UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 28. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Trbović, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Trbović, v.r.

Naziv sastanka:

28. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

20.10.2023. u 15,52

Dan i datum:

U ponedjeljak 23. listopada do 21,15 sati

Završetak:

23.10.2023. u 21,15

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 20. listopada 2023. u 17,32 sati i za dopunu 23. listopada 2023. u 15,10

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 20. listopada 2023. u 18,42 sati i za dopunu 23. listopada 2023. u 21,15

-          Nina Trbović, predsjednica, očitovanje dostavljeno 23. listopada 2023. u 11,17 sati i za dopunu 23. listopada 2023. u 17,12

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 27. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 27. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Sukladno rokovima za donošenje Financijskog plana Primorsko-goranske županije, Ustanova je pripremila Prijedlog Financijskog plana za 2024. (s projekcijama za 2025. i 2026.). Planiran je raspored sredstava sukladno zakonskim odredbama, potrebama i prioritetima. Kao i prethodnih godina, sredstva su raspoređena na aktivnosti vezane za istraživanja i monitoringe vrijedne prirodne baštine i ciljanih NATURA 2000 vrsta i staništa te ostalih strogo zaštićenih svojti (ornitološki monitorinzi/istraživanja: bjeloglavi sup, ćukavica, sova jastrebača; prikupljati će se podatci o pojavnosti vuka i risa, provoditi će se monitoring jezerskog regoča i bilježenje pojavnosti strogo zaštićenih kornjaša, a od ciljnih staništa povremene mediteranske lokve (područje lokve Fruga na otoku Rabu). U moru, slijedi nastavak aktivnosti utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske na Kvarneru te istraživanja Rječine u cilju održivog upravljanja slivom. Također, provoditi će se inventarizacija invazivnih vrsta na područjima kojima Ustanova upravlja. Nastavit će se s ažuriranjem GIS baze podataka, te će se sukladno mogućnostima provoditi obilasci i nadzor ekološke mreže, zaštićenih područja, uključujući i novu zakonsku obvezu nadzora nad pomorskim dobrom u zaštićenim područjima. Također, stupio je na snagu novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim se Ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode daju dodatne, značajne obveze (što će predstavljati značajnu aktivnost u narednim godinama, posebice uzevši u obzir nedostatne kapacitete Ustanove). Provodit će se aktivnosti iz donesenih planova upravljanja ekološkom mrežom, a također sukladno prioritetima i mogućnostima. U cilju osiguravanja sredstava za financiranje projekta za provedbu aktivnosti iz navedenih planova, Ustanova je u listopadu 2023. aplicirala na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu projekta „Unapređenje upravljanja i stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih ciljnih vrsta unutar područja ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji“, te u Financijskom planu osigurala sredstva za predfinanciranje (ukoliko projekt bude odobren, predviđeno je financiranje/povrat sredstava od strane Fonda u cjelokupnom iznosu). Oba centra za posjetitelje obavljati će svoje redovne djelatnosti prihvata posjetitelja, provedbe edukacija, radionica, obilježavanja prigodnih datuma i sl., a u oporavilištu za supove u Belom i nadalje će se skrbiti o ovoj strogoj zaštićenoj vrsti. Dio aktivnosti vezanih uz poslove oporavilišta i hranilišta za supove odvijati će se u sklopu EU LIFE SUPport projekta koji će se provoditi tijekom čitave naredne godine (i u projekcijskim godinama). Tako se u okviru projekta planira izgradnja tzv. „soft-release“ letnice za puštanje oporavljenih supova u prirodu te uspostava video nadzora na hranilištu, rješavati će se problemi vezani uz uznemiravanje tijekom gniježđenja, nedostatak hrane, trovanje i elektrokuciju. Osim navedenog, velik dio sredstava osigurava se upravo za obnovu uništene infrastrukture Vražji prolaz – Zeleni vir, te će se značajna sredstva usmjeriti za izgradnju novog mosta i elemenata pješačke staze. U tijeku sjednice dostavljena je dopuna materijalu obzirom da su naknadno odobrena sredstva od strane osnivača u iznosu od 100.000 eura, a za obnovu uništene infrastrukture u Vražjem prolazu. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu donošenjem Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. na Županijskoj skupštini.

Ovlašćuje se ravnatelj da Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Marko Modrić

 

 

odmah

 

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Marko Modrić

Marko Modrić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Trbović

Nina Trbović, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-75

DATUM:

23. listopada 2023.