UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 29. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Trbović, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Trbović, v.r.

Naziv sastanka:

29. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

10.11.2023. u 12,43

Dan i datum:

U ponedjeljak 13. studenog do 12,53 sati

Završetak:

13.11.2023. u 12,53

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 10. studenog 2023. u 16,25 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 12. studenog 2023. u 8,06 sati

-          Nina Trbović, predsjednica, očitovanje dostavljeno 13. studenog 2023. u 12,53

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava majica za Centar Velike zvijeri“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Utvrđivanje Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. godini.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 28. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 27. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava majica za Centar Velike zvijeri“ i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

U Financijskom planu i Planu nabave Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 15.475,00 eura s PDV-om za namjenu nabave majica za suvenirnicu u Centru Velike zvijeri. Za sklapanje pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost iznad 9.290,60 eura odnosno 70.000,00 kuna potrebno je ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća, stoga se nakon provedenog postupka jednostavne nabave upućuje materijal na suglasnost. U okviru nabave dobavlja se 3000 majica (muških, ženskih i dječjih). Temeljem Upute za provedbu postupaka jednostavne nabave poziv je upućen trima gospodarskim subjektima, a do roka za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda firme Terramedia d.o.o., Kobiljačka 64, 10361 Sesvetski Kraljevec, a koja je ujedno valjana i cjelovita te je u okviru osiguranih sredstava (12.378,95 eura bez PDV-a odnosno 15.473,69 eura s PDV-om). Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava majica za Centar Velike zvijeri" te sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

Marko Modrić

 

 

odmah

 

Ad 4. Utvrđivanje Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. godini

Upravno vijeće je na prošloj sjednici usvojilo Financijski plan Ustanove za narednu godinu, a na ovoj je razmatran Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. Iako su Financijski plan i Godišnji program usko međusobno vezani (za provedbu aktivnosti potrebno je imati i osigurana sredstva), ove godine se Godišnji program utvrđuje na sjednici koja je uslijedila usvajanju Financijskog plana. Naime, ove godine je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo nove smjernice za izradu Godišnjeg programa te aplikaciju putem koje je isti potrebno podnijeti. Obzirom da je aplikacija u prvoj godini korištenja, bilo je dosta poteškoća i sistemskih pogrešaka kod samog unosa. Osim aktivnosti koje su obrazložene u okviru Financijskog programa, u Prijedlogu godišnjeg programa dodatno su obuhvaćene aktivnosti iz nedavno donesenih planova upravljanja (područja Gorskog kotara, Krka i Raba), od kojih se većina planira realizirati kroz rad djelatnika te za njih nije potrebno osiguravati dodatna sredstva. Iako je usmeni naputak MINGOR-a da je potrebno obuhvatiti sve aktivnosti kojima je dodijeljen prioritet 1 u spomenutim usvojenim planovima upravljanja, u Prijedlog godišnjeg programa uvršten je samo dio istih, a temeljem donesenih Odluka o donošenju planova upravljanja u kojima je navedeno: „Ukoliko ne bude imala osigurane dostatne financijske, kadrovske, organizacijske, prostorne i druge potrebne resurse, Javna ustanova Priroda“ nije u obvezi provoditi Planom upravljanja predviđene aktivnosti u cijelosti, nego prema prioritetima koji će se utvrditi u skladu s okolnostima i mogućnostima.“ Obzirom na njihovu brojnost, tj. čak 170 aktivnosti (uz sve ostale planirane aktivnosti koje Ustanova mora realizirati u centrima, oporavilištu, zaštićenim područjima, EU projektima u provedbi i sl.), s postojećim kapacitetima Ustanove nije bilo moguće u cijelosti planirati ni izvršiti aktivnosti predviđene planovima upravljanja. Sukladno zakonskoj proceduri, nakon utvrđivanja Prijedloga godišnjeg programa od strane Upravnog vijeća, isti će se dostaviti Ministarstvu na mišljenje. Nakon što MINGOR dostavi mišljenje, nastavit će se procedura usvajanja Godišnjeg programa. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o utvrđivanju Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. godini.

Ovlašćuje se ravnatelj da Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2024. godini uputi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na prethodno mišljenje, a nakon toga i Županu na suglasnost.

 

Marko Modrić

 

 

odmah

 

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Marko Modrić

Marko Modrić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Trbović

Nina Trbović, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-79

DATUM:

13. studenog 2023.