Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova “Priroda” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi “Priroda”, koji se može podnijeti pisanim ili usmenim putem. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

  • na adresu: Javna ustanova “Priroda”, Grivica 4, 51000 Rijeka
  • na broj telefaksa: 051 352 401
  • elektroničkom poštom na: info@ju-priroda.hr
  • donošenjem osobno na adresu Grivica 4, Rijeka, radnim danom od 8:30 do 13:00 sati.

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pronaći na poveznicama:

NN 12/2014 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

NN 15/2014 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

NN 141/2022 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi “Priroda” je Elvis Vuleta, čuvar prirode – savjetnik u Službi čuvara prirode.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenice službenika za informiranje