razdoblje od 2024. do 2033. godine.

Zadužuje se ravnatelj da plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) za razdoblje od 2024. do 2033. godine uputi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na suglasnost.

 

Marko Modrić

 

 

odmah

 

Ad 4. Razrješenje glavnog čuvara prirode i imenovanje voditeljice ureda ravnatelja Javne ustanove „Priroda“

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Županijska skupština je u lipnju, na prijedlog Upravnog vijeća, donijela odluku o odabiru Marka Modrića za ravnatelja JU Priroda na mandat od 4 godine. Do trenutka kad ravnatelju započinje teći mandat, on je obavljao poslove glavnog čuvara prirode-voditelja odjela što je regulirano ugovorom o radu na neodređeno. Isto tako, Ireni Jurić završio je četverogodišnji mandat na mjestu ravnateljice, a prije kojeg je u ustanovi bila zaposlena na neodređeno na mjestu savjetnice. Temeljem Zakona i internih akata, čelnike ustrojstvenih jedinica imenuje i razrješuje Upravno vijeće na zahtjev ravnatelja. Tako temeljem Odluke Županijske skupštine o imenovanju Marka Modrića za ravnatelja on prestaje obavljati dosadašnje poslove glavnog čuvara prirode, te Upravno vijeće donosi odluku o razrješenju s tog mjesta. Također, Ireni Jurić temeljem Ugovora o radu regulirano je da se nakon isteka mandata s njom sklapa ugovor o radu na neodređeno, a za poslove ne niže složenosti od onih koje je obavljala te sukladno radnom iskustvu. Mjesto na kojem je radila Irena Jurić prije obnašanja dužnosti je popunjeno, a temeljem stručne spreme i radnog iskustva te upražnjenog mjesta za voditeljicu ureda ravnatelja predlaže se preraspored na to radno mjesto. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o razrješenju glavnog čuvara prirode, Marka Modrića dipl.ing., koja stupa na snagu s danom stupanja na snagu Odluke o njegovom imenovanju ravnateljem Javne ustanove „Priroda“ od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Zadužuje se ravnatelj da Odluku evidentira u kadrovskoj evidenciji.

 

Donosi se odluka o imenovanju voditeljice ureda ravnatelja, Irene Jurić dipl.ing. koja stupa na snagu danom prestanka važenja Ugovora o radu (KLASA: 0800-03/19-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-19-18, od 25. srpnja 2019. godine).

Zadužuje se ravnatelj da Odluku evidentira u kadrovskoj evidenciji.

Marko Modrić

 

odmah

 

Ad 5. Donošenje odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost organiziranog posjećivanja uređenog speleološkog objekta – špilja Biserujka

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Javna ustanova temeljem Zakona o zaštiti prirode ima mogućnost i pravo izdavanja koncesijskih odobrenja u zaštićenim područjima za obavljanje određenih gospodarskih ili drugih dopuštenih aktivnosti. U rujnu ističe koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti organiziranog posjećivanja speleološkog objekta Biserujka na otoku Krku koji je u tom režimu korištenja od 1997. godine od strane pravnog subjekta Šilo-turist. Zbog navedenog potrebno je provesti postupak javnog prikupljanja ponuda, a koju odluku donosi Upravno vijeće. Dokumentacija za nadmetanje pripremljena je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te Pravilniku o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području („Narodne novine“ broj 9/21). Odlukom se utvrđuje djelatnost za koju se daje koncesijsko odobrenje, vrijeme na koje se daje koncesijsko odobrenje, početni iznos novčane naknade, rokovi, krug osoba koje mogu sudjelovati u nadmetanju, dokazi o ispunjavanju uvjeta iz nadmetanja te eventualno i drugi posebni uvjeti za sudjelovanje u nadmetanju, sastav povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima davanja koncesijskog odobrenja i način rada povjerenstva, te tekst Poziva na nadmetanje čiji je sastavni dio i nacrt ugovora o koncesijskom odobrenju. Djelatnost za koju se daje koncesijsko odobrenje je kao i do sada - organizirano posjećivanje uređenog speleološkog objekta – špilja Biserujka. Koncesijsko odobrenje daje se na vrijeme od 5 (pet) godina, a minimalni iznos novčane naknade za koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti određuje se paušalno u iznosu od 80.000,00 (osamdesettisuća) eura za razdoblje od navedenih pet godina. Poziv na nadmetanje sadržava i dodatne informacije vezane uz rokove, iznos jamčevine, dostavu dodatnih jamstava pri sklapanju ugovora te ostale tehničke odredbe. Članovi Upravnog vijeća informirani su da će nakon donošenja Odluke, Poziv za nadmetanje biti objavljen na internetskoj stranici Ustanove te će biti otvoren 30 dana. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost organiziranog posjećivanja uređenog speleološkog objekta – špilja Biserujka.

Zadužuje se ravnatelj da Poziv na nadmetanje objavi na internetskoj stranici Javne ustanove „Priroda“.

Marko Modrić

 

 

odmah

 

 

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Marko Modrić

Marko Modrić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-57

DATUM:

31. srpnja 2023.