Travnjaci na burnjacima grobničkih planina

Prospekt Ljudi, Zanimljivosti


Sl. 1. Tipično stanište zajednice Campanulo marchesettii-Seslerietum prov.
na buri izloženom sedlu podno Malog Platka (foto. M. Randić)

TRAVNJACI NA BURNJACIMA GROBNIČKIH PLANINA
(sažetak izlaganja na skupu)

mr. sc. Marko Randić, dipl. ing. biol.
Javna ustanova “Priroda”, 51000 Rijeka, Grivica 4, e-mail: marko.randic@ju-priroda.hr

dr. sc. Dario Kremer, dipl. ing. šum.
Kolodvorska 7
10370 Dugo Selo

Planina Obruč i druge planine iznad Grobničkog polja
ističu se brojnim lokalitetima na kojima je jedan od prevladavajućih ekoloških
čimbenika učestalo puhanje bure. O postojanju takvih (mikro)lokaliteta,
koje u narodu nazivaju “burnjaci”, svjedoči i toponim Burnjak
na putu za planinarski dom Hahlić na Obruču. Travnjaci na burnjacima odlikuju
se bogatstvom i osobitošću biljnog i životinjskog svijeta, a poseban pečat
daje im trava uskolisna šašika (Sesleria tenuifolia Schrad. s. l., syn.
S. juncifolia). Ona prekriva velike površine na primorskim padinama planine
Obruč i okolnih planina. Takvi se travnjaci na širem kvarnerskom prostoru
ističu jednoličnim izgledom zbog gustih sklopova busena uskolisne šašike
(u grobničkom govoru poznatija kao trava iglenac*). Nekad su travnjaci
uskolisne šašike bili cijenjeni kao paša za ovce, a danas su uglavnom
prepušteni polaganom zarastanju.

Dosad su se u klasičnoj botaničko-vegetacijskoj znanosti
(Horvat 1962) na ovom prostoru spominjala uglavnom tri tipa vegetacije
travnjaka u kojima prevladava uskolisna šašika. Riječ je o biljnim zajednicama
ili asocijacijama Genisto-Caricetum mucronatae, Carici-Centauretum rupestris
subas. seslerietosum i Saturejo-Edraenthetum.

Proučavajući spomenute zajednice na planinama u zaleđu
Grobničkog polja, kao i na širem kvarnerskom području, došli smo do zaključka
da bi bilo primjerenije odijeliti zajednice travnjaka u kojima prevladava
uskolisna šašika i koji su tipični za burnjake, od asocijacije Carici-Centauretum
rupestris (koja se razvija na staništima manje izloženim buri) u poseban
skup zajednica koji smo provizorno imenovali “Seslerietum juncifoliae
s. l.” (usp. Randić 2007).

Do danas je sa šireg područja, tj. s Krasa u Sloveniji
opisana samo zajednica Genisto sericeae-Seslerietum juncifoliae, a s otoka
Krka zajednica Bromo-Seslerietum interruptae, koje bi dijelom mogli uvrstiti
u taj specifičan “skup” zajednica kraških travnjaka na burnjacima.
Također smatramo da bi taj “skup” zajednica, zbog znatne visinske,
ekološke i florističke raznolikosti trebalo još detaljnije fitocenološki
raščlaniti. Kao jednog od mogućih značajnijih predstavnika takvog “skupa”
zajednica, posebno u višim i hladnijim predjelima planina u riječkom zaleđu,
mogli bi označiti dosad neopisanu zajednicu Campanulo marchesetti-Seslerietum
juncifoliae prov. (Randić 2007: tablica 11, usp. osobito snimke br. 206,
21, 215 i 216).Od svojstvenih vrsta ove zajednice, uz prevladavajuću uskolisnu
šašiku, možemo zasad izdvojiti markezetijev zvončić (Campanula marchesetti
Witasek), gorski luk (Allium ericetorum Thore), prženicu (Knautia sp.)
i drugo karakteristično bilje.

Zajednica Genisto-Caricetum mucronatae razvija se na
najizloženijim vjetrometinama i raširena je od padina brda Pliševice iznad
Klane preko planine Obruč i izloženih padina Mudne doli do ispod Malog
Platka i grebena Bogdin (Randić et al. 2013) . Ova zajednica neobično
je vrijedna u pogledu zaštite rijetkih i endemičnih vrsta važnih na europskoj
razini (NATURA 2000 vrste). Na podnožju Obruča, u predjelu Zad Steni/Brgudac
pronašli smo sastojine ove zajednice na neuobičajeno malim nadmorskim
visinama. Odlikuju se posebnim botaničkim sastavom (planinsko bije i vrsta
crnkasta šiljevina ili Schoenus nigricans L.), a budući da u botaničkoj
znanosti takve sastojine dosad još nisu opisane predlažemo izdvajanje
posebne subasocijacije Genisto-Caricetum mucronatae subass. schoenetosum
nigricantis (Randić 2007: tablica 10, snimke 183 i 199). Ekologija ove
zajednice je neobično zanimljiva i vjerojatno se dijelom podudara s ekologijom
zajednice Danthonio-Scorzoneretum villosae subass. schoenetosum nigricantis
s kvarnerskih otoka Krka i Cresa.

Treća zajednica, as. Saturejo-Edraenathetum, tipična
je zajednica nižih položaja koja, primjerice obrasta vjetrometine Grobničkog
polja i u njoj također ponekad u botaničkom sastavu prevladava trava uskolisna
šašika.

Literatura:

Horvat, I. (1962): Vegetacija planina zapadne Hrvatske.
Prir. Istraž. 30 ser Acta biol.2(30): 5-173.

Randić, M. (2007): Vegetacijske sukcesije travnjaka na
području Primorsko-goranske županije. Magistarski rad (manuscript). Prirodoslovno
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, Zagreb: 1-204.

Randić, M., Brkljačić, A., Lukač, G. i Kremer, D. (2013):
New localities of rare NATURA 200 species: Pulsatilla grandis Wender.,
Genista holopetala (Koch) Bald. And Cypripedium calceolus L. in the NW
Dinarides in Croatia. Nat. Croat. Vol. 22. No. 1: 95-109.

*Na narodni naziv trave uskolisne šašike upozorio nas
je gospodin Mladen Superina iz Dražica pa mu ovom prigodom zahvaljujemo
na zanimljivoj informaciji.

Marko Randić


Slika 2. U nekim sastojinama travnjaka s uskolisnom šašikom na vjetrometinama
izloženim buri raste rijetka vrsta modra sasa (Pulsatilla grandis) (foto:
M. Randić)


Slika 3. Uskolisno zvonce (Edraeanthus tenuifolius) na vjetrometini Grobničkog
polja (foto: M. Randić)