Natura 2000 u Primorsko-goranskoj županiji

Osim u zaštićena područja, velik dio vrijedne prirodne baštine Primorsko-goranske županije, uključen je i u Europsku ekološku mrežu Natura 2000. Ekološka mreža proglašena je 2013. godine u svrhu očuvanja i ostvarivanja povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta životinja i biljaka i njihovih staništa, kao i stanišnih tipova, a koji su od osobitog značaja za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

Na razini Republike Hrvatske koja se u europskim okvirima smatra jednom od članica s najvećom biološkom raznolikošću, ekološka mreža obuhvaća oko 37% kopnenog teritorija te 16% obalnog mora.

U Primorsko-goranskoj županiji Natura 2000 sastavljena je od 111 lokaliteta od kojih su 3 područja značajna za ptice (POP), a 108 područja je značajno za divlje vrste i stanišne tipove (POVS). Obuhvat ekološke mreže u Županiji na kopnu obuhvaća gotovo 75%  ukupne površine, a na moru 16% pa je s obzirom na obuhvat ekološke mreže i biološku raznolikost Primorsko-goranska županija jedna od najbogatijih europskih regija.

Javna ustanova „Priroda“ upravlja s ukupno 103 područja ekološke mreže NATURA 2000 u Županiji, ostalim područjima upravljaju JU “Nacionalni park Risnjak” te JU “Park prirode Učka”.

S obzirom da je ekološka mreža na području Republike Hrvatske proglašena relativno nedavno, za sve javne ustanove upravljanje istom predstavlja novinu i iziskuje  značajna ulaganja u kapacitete, praćenje i održavanje stanja, donošenje dokumenata upravljanja, provedbu mehanizama, međusektorsku suradnju, ali i osvješćivanje javnosti.

Kartografski prikaz ekološke mreže Natura 2000 s ucrtanim područjima te značajnim vrstama i staništima za svako proglašeno područje dostupan je na stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode.

područja značajna za očuvanje ptica

područja u primorsko-goranskoj za očuvanje ptica