Javna ustanova “Priroda”

Ustroj Javne ustanove “Priroda”

Javna ustanova “Priroda” trenutno ima dvanaest djelatnika i tri ustrojene službe:

 • Ured ravnatelja,
 • Stručnu službu,
 • Službu čuvara prirode.

Ured ravnatelja upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

 

Tijela Javne ustanove “Priroda”

Temeljem Statuta Javne ustanove “Priroda”, tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće upravlja Ustanovom, a ravnatelj je voditelj Ustanove.

Upravno vijeće:

 • donosi Statut Ustanove,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi planove upravljanja i planove upravljanja područjima ekološke mreže,
 • donosi Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja i prati njegovo izvršavanje,
 • donosi Godišnji financijski plan Ustanove i Godišnji obračun,
 • raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja,
 • raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode i čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o plaćama,
 • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom samostalno, a iznad toga uz prethodnu suglasnost Župana,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju Ustanove i Statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja,
 • donosi akte određene Odlukom o osnivanju Ustanove i Statutom.

Upravno vijeće donosi Statut, Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o plaćama uz suglasnost Župana.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Temeljem Odluke Župana od 20. rujna 2021. članovi Upravnog vijeća Javne ustanove “Priroda” su:

 1. Nina Bojanić, predsjednica Upravnog vijeća
 2. Mate Tomljanović, član Upravnog vijeća
 3. Irena Ilić, članica Upravnog vijeća

Ciljevi zaštite prirode i bioraznolikosti u Primorsko-goranskoj županiji

Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine ciljevi zaštite prirode i bioraznolikosti definirani su kroz strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom te mjeru 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže.

Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi rada Javne ustanove „Priroda“ koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

1.1 Istraživanja, inventarizacija i monitoring prirodnih vrijednosti, Natura 2000 vrsta i staništa

1.2. Geografsko – informacijski sustav o prirodnim vrijednostima Županije

2.1 Izrada planova upravljanja za zaštićena područja i ekološku mrežu

2.2 Usklađivanje i verifikacija granica zaštićenih područja

2.3 Priprema stručnih obrazloženja za pokretanje novih postupaka proglašenja ili ukidanje zaštite nad zaštićenim područjima

3.1 Aktivnosti pojačanog održavanja zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000

3.2 Nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima

3.3 Sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirope u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Natura 2000

4.1 Osmišljavanje poučnih staza i ulaganja u infrastrukturu sa ciljem turističke valorizacije zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000

4.2 Centar za posjetitelje s oporavilištem za bjeloglave supove

4.3. Posjetiteljski centar o velikim zvijerima u Staroj Sušici

5.1 Priprema publikacija o prirodnim vrijednostima

5.2 Promicanje zaštite prirode

5.3 Suradnja s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama

5.4 Informiranje javnosti o aktivnostima ustanove (održavanje web stranica)

6.1 Nadogradnja sustava upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000
7.1 Obilasci i nadzor zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000

Nadzor nad vrijednim dijelovima prirode u Primorsko-goranskoj županiji

Uz službe čuvara prirode javnih ustanova, nadzor nad zaštićenim prirodnim vrijednostima, ali i općenito nad svim segmentima zaštite prirode u županijama, vrše inspektori zaštite prirode koji djeluju u sklopu uprave za inspekcijske poslove pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
U slučajevima izvanredne situacije, kada u područjima vrijednih i zaštićenih dijelova prirode ili dijelu ekološke mreže Natura 2000 u Primorsko-goranskoj županiji primijetite bilo kakvo narušavanje dijelova prirode, ODMAH NAZOVITE:

 • u slučajevima kada se smatra da je potrebna intervencija za određeni događaj vezan uz prirodu bez obzira na prostorni obuhvat događaja, obavijestiti državni inspektorat zaštite okoliša i prirode:   https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
 • na zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Primorsko-goranske županije nazovite 051/352-400 (Uprava Javne ustanove “Priroda”) ili 091/1352-400
 • na području Nacionalnog parka Risnjak nazovite 051/836-133 (Uprava) ili 099/3828-443
 • na području Parka prirode Učka nazovite 051/293-753 (Uprava)
 • DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE - SEKTOR ZA NADZOR ZAŠTITE PRIRODE

  Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu:
  https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

 • JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK ''RISNJAK''

  Bijela vodica 48, 51317 Bijela Vodica – Crni Lug
  Tel: 051/836-133, 051/836-246, fax: 051/836-116

  SLUŽBA ČUVARA PRIRODE
  Tel: 051/836-133
  Mob: 099/348 0001
  e-mail: nadzor@risnjak.hr

  Područje parka proteže se od planinskog masiva Planine, Guslice, Snježnika, Risnjaka preko Bijele Vodice kod Crnog Luga do mjesta Razloge i područja oko izvora Kupe.

  Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak” upravlja i zaštićenim područjima Bijele i Samarske stijene (zaštićene u kategoriji strogi rezervat) i izvor Kupe (zaštićen u kategoriji spomenik prirode – hidrološki).

 • JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE ''UČKA''

  Liganj 42, 51415 Lovran
  Tel: 051/293-753, tel/fax: 051/293-751

  Područje parka proteže se kroz Primorsko-goransku i Istarsku županiju.
  U županiji Primorsko-goranskoj granice su sljedeće: planinski masiv Planika i okolica mjesta Vedež (kod Veprinca) na sjeveru, pa sve do područja oko vrha Sisol i mjesta Sveta Jelena (kod Brseča) na jugu.

 • JAVNA USTANOVA ''PRIRODA''

  Grivica 4, 51000 Rijeka
  Tel: 051/352-400, fax: 051/352-401

  SLUŽBA ČUVARA PRIRODE
  Tel: 051/352-412 ili 051/352-413
  Mob: 091/1352-400 ili 091/2352-400
  E-mail:
  marko.modric@ju-priroda.hr
  elvis.vuleta@ju-priroda.hr

  Javna ustanova “Priroda” provodi brigu i upravljanje nad ostalim područjima i pojedinačnim zaštićenim prirodnim vrijednostima u Primorsko-goranskoj županiji koji su zaštićeni u kategorijama različitim od strogog rezervata, nacionalnog parka i parka prirode, odnosno brine o područjima koja su zaštićena u kategorijama zaštite: posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, park-šuma, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture. Ustanova danas upravlja sa 27 zaštićenih područja. Ustanova također provodi brigu i upravljanje te nadzor nad područjima ekološke mreže Natura 2000 u Primorsko-goranskoj županiji.

ČLANSTVA

MedPAN

Javna ustanova “Priroda” tijekom 2012. godine postala je članicom MedPAN organizacije. Organizacija umrežuje institucije koje upravljaju morskim zaštićenim područjima na Mediteranu, a glavni joj je cilj unaprjeđenje upravljanja morskim zaštićenim područjima. MedPAN organizacija je osnovana na konferenciji u Monaku 1990. godine uz potporu Svjetske banke. Današnji model upravljanja MedPAN-om kao neprofitnom organizacijom definiran je 2008. godine, kada je koordinacija i prikupljanje sredstava za MedPAN organizaciju dodijeljeno francuskom ogranku Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF, World Wildlife Fund). Danas se pod okriljem MedPAN-a nalazi se više od 50 članova iz 18 zemalja diljem Mediterana, koji upravljaju sa više od 80 morskih zaštićenih područja. MedPAN organizacija raspolaže određenim sredstvima koja dodjeljuje članovima kroz različite projektne natječaje.

AdriaPAN

AdriaPAN, Jadranska mreža zaštićenih područja, je inicijativa koju su započele dvije talijanske institucije koje upravljaju zaštićenim područjima: Miramare i Torre del Cerrano. Cilj mreže je uspostavljanje kontakta i trajne suradnje između institucija koje upravljaju zaštićenim područjima u Jadranskoj regiji. Glavne aktivnosti koje potiče AdriaPAN organizacija pripadaju sferi zaštite okoliša i održivog razvoja. Organizacija broji više od 20 članova iz svih zemalja koje imaju izlaz na Jadransko more, te više od 30 pridruženih članova (institucije, tvrtke, nevladine organizacije i sl.).