REFERENTNA STRANICA


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika


Verzija 8.1.3image

42258

RKP:


image

JAVNA USTANOVA PRIRODA

Naziv obveznika:


image

21

image

2023-12

Razina: Oznaka razdoblja:

Popunjen Broj pogrešaka


Pregled popunjenosti obrazaca:

PR-RAS

DA

Nema

BILANCA

DA

Nema

RAS funkcijski

DA

Nema

P-VRIO

DA

Nema

OBVEZE

DA

Nema


Obrazac

Opis stavke


Šifra

Prethodna godina /

početak godine

Tekuća godina /

kraj godine


PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)

6

708.577,49

743.971,09

RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)

3

609.690,53

601.595,61

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')

X006

107.612,96

179.136,97

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' )

Y006

-

-


BILANCA

Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)

B002

881.484,57

881.875,40

Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)

1

129.789,04

204.526,20

Obveze (šifre 23+24+25+26+29)

2

31.184,36

44.375,54

Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)

9

980.089,25

1.042.026,06


RAS-funkcijski

Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)

01

-

-

Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)

04

-

-

Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

066

-

-

Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)

09

-

-

Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)

R1

721.441,93

661.435,36


P-VRIO

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)

9151

8.040,20

126,50

Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)

91512

8.040,20

62,80

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)

9152

-

-

Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)

91522

-

-


OBVEZE

Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)

V001

-

31.184,36

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)

V006

-

44.375,54

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')

V007

-

-

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')

V009

-

44.375,54


Potpis odgovorne osobe i pečat


image

Obveznik: 42258 - JAVNA USTANOVA PRIRODA Razina: 21 Razdoblje: 2023-12


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMARačun iz Rač.

plana


Opis stavke


Šifra

Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth.

godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

tekuće godine


Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

Prihodi i rashodi poslovanja

6

PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)

6

708.577,49

743.971,09

105,0

61

Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616)

61

0,00

0,00

-

611

Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119)

611

0,00

0,00

-

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

6111

0,00

0,00

-

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

6112

0,00

0,00

-

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

6113

0,00

0,00

-

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

6114

0,00

0,00

-

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

6115

0,00

0,00

-

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

6116

0,00

0,00

-

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

6117

0,00

0,00

-

6119

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

6119

0,00

0,00

-

612

Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125)

612

0,00

0,00

-

6121

Porez na dobit od poduzetnika

6121

0,00

0,00

-

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

6122

0,00

0,00

-

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

6123

0,00

0,00

-

6124

Porez na dobit po godišnjoj prijavi

6124

0,00

0,00

-

6125

Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi

6125

0,00

0,00

-

613

Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135)

613

0,00

0,00

-

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu

6131

0,00

0,00

-

6132

Porez na nasljedstva i darove

6132

0,00

0,00

-

6133

Porez na kapitalne i financijske transakcije

6133

0,00

0,00

-

6134

Povremeni porezi na imovinu

6134

0,00

0,00

-

6135

Ostali stalni porezi na imovinu

6135

0,00

0,00

-

614

Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148)

614

0,00

0,00

-

6141

Porez na dodanu vrijednost

6141

0,00

0,00

-

6142

Porez na promet

6142

0,00

0,00

-

6143

Posebni porezi i trošarine

6143

0,00

0,00

-

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

6145

0,00

0,00

-

6146

Ostali porezi na robu i usluge

6146

0,00

0,00

-

6147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

6147

0,00

0,00

-

6148

Naknade za priređivanje igara na sreću

6148

0,00

0,00

-

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152)

615

0,00

0,00

-

6151

Carine i carinske pristojbe

6151

0,00

0,00

-

6152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

6152

0,00

0,00

-

616

Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163)

616

0,00

0,00

-

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

6161

0,00

0,00

-

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

6162

0,00

0,00

-

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

6163

0,00

0,00

-

62

Doprinosi (šifre 621+622+623)

62

0,00

0,00

-

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212)

621

0,00

0,00

-

6211

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

6211

0,00

0,00

-

6212

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

6212

0,00

0,00

-

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

622

0,00

0,00

-

623

Doprinosi za zapošljavanje

623

0,00

0,00

-

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre

631+632+633+634+635+636+637+638+639)

63

122.047,36

52.355,16

42,9

631

Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312)

631

0,00

0,00

-

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

6311

0,00

0,00

-

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

6312

0,00

0,00

-

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)

632

0,00

0,00

-

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

6321

0,00

0,00

-

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

6322

0,00

0,00

-

6323

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

6323

0,00

0,00

-

6324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

6324

0,00

0,00

-

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre

6331+6332)

633

0,00

0,00

-

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

6331

0,00

0,00

-

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

6332

0,00

0,00

-

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)

634

0,00

11.441,64

-

6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

6341

0,00

0,00

-

6342

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

6342

0,00

11.441,64

-

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352)

635

0,00

0,00

-

6351

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

6351

0,00

0,00

-

6352

Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

6352

0,00

0,00

-

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre

6361+6362)

636

31.837,67

25.255,31

79,3

6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6361

15.428,95

25.255,31

163,7

6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6362

16.408,72

0,00

0,0

637

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372)

637

0,00

0,00

-

6371

Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

6371

0,00

0,00

-

6372

Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

6372

0,00

0,00

-

638

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)

638

90.209,69

15.658,21

17,4

6381

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

6381

0,00

0,00

-

6382

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

6382

90.209,69

15.658,21

17,4

639

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394)

639

0,00

0,00

-

6391

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

6391

0,00

0,00

-

6392

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

6392

0,00

0,00

-

6393

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa

EU sredstava

6393

0,00

0,00

-

6394

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava

6394

0,00

0,00

-

64

Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)

64

32.049,59

27.720,40

86,5

641

Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)

641

57,82

101,58

175,7

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

6412

0,00

0,00

-

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6413

57,82

101,58

175,7

6414

Prihodi od zateznih kamata

6414

0,00

0,00

-

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

6415

0,00

0,00

-

6416

Prihodi od dividendi

6416

0,00

0,00

-

6417

Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po

posebnim propisima

6417

0,00

0,00

-

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

6419

0,00

0,00

-

642

Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429)

642

31.991,77

27.618,82

86,3

6421

Naknade za koncesije

6421

31.991,77

27.618,82

86,3

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6422

0,00

0,00

-

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

6423

0,00

0,00

-

6424

Naknade za ceste

6424

0,00

0,00

-

6425

Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine

6425

0,00

0,00

-

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

6429

0,00

0,00

-

643

Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437)

643

0,00

0,00

-

6431

Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i

tijelima EU te inozemnim vladama

6431

0,00

0,00

-

6432

Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima

6432

0,00

0,00

-

6433

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u

javnom sektoru

6433

0,00

0,00

-

6434

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

6434

0,00

0,00

-

6435

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog sektora

6435

0,00

0,00

-

6436

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog

sektora

6436

0,00

0,00

-

6437

Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti

6437

0,00

0,00

-

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada (šifre 651+652+653)

65

0,00

0,00

-

651

Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514)

651

0,00

0,00

-

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

6511

0,00

0,00

-

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

6512

0,00

0,00

-

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

6513

0,00

0,00

-

6514

Ostale pristojbe i naknade

6514

0,00

0,00

-

652

Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)

652

0,00

0,00

-

6521

Prihodi državne uprave

6521

0,00

0,00

-

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

6522

0,00

0,00

-

6524

Doprinosi za šume

6524

0,00

0,00

-

6525

Mjesni samodoprinos

6525

0,00

0,00

-

6526

Ostali nespomenuti prihodi

6526

0,00

0,00

-

6527

Naknade od financijske imovine

6527

0,00

0,00

-

6528

Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s

invaliditetom

6528

0,00

0,00

-

653

Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533)

653

0,00

0,00

-

6531

Komunalni doprinosi

6531

0,00

0,00

-

6532

Komunalne naknade

6532

0,00

0,00

-

6533

Naknade za priključak

6533

0,00

0,00

-

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te

povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)

66

52.286,51

168.150,04

321,6

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)

661

51.200,98

81.703,54

159,6

6614

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

6614

6.370,69

9.282,80

145,7

6615

Prihodi od pruženih usluga

6615

44.830,29

72.420,74

161,5

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po

protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)

663

1.085,53

86.446,50

7.963,5

6631

Tekuće donacije

6631

1.085,53

86.446,50

7.963,5

6632

Kapitalne donacije

6632

0,00

0,00

-

6633

Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u

tuzemstvu po protestiranim jamstvima

6633

0,00

0,00

-

6634

Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim

jamstvima

6634

0,00

0,00

-

67

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre

671+673)

67

502.194,03

495.740,26

98,7

671

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih

korisnika (šifre 6711 do 6714)

671

502.194,03

495.740,26

98,7

6711

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

6711

489.820,76

491.811,43

100,4

6712

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske

imovine

6712

12.373,27

3.928,83

31,8

6714

Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i

otplatu zajmova

6714

0,00

0,00

-

673

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

673

0,00

0,00

-

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)

68

0,00

5,23

-

681

Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819)

681

0,00

0,00

-

6811

Kazne za carinske prekršaje

6811

0,00

0,00

-

6812

Kazne za devizne prekršaje

6812

0,00

0,00

-

6813

Kazne za porezne prekršaje

6813

0,00

0,00

-

6814

Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe

6814

0,00

0,00

-

6815

Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a

6815

0,00

0,00

-

6816

Kazne i druge mjere u kaznenom postupku

6816

0,00

0,00

-

6817

Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima

6817

0,00

0,00

-

6818

Upravne mjere

6818

0,00

0,00

-

6819

Ostale kazne

6819

0,00

0,00

-

683

Ostali prihodi

683

0,00

5,23

-

3

RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)

3

609.690,53

601.595,61

98,7

31

Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)

31

327.701,23

332.459,40

101,5

311

Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)

311

262.350,51

267.320,14

101,9

3111

Plaće za redovan rad

3111

262.350,51

267.320,14

101,9

3112

Plaće u naravi

3112

0,00

0,00

-

3113

Plaće za prekovremeni rad

3113

0,00

0,00

-

3114

Plaće za posebne uvjete rada

3114

0,00

0,00

-

312

Ostali rashodi za zaposlene

312

22.062,87

21.785,17

98,7

313

Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)

313

43.287,85

43.354,09

100,2

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

3131

0,00

0,00

-

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

43.287,85

43.354,09

100,2

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133

0,00

0,00

-

32

Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)

32

281.504,57

268.510,16

95,4

321

Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)

321

18.867,06

19.099,98

101,2

3211

Službena putovanja

3211

7.845,87

7.976,31

101,7

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

10.212,86

10.307,20

100,9

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

808,33

816,47

101,0

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

0,00

0,00

-

322

Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)

322

45.767,37

41.335,74

90,3

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

7.273,33

5.772,39

79,4

3222

Materijal i sirovine

3222

11.492,65

12.990,73

113,0

3223

Energija

3223

15.700,96

14.249,13

90,8

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

4.148,77

4.233,07

102,0

3225

Sitni inventar i auto gume

3225

6.563,96

2.424,36

36,9

3226

Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu

3226

0,00

0,00

-

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

587,70

1.666,06

283,5

323

Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)

323

203.621,07

195.323,86

95,9

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

18.176,84

45.533,68

250,5

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

51.833,46

22.995,95

44,4

3233

Usluge promidžbe i informiranja

3233

20.714,45

14.318,43

69,1

3234

Komunalne usluge

3234

6.651,90

5.812,35

87,4

3235

Zakupnine i najamnine

3235

24.921,04

25.100,15

100,7

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

135,51

1.875,00

1.383,7

3237

Intelektualne i osobne usluge

3237

66.974,75

56.325,00

84,1

3238

Računalne usluge

3238

4.655,09

7.373,12

158,4

3239

Ostale usluge

3239

9.558,03

15.990,18

167,3

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324

0,00

0,00

-

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)

329

13.249,07

12.750,58

96,2

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

2.913,13

3.242,53

111,3

3292

Premije osiguranja

3292

4.206,67

4.400,55

104,6

image

3293

Reprezentacija

3293

5.052,68

4.468,49

88,4

3294

Članarine i norme

3294

56,55

65,93

116,6

3295

Pristojbe i naknade

3295

0,00

43,80

-

3296

Troškovi sudskih postupaka

3296

0,00

0,00

-

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

1.020,04

529,28

51,9

34

Financijski rashodi (šifre 341+342+343)

34

484,73

626,05

129,2

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419)

341

0,00

0,00

-

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

3411

0,00

0,00

-

3412

Kamate za izdane mjenice

3412

0,00

0,00

-

3413

Kamate za izdane obveznice

3413

0,00

0,00

-

3419

Kamate za ostale vrijednosne papire

3419

0,00

0,00

-

342

Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428)

342

0,00

0,00

-

3421

Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i

tijela EU te inozemnih vlada

3421

0,00

0,00

-

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru

3422

0,00

0,00

-

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora

3423

0,00

0,00

-

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

3425

0,00

0,00

-

3426

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

3426

0,00

0,00

-

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog

sektora

3427

0,00

0,00

-

3428

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti

3428

0,00

0,00

-

343

Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)

343

484,73

626,05

129,2

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

475,36

622,20

130,9

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

3432

0,00

0,00

-

3433

Zatezne kamate

3433

9,37

3,85

41,1

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

3434

0,00

0,00

-

35

Subvencije (šifre 351+352+353)

35

0,00

0,00

-

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512)

351

0,00

0,00

-

3511

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

3511

0,00

0,00

-

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3512

0,00

0,00

-

352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora (šifre 3521 do 3523)

352

0,00

0,00

-

3521

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

3521

0,00

0,00

-

3522

Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

3522

0,00

0,00

-

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

3523

0,00


-

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU

sredstava

353

0,00

0,00

-

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre

361+362+363+366+367+368+369)

36

0,00

0,00

-

361

Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612)

361

0,00

0,00

-

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

3611

0,00

0,00

-

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

3612

0,00

0,00

-

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre

3621+3622)

362

0,00

0,00

-

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3621

0,00

0,00

-

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3622

0,00

0,00

-

363

Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636)

363

0,00

0,00

-

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

3631

0,00

0,00

-

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

3632

0,00

0,00

-

3635

Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

3635

0,00

0,00

-

3636

Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

3636

0,00

0,00

-

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663)

366

0,00

0,00

-

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661

0,00

0,00

-

3662

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3662

0,00

0,00

-

3663

Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima

3663

0,00

0,00

-

367

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne

djelatnosti (šifre 3672 do 3674)

367

0,00

0,00

-

3672

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda

poslovanja

3672

0,00

0,00

-

3673

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske

imovine

3673

0,00

0,00

-

3674

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i

otplatu zajmova

3674

0,00

0,00

-

368

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682)

368

0,00

0,00

-

3681

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

3681

0,00

0,00

-

3682

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

3682

0,00

0,00

-

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694)

369

0,00

0,00

-

3691

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

3691

0,00

0,00

-

3692

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

3692

0,00

0,00

-

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa

EU sredstava

3693

0,00

0,00

-

3694

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava

3694

0,00

0,00

-

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre

371+372)

37

0,00

0,00

-

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715)

371

0,00

0,00

-

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan

javnog sektora

3711

0,00

0,00

-

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan

javnog sektora

3712

0,00

0,00

-

3713

Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru

3713

0,00

0,00

-

3714

Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru

3714

0,00

0,00

-

3715

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava

3715

0,00

0,00

-

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)

372

0,00

0,00

-

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

0,00

0,00

-

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

0,00

0,00

-

3723

Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava

3723

0,00

0,00

-

38

Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386)

38

0,00

0,00

-

381

Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)

381

0,00

0,00

-

3811

Tekuće donacije u novcu

3811

0,00

0,00

-

3812

Tekuće donacije u naravi

3812

0,00

0,00

-

3813

Tekuće donacije iz EU sredstava

3813

0,00

0,00

-

382

Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824)

382

0,00

0,00

-

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3821

0,00

0,00

-

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

3822

0,00

0,00

-

3823

Kapitalne donacije iz EU sredstava

3823

0,00

0,00

-

3824

Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po

protestiranim jamstvima

3824

0,00

0,00

-

383

Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835)

383

0,00

0,00

-

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3831

0,00

0,00

-

3832

Penali, ležarine i drugo

3832

0,00

0,00

-

3833

Naknade šteta zaposlenicima

3833

0,00

0,00

-

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

3834

0,00

0,00

-

3835

Ostale kazne

3835

0,00

0,00

-

386

Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865)

386

0,00

0,00

-

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sektoru

3861

0,00

0,00

-

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima izvan javnog sektora

3862

0,00

0,00

-

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

3863

0,00

0,00

-

3864

Kapitalne pomoći iz EU sredstava

3864

0,00

0,00

-

3865

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

3865

0,00

0,00

-


Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

Z001

0,00

0,00

-


Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

Z002

0,00

0,00

-


Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001)

Z003

0,00

0,00

-


Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002)

Z004

0,00

0,00

-


Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)

Z005

609.690,53

601.595,61

98,7


VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)

X001

98.886,96

142.375,48

144,0


MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)

Y001

0,00

0,00

-

92211

Višak prihoda poslovanja - preneseni

92211

60.572,78

35.567,00

58,7

92221

Manjak prihoda poslovanja - preneseni

92221

0,00

0,00

-

96

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

96

955,87

158,10

16,5

9661

Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni

9661

424,98

158,10

37,2

9673

Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

9673

0,00

0,00

-

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)

7

0,00

0,00

-

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712)

71

0,00

0,00

-

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113)

711

0,00

0,00

-

7111

Zemljište

7111

0,00

0,00

-

7112

Rudna bogatstva

7112

0,00

0,00

-

7113

Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine

7113

0,00

0,00

-

712

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126)

712

0,00

0,00

-

7121

Patenti

7121

0,00

0,00

-

7122

Koncesije

7122

0,00

0,00

-

7123

Licence

7123

0,00

0,00

-

7124

Ostala prava

7124

0,00

0,00

-

7125

Goodwill

7125

0,00

0,00

-

7126

Ostala nematerijalna imovina

7126

0,00

0,00

-

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre

721+722+723+724+725+726)

72

0,00

0,00

-

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214)

721

0,00

0,00

-

7211

Stambeni objekti

7211

0,00

0,00

-

7212

Poslovni objekti

7212

0,00

0,00

-

7213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

7213

0,00

0,00

-

7214

Ostali građevinski objekti

7214

0,00

0,00

-

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228)

722

0,00

0,00

-

7221

Uredska oprema i namještaj

7221

0,00

0,00

-

7222

Komunikacijska oprema

7222

0,00

0,00

-

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

7223

0,00

0,00

-

7224

Medicinska i laboratorijska oprema

7224

0,00

0,00

-

7225

Instrumenti, uređaji i strojevi

7225

0,00

0,00

-

7226

Sportska i glazbena oprema

7226

0,00

0,00

-

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

7227

0,00

0,00

-

7228

Vojna oprema

7228

0,00

0,00

-

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234)

723

0,00

0,00

-

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

7231

0,00

0,00

-

7232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

7232

0,00

0,00

-

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

7233

0,00

0,00

-

7234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

7234

0,00

0,00

-

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre

7241 do 7244)

724

0,00

0,00

-

7241

Knjige

7241

0,00

0,00

-

7242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

7242

0,00

0,00

-

7243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

7243

0,00

0,00

-

7244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

7244

0,00

0,00

-

725

Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252)

725

0,00

0,00

-

7251

Višegodišnji nasadi

7251

0,00

0,00

-

7252

Osnovno stado

7252

0,00

0,00

-

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264)

726

0,00

0,00

-

7261

Istraživanje rudnih bogatstava

7261

0,00

0,00

-

7262

Ulaganja u računalne programe

7262

0,00

0,00

-

7263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

7263

0,00

0,00

-

7264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

7264

0,00

0,00

-

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731)

73

0,00

0,00

-

731

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre

7311+7312)

731

0,00

0,00

-

7311

Plemeniti metali i drago kamenje

7311

0,00

0,00

-

7312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

7312

0,00

0,00

-

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741)

74

0,00

0,00

-

741

Prihodi od prodaje zaliha

741

0,00

0,00

-

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)

4

111.751,40

59.839,75

53,5

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)

41

63.991,08

7.875,00

12,3

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113)

411

0,00

0,00

-

4111

Zemljište

4111

0,00

0,00

-

4112

Rudna bogatstva

4112

0,00

0,00

-

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

4113

0,00

0,00

-

412

Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)

412

63.991,08

7.875,00

12,3

4121

Patenti

4121

0,00

0,00

-

4122

Koncesije

4122

0,00

0,00

-

4123

Licence

4123

7.915,49

0,00

0,0

4124

Ostala prava

4124

56.075,59

7.875,00

14,0

4125

Goodwill

4125

0,00

0,00

-

4126

Ostala nematerijalna imovina

4126

0,00

0,00

-

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre

421+422+423+424+425+426)

42

47.760,32

51.964,75

108,8

421

Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214)

421

0,00

0,00

-

4211

Stambeni objekti

4211

0,00

0,00

-

4212

Poslovni objekti

4212

0,00

0,00

-

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

0,00

0,00

-

4214

Ostali građevinski objekti

4214

0,00

0,00

-

422

Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)

422

42.200,12

13.872,11

32,9

4221

Uredska oprema i namještaj

4221

6.418,50

2.726,80

42,5

4222

Komunikacijska oprema

4222

32,92

0,00

0,0

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

0,00

0,00

-

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

4224

0,00

0,00

-

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

4225

3.786,67

8.356,25

220,7

4226

Sportska i glazbena oprema

4226

0,00

0,00

-

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

31.962,03

2.789,06

8,7

4228

Vojna oprema

4228

0,00

0,00

-

423

Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)

423

0,00

0,00

-

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

4231

0,00

0,00

-

4232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

4232

0,00

0,00

-

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

4233

0,00

0,00

-

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

4234

0,00

0,00

-

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)

424

0,00

0,00

-

4241

Knjige

4241

0,00

0,00

-

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

4242

0,00

0,00

-

4243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

4243

0,00

0,00

-

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

4244

0,00

0,00

-

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252)

425

0,00

0,00

-

4251

Višegodišnji nasadi

4251

0,00

0,00

-

4252

Osnovno stado

4252

0,00

0,00

-

426

Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)

426

5.560,20

38.092,64

685,1

4261

Istraživanje rudnih bogatstava

4261

0,00

0,00

-

4262

Ulaganja u računalne programe

4262

0,00

0,00

-

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

4263

5.560,20

38.092,64

685,1

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4264

0,00

0,00

-

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431)

43

0,00

0,00

-

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312)

431

0,00

0,00

-

4311

Plemeniti metali i drago kamenje

4311

0,00

0,00

-

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

4312

0,00

0,00

-

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441)

44

0,00

0,00

-

441

Rashodi za nabavu zaliha

441

0,00

0,00

-

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454)

45

0,00

0,00

-

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

451

0,00

0,00

-

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

452

0,00

0,00

-

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

453

0,00

0,00

-

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

0,00

0,00

-


VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4)